Версия за печат

00601-2014-0007

BG-Долна Митрополия: 12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000413725

Община Долна Митрополия, ул. "Св.св.Кирил и Методий" №39, За: Пепа Герашка - директор Дирекция "ОССИКИ", Република България 5855, Долна Митрополия, Тел.: 06552 2411, E-mail: obshtina@dolnamitropolia.bg, Факс: 064 680704

Място/места за контакт: Община Долна Митрополия

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: http://www.dolnamitropolia.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.dolnamitropolia.bg/.

Електронен достъп до информация: http://dolnamitropolia.acstre.com/currentNews-165-ocenka_na_syotvetstvi.html.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Изготвяне на доклад за инвестиционно съответствие на работен проект и строителен надзор на обект: „Канализационна и водопроводна мрежа на гр. Тръстеник, помпена станция и довеждащ колектор до ПСОВ – етап I A”» по проект „Интегриран воден цикъл Плевен- Долна Митрополия”, в рамките на ОП Околна среда "2007 - 2013”

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 12 (12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи)
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
град Тръстеник, община Долна Митрополия, област Плевен, Република България.
Код NUTS: BG314
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Предметът на поръчката е извършване на консултантски услуги, които включват изпълняване функциите на Консултант съгласно Закона за устройство на територията (ЗУТ) за оценка на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор, както и изпълняване функциите на Инженер съгласно Договорните условия на ФИДИК за технологично оборудване и проектиране – строителство за електро и машинно – монтажни работи и за строителни и инженерни обекти, проектирани от Изпълнителя (Жълта книга) за обект: „Канализационна и водопроводна мрежа на гр. Тръстеник, помпена станция и довеждащ колектор до ПСОВ – етап I A”» по проект „Интегриран воден цикъл Плевен- Долна Митрополия”, в рамките на ОП Околна среда "2007 - 2013”

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

71520000

Описание:

Строителен надзор

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Поръчката включва следните основни дейности: Дейност 1. Изпълнението на ролята на Инженер по ФИДИК, Договорни условия за технологично оборудване и проектиране-строителство за строителни и инженерни обекти, проектирани от Изпълнителя, Жълта книга, издание 1999 г.; Дейност 2. Оценка на съответствието на инвестиционните проекти във фаза работен проект, съгласно изискванията на ЗУТ, включително и да извърши оценка за съответствието на част "Конструктивна" на инвестиционния проект във фаза работен проект; Дейност 3. Строителен надзор по време на изпълнението на обекта, до приемане и въвеждането му в експлоатация, съгласно изискванията на ЗУТ и гарантиране прилагането на българските нормативни изисквания; Дейност 4. Извършване функцията на Координатор по безопасност и здраве, съгласно Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при изпълнението на строително - монтажни работи; Дейност 5. Изготвяне на технически паспорт съгласно чл. 176а от ЗУТ и Наредба № 5/28.12.2006 г. за целия обект или за съответната част от обекта, ако се извърши поетапно предаване на части от целия строителен договор; Дейност 6. Предоставяне на помощ и съдействие на Възложителя за изпълнение на договора за СМР във времето за съобщаване на дефекти и последващите дейности за документално и финансово приключване на договора за инженеринг. Цената на договора за услуга се предлага от участника в Офертата му – Образец № 10 и се определя в лева (BGN) без ДДС и в лева (BGN) с ДДС. Максималната стойност на настоящата обществена поръчка е 803 800,00 /осемстотин и три хиляди и осемстотин лева/ без ДДС. Оферти, надхвърлящи горепосочената максимална стойност на поръчката ще бъдат предложени за отстраняване поради несъответствие с това предварително обявено условие. В цената на договора за услуга се включват всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват.

Стойност, без да се включва ДДС
803800 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

26

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие в процедурата е в размер на 8 000 лв. (осем хиляди лева) Гаранцията за участие може да се внесе по банков път, в брой в касата на общината или може да се представи под формата на банкова гаранция. Участникът избира сам формата на гаранцията за участие. Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, тогава това трябва да бъде безусловна и неотменима банкова гаранция със срок на валидност 180 дни от датата, посочена за краен срок за получаване на офертите, съгл. Обявлението за обществена поръчка. Когато участникът избере да внесе гаранцията за участие по банков път това следва да стане по следната сметка на Община Долна Митрополия ( в лева): „"Интернешънъл Асет Банк" АД, клон Плевен; BIC: IABGBGSF; IBAN - BG54IABG74733310030073 При представяне на гаранцията в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва процедурата, за която се представя гаранцията. В банковата гаранция следва изрично да е посочено, че тя е: - безусловна и неотменима; - в полза на Община Долна Митрополия; - със срок на валидност 180 дни от датата, посочена за краен срок за получаване на офертите, съгласно Обявлението за настоящата обществена поръчка. Участниците, които не са представили документ за гаранция или са представили гаранция, която не отговаря на изискванията на Възложителя, ще бъдат отстранени от участие в откритата процедура за възлагане на настоящата обществена поръчка, след провеждане на действията по чл. 68, ал. 8 и ал. 9 от ЗОП. Ако гаранцията за участие е представена под формата на банкова гаранция, когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. Задържане и освобождаване на гаранцията за участие. Задържането, усвояването и освобождаването на гаранцията за участие става при условията и реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП. 3.2. Условия и размер на гаранцията за изпълнение на договора и начин на плащането й. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % (пет процента) от цената на договора без ДДС. Същата може да се внесе по банков път или да се представи под формата на банкова гаранция. Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора при неговото сключване. Когато участникът избере да внесе гаранцията за изпълнение по банков път това следва да стане по следната сметка на Община Долна Митрополия: "Интернешънъл Асет Банк" АД, клон Плевен; BIC: IABGBGSF; IBAN - BG54IABG74733310030073 Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че е: - безусловна и неотменима; - в полза на Община Долна Митрополия; - със срок на валидност най-малко 60 дни след срока на изпълнение на договора. При представяне на гаранция в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва договора, за който се представя гаранцията. Задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение. Условията, при които гаранцията за изпълнение се задържа или освобождава се уреждат с договора за възлагане на обществената поръчка между Възложителя и Изпълнителя. Договорът за възлагане на обществената поръчка не се сключва преди спечелилият участник да представи гаранция за изпълнение. Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение без да дължи лихви за периода през който средствата законно са престояли при него.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Заплащането на цената на договора ще се извършва както следва: Всяко от плащанията се извършва в срок до 30 (тридесет) дни от получаването на издадена от Изпълнителя фактура. В случай че представената фактура бъде върната на Изпълнителя за корекции, този срок спира да тече до представянето на нова изрядна фактура. Междинните плащания са в размер общо до 90 % (деветдесет процента) от цената на договора и са разпределени както следва: 1-во междинно плащане в размер на 10 % от цената на настоящия договор; 2-ро междинно плащане в размер до 40 % от цената на настоящия договор; 3-то междинно плащане в размер до 40 % от цената на настоящия договор. Междинните плащания са платими след приемане на изпълнените дейности за съответния период, удостоверено с протоколите от работата на назначена от Възложителя комисия за приемане на изпълнението на договора. 1-во междинно плащане се заплаща след одобряване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на встъпителния доклад на Изпълнителя и след представяне на надлежно оформена фактура.; 2-ро междинно плащане се заплаща след сертифициране от Изпълнителя на 50 % от строителните работи за обекта съгласно цената на договора за инженеринг и одобряване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на междинния доклад на Изпълнителя, обхващащ дейностите за съответния период и след представяне на надлежно оформена фактура; 3-то междинно плащане се заплаща след издаване на Разрешение за ползване на обекта и одобряване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на междинния доклад на Изпълнителя, обхващащ дейностите за съответния период и след представяне на надлежно оформена фактура. Окончателното плащане е в размер до 10 % (десет процента) от цената на договора и се извършва след одобряване от Възложителя на окончателния доклад за изпълнението на поръчката, представен от Изпълнителят след изтичането на Срока за съобщаване на дефекти и издаване на Сертификат за изпълнение по смисъла на Договорните условия на ФИДИК. Възложителят уведомява писмено Изпълнителя за размера на сумата за съответното междинно плащане, съобразно становищата по представените доклади за напредъка за съответния период, отразени в протоколите на назначената от Възложителя комисия за приемане на изпълнението на договора. Изпълнителят представя на Възложителя фактура за съответното междинно плащане в срок до 20 (двадесет) дни от датата на получаването на известието от Възложителя за размера на плащането. Договорът се финансира със средства от Кохезионния фонд (КФ) на ЕС чрез Оперативна Програма Околна Среда 2007-2013г. (ОПОС) за приоритетни инвестиции в сектора на водите и отпадъчните води. Към момента на публикуване на Обявлението и Решението за откриване на настоящата поръчка, Община Долна Митрополия е подала проектно предложение чрез Оперативна програма "Околна среда 2007-2013" пред Кохезионния фонд на ЕС. В следствие на това Община Долна Митрополия, обявява настоящата обществена поръчка, като към момента финансиране не е осигурено. Договорът по настоящата поръчка ще бъде скючен под условие, освен в случай, че към момента на сключването му, финансирането е вече осигурено

ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката

В случай, че определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, възложителят не поставя изискване за създаване на юридическо лице. Договорът за обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение. Ако обединението се състои от чуждестранни физически и/или юридически лица, те представят еквивалентен документ за регистрация от държавата, в която са установени.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

ДА

Описание на особените условия

Във връзка с раздел ІІ.3.: Срокът за изпълнение на поръчката е съобразен със сроковете за изпълнение на предвидените дейности по договора за строителство с предмет: «Инженеринг на обект: „Канализационна и водопроводна мрежа на гр. Тръстеник, помпена станция и довеждащ колектор до ПСОВ – етап I A”» в рамките на ОП „Околна среда“ 2007-2014 г. съгласно Договорните условия на ФИДИК (FIDIC) за технологично оборудване и проектиране – строителство за електро и машинно – монтажни работи и за строителни и инженерни обекти, проектирани от изпълнителя (Жълта книга)” Срокът за изпълнение на поръчката e до 26 (двадесет и шест) месеца, считано от датата на започване на изпълнението на договора, като в срок до 12 (дванадесет) месеца следва да бъде изготвена оценка на съответствието на инвести¬ционните проекти, да се изпълнят необходимите дейности по упражняване на строителен надзор по време на строителството и да се въведе обекта в експлоатация, а оставащите 14 месеца са последващ срок, включващ 12 месеца за дейности по време на едногодишния период за съобщаване и отстраняване на дефекти и 2 месеца за документално приключване на договора за инженеринг и на договора за услуги.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Пликът съдържа три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, както следва: „Документи за подбор“ – вкл. документи и образци относно правна, икономическа, финансова и техническа информация за участника – поставени в ПЛИК № 1; Документите се подреждат в в следния ред:1) Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника; 2) Представяне на участника–Обр. №1, вкл.:- посочване на ЕИК по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, вкл. електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата;- декларация по чл.47,ал.9 от ЗОП за липсата на обстоятелства по чл.47, ал.1,т.1, б "а", "б", "в", "г", "д", т.2, т.3 и т. 4, ал.2, т.1, и ал.5, т.1 и т. 2 от ЗОП -Прил.№1 към Обр. №1 /От участие в процедурата се отстранява Участник, за който е налице което и да е от посочените по-горе обстоятелства по чл.47 от Закона за обществените поръчки./;- доказателства за по чл. 49, ал. 1 от ЗОП - заверено копие от Лиценз за извършване на дейностите, съгласно § 128 от ПЗР към ЗИДЗУТ (ДВ, бр.82 от 2012г.) или от Удостоверение, издадено от Началника на ДНСК съгласно чл.166 ал.2 от ЗУТ, или заверено копие на документ, удостоверяващ правото да се извършва такава дейност, издаден от компетентен орган на държава - членка на ЕС, или на др. държава - страна по Споразумението за Евр. икон. п-во с-но чл.166, ал. 7 от ЗУТ, придружен от поименния списък на техн. правоспособните лица или съотв. еквив. документи за чужд. лица; 3) Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в пр-та (тогава, когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за регистрация) - оригинал; 4) Копие на договора за обединение, при участник обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява у-те в обединението и документ, подписан от лицата в об-ето, в който се посочва представляващият. 5)Декларация за ангажираност от членовете на обединението –Обр. № 2; 6)Дек-ция по чл.56,ал.1,т.8 ЗОП видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители -Обр.№3 и Декларация за съгласие на подизпълнителя –Прил. -Обр.№ 3а; 7)Документ за гаранция за участие– оригинал на бан. гарация за участие или копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума. 8) Декларация по чл.106, ал.1, б. „б“ и „в“, чл. 107, ал. 1, б. „б“ и чл. 109, ал. 2, б. „а” от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Евр. парламент и на Съвета, относно фин. правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета –Образец № 4; 9) Декларация по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП за приемане на условията в проекта на договор-Обр.№ 5; 10)декларация, че участникът е запознат с условията на площадката-Обр.№ 6;. 11)Декларация за липса на свързаност с друг участник или кандидат в съответствие с чл. 55, ал. 7, както и за липса на обстоятелствата по чл. 8, ал. 8, т.2 от ЗОП- Обр. №8; В плик №1 се прилагат и документите съгласно раздел III. 2.2 и III. 2.3 от настоящото обявление. „Предложение за изпълнение на поръчката” - ПЛИК № 2 , който съдържа: 1) Попълнен Образец № 9 „Техническо предложение” , към който участникът следва да приложи и Обяснителна записка, която отговаря на изискванията на техническата спецификация и на методиката за оценка;2) Декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП, ако е приложимо. „Предлагана цена” - ПЛИК № 3. Попълва се Образеца за предложение за цена – „Ценова оферта” - Образец № 10. Всеки от пликовете (опаковки) №1, №2 и №3 трябва да съдържа - един оригинал на хартиен носител и едно копие от документите в плика на електронен носител (диск) в нередактируем формат (например PDF или еквивалент) от съответните документи.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Не се поставят изисквания за икономически и финансова възможности.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Не се поставят изисквания за икономически и финансова възможности.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

1. Списък на услугите по извършване на оценка за съответствието на ивестиционните проекти и упражняване на строителен надзор, изпълнени през последните 3 (три) години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, считано до крайния срок за получаване на оферти, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за извършената услуга - попълва се Образец №7. Към списъка се посочват: а) доказателство за извършените услуги под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или б) доказателство за извършените услуги чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугите. 2. Копие на валиден сертификат за внедрена: 1) Система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, с обхват консултантски услуи в сферата на строителния надзор. Когато участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите по настоящата точка се предствят от един или повече от участниците в обединението.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1) Участникът следва да е изпълнил услуги през последните 3 години, считано до крайния срок за подаване на оферти, включващо следните дейности: 1.1.) Извършване на оценка за съответствието на инвестиционни проекти за въведени в експлоатация обекти за строителство и/или реконструкция на селищни водоснабдителни и канализационни мрежи с обща дължина най-малко 30 (тридесет) км.; 1.2.) Упражняване на строителен надзор на въведени в експлоатация обекти за строителство и/ или реконструкция на: - водоснабдителни системи на селищна водоснабдителна мрежа с обща дължина най-малко 30 (тридесет) км.; - канализационни системи на селищна канализационна мрежа с обща дължина най-малко 30 (тридесет) км. Поставените изисквания могат да се покрият да се покрият с изпълнението на един или повече обекти. 2). Участникът трябва да има внедрена система за управление на: - качеството ISO 9001:2008 или еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, с обхват консултантски услуи в сферата на строителния надзор. Когато участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението, съгласно чл. 25, ал. 8 от ЗОП.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия

ДА

Позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба

Всеки участник трябва да притежава валиден документ за упражняване на дейността - Лиценз съгласно § 128 от ПЗР към ЗИДЗУТ (ДВ, бр.82 от 2012г.) или Удостоверение съгл. чл. 166, ал. 2 от ЗУТ за вписване в регистъра за упражняване на дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ – оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор. или съответните еквивалентни документи, издадени от компетентните органи съгласно националното законодателство за чуждестранните лица; Дейностите като консултант по чл. 166, ал. 1 от ЗУТ могат да се извършват и от лица, представили ко¬пие от документ, удостоверяващ правото да извършват такава дейност, издаден от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство съгласно чл.166, ал.7 от ЗУТ. Забележка: Когато участникът е установен/регистриран извън Република България се представят съответ¬ните еквивалентни документи, съгласно законодателството на държавата, където е установен/ регистриран участникът, а също и извадка от съответното законодателство в оригинал (не е необходима нотариална заверка) и задължително в превод на български език. Ако участникът е обединение/консорциум/ на физически или юридически лица, всеки член на обединението/консорциума, който ще изпълнява дейности свързани с оценка на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор трябва да притежава удостоверение/лиценз за вписване в регистъра за упражняване на дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ в съответствие с изискванията на чл.25, ал.8 от ЗОП.

ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата
Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата

НЕ

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: 1. ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ (ТП) - Техническите подпоказатели отчитат качеството на техническото предложение по отношение на качеството на организация на работа, качеството на крайния продукт и стратегията за контрол върху технологичната последователност на строителните процеси - максимално възможна оценка 100 точки, Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е 50%. Показателя включва следните подпоказатели: А. ПРЕДЛАГАН ПОДХОД, ПЛАН ЗА РАБОТА И ОРГАНИЗАЦИЯ, ОПИСАНИ В ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ с относителна тежес в показателя ТП - 50%.; Б - СТРАТЕГИЯ ЗА КОНТРОЛ ВЪРХУ ТЕХНОЛОГИЧНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ, ОПИСАНА В ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ с относителна тежест в показателя ТП - 50%.; тежест: 50
Показател: 2. ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА (ПЦ) - предложената от участника обща цена за изпълнение на поръчката - максимално възможна оценка 100 точки, Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е 50%;; тежест: 50
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

ДА

Обявление за предварителна информация

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2014/S 032 - 051728 от 11.02.2014 г. 
ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
09.02.2015 г.  Час: 17:00
Платими документи

ДА

Цена: 12 BGN
Условия и начин на плащане

Документацията за участие в процедурата не се закупува и може да бъде изтегляна от електронната страница на Община Долна Митрополия - интернет адрес: http://www.dolnamitropolia.bg/, раздел Профил на купувача, в срока посочен в обявлението за обществената поръчка. Ако лицата, желаят да получат документацията на хартиен носител, същата може да бъде предоставена от 08:00 часа до 17:00 часа, всеки работен ден във Фронт-офиса на Община Долна Митрополия до срока за получаване на офертите на адрес: Община Долна Митрополия, обл. Плевен, гр.Долна Митрополия, ул."Св. св. Кирил и Методий" № 39. срещу заплащане на сумата от BGN 10.00 (десет лева) без ДДС или 12 (дванадесет) лв. с ДДС. Цената не включва инвестиционен проект на хартиен носител, а само на електронен носител. Документацията за участие се заплаща в касата на Община Долна Митрополия или по банков път по сметка "Интернешънъл Асет Банк" АД, клон Плевен; BIC: IABGBGSF; IBAN – BG78 IABG 7473 84 100323 00 Документът за размножаване на документацията не е изискуем документ като съдържание на Плик №1 от офертата на участниците. При поискване от заинтересовано лице, документацията на хартиен носител може да му бъде изпратена по пощата или с куриер за негова сметка, след представяне на доказателство за извършено плащане по посочената банкова сметка на сумата по нейното размножаване.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
09.02.2015 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
Български

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 10.02.2015 г.  Час: 11:00
Място

гр. Долна Митрополия, Сградата на Община Долна Митрополия

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, какро и представители на средствата за масово осведомяване и други лица приспазване на установения режим до достъм до сградата, в която се извършва отварянето.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

ДА

Договорът се финансира със средства от Кохезионния фонд (КФ) на ЕС чрез Оперативна Програма Околна Среда 2007-2013г. (ОПОС) за приоритетни инвестиции в сектора на водите и отпадъчните води.

VI.3) Допълнителна информация

Въпреки че Възложителят е изпратил предварително обявление за настоящата поръчка няма да се възползва от законовата възможност, предвидена в чл. 64, ал. 2 и 3 от ЗОП и няма да намалява сроковете за получаване на оферти..

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно изискванията на чл.120,ал.5,т.1 и ал.6 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

17.12.2014 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ