Версия за печат

00074-2014-0003

BG-гр.Белослав: 01 - Услуги по поддържане и ремонт (вкл. инсталиране) на машини и съоръжения

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

"Белфери"ЕООД, ул."Цар Симеон Велики " №23, За: Иван Михайлов Томов -Управител Юлияна Иванова Рачева -юрисконсулт, РБългария 9178, гр.Белослав, Тел.: 0896 820174, E-mail: www.belferi@abv.bg, Факс: 05112 4070

Място/места за контакт: Управител

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: www.beloslav.org.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Доков ремонт на моторен кораб "Белла"

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуга: 1
Публикуване на информацията:
Място на изпълнение: В док на корабостроителен или кораборемонтен завод .
Код NUTS: BG33
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Доков ремонт на м/к "Белла" .Извършване на доков ремонт на м/к "Белла" съгласно изискванията на БКР за осигуряване нормалната му експлоатация. Подробна информация се съдържа в Ремонтна ведомост , неразделна част към документацията . Моторен кораб "Белла" е помощен буферен кораб и обслужва потока от пешеходци при фериботна връзка - гр.Белослав между двата бряга на плавателен Канал №2 в дните на планова профилактика при повреда или ремонт на м/ф "Белослав". За нормалната експлоатация на плавателното средство и пълноценно функциониране на връзката по вода между двата бряга на плавателен Канал №2 при гр.Белослав е необходимо да се извърши доков ремонт на моторен кораб "Белла" съобразно изискванията на квалификационната организация Български корабен регистър и Изпълнителна агенция Морска администрация. Съгласно Ремонтна ведомост за доков ремонт: 1.Сервизни работи.Приемане на м/к"Белла" в кораборемонтен завод. 2.Докуване.Боядисване подводна част , кингстонни части, товарни марки , поставяне цинкови протектори. 3.Машинно отделение.Боядисване на сантини и метални плитове .Проверка измервателни прибори . 4.Валопровод,дейдвудно устройство,гребен винт, демонтаж, замерване хлабини, проверка лагери, набивки и монтаж . 5.Корпусни работи.Боядисване на палуба и бордове над водолинията . До 15 % непредвидени разходи без ДДС от прогнозната стойност (4500лв. -четири хиляди и петстотин лева ) без ДДС, след изваждане кораба на док и неговото оглеждане .Невписани в Ремонтната дейност ремонтни дейности изискани след щателна проверка от Български корабен регистър и Изпълнителна агенция Морска администрация.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

50241100

Описание:

Услуги по ремонт на кораби


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
25868.1 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: Най- ниска предложена цена за ремонта ; тежест: 55
Показател: Най- къс срок за ремонта ; тежест: 25
Показател: Най- дълъг гаранционен срок след ремонта ; тежест: 20
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 628493 от 14.10.2014 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 10 / Обособена позиция №: / Заглавие:Договор за "Доков ремонт на моторен кораб "Белла" "
V.1) Дата на сключване договора
15.12.2014 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
14.10.2014 г. 
V.2) Брой на получените оферти

2

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Терем -КРЗ Флотски арсенал -Варна " ЕООД, местност "Лъджата ", РБългария 9000, град Варна, Тел.: 052 814410, E-mail: krz-fa@krz-fa.com, Факс: 052 814400

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 30000 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 25868.1 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.3.2) Подаване на жалби

На обжалване подлежи всяко Решение на Възложителите в процедурата за възлагане на обществена поръчка .Решенията се обжалват пред Комисия за защита на конкуренцията (КЗК) относно тяхната законосъобразност, включително за дискриминационни , икономически , финансови , технически или квалификационни изисквания в обявлението, документацията или във всеки друг документ,свързан с процедурата .Жалбата може да се подава в десет дневен срок от : 1.Публикуването но Решение и Обявление в регистъра на обществените поръчки, а относно изисквания ,коита не са посочени в обявлението - от получаване на документацията,когато не е публикувана едновременно с обявлението - срещу решението за откриване на процедурата ; 2.Получаване на Решението за избор на изпълнител или за прекратяване на процедурата ; 3.Публикуване на обявлението за доброволна прозрачност в регистъра на обществените поръчки или в "официален вестник" на Европейският съюз срещу Решението за избор на Изпълнител.Жалба може да се подава от всяко от лицата, посочени в чл.120, ал.4 от ЗОП.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

18.12.2014 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

"МТГ-Делфин "АД "Терем -КРЗ Флотски арсенал- Варна "ЕООД


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор