Версия за печат

02709-2014-0069

BG-Годеч: 27 - Други услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174760230

СЗДП - Враца, ТП Държавно горско стопанство - Годеч, пл."Свобода" №3, За: Нели Нанкова - Николова, Република България 2240, Годеч, Тел.: 088 2697424, E-mail: dgsgodech@abv.bg

Място/места за контакт: ТП ДГС Годеч

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: http://www.szdp.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20141216rnQu2083896.

Електронен достъп до информация: http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20141216rnQu2083896.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Друг: Стопанисване и опазване на горски територии - държавна собственост и други дейности съгласно Закона за горите

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Почистване на площи в гори, пострадали от пожари и други природни бедствия. Презалесяване на гори, пострадали от пожари и други природни бедствия чрез създаване на иглолистни култури. Презалесяване на гори, пострадали от пожари и други природни бедствия чрез създаване на широколистни култури.”, в района на действие на Северозападно държавно предприятие гр.Враца ДП, Териториално поделение Държавно горско стопанство Годеч по проект с индентификационен № 46/2/2261097 съгласно регистъра на ДФ”Земеделие” по мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности” от ПРСР 2007-2013г.

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 27 (27 - Други услуги)
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
На територията на Република България, Област София, Община Годеч, държавни горски територии в района на дейност на СЗДП ТП Държавно горско стопанство Годеч, по отдели и землища, както следва: Отдел по Горскостопанска програма 2009г землище Отдел 56 "т" с.Гинци Отдел 56 "п1" с.Гинци Отдел 56 "ф1" с.Гинци Отдел 63 "м" с.Комщица Отдел 103 "р" с.Равна Отдел 170 "ф" с.Букоровци Отдел 170 "у" с.Букоровци
Код NUTS:
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

„Почистване на площи в гори, пострадали от пожари и други природни бедствия. Презалесяване на гори, пострадали от пожари и други природни бедствия чрез създаване на иглолистни култури. Презалесяване на гори, пострадали от пожари и други природни бедствия чрез създаване на широколистни гори.” в района на действие на Северозападно държавно предприятие гр.Враца ДП, Териториално поделение Държавно горско стопанство Годеч по проект с индентификационен № 46/2/2261097 съгласно регистъра на ДФ „Земеделие” по мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности” от ПРСР 2007-2013г.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

77230000

Описание:

Лесовъдни услуги

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

І. Почистване на площи в гори, пострадали от пожари и други природни бедствия с цел тяхното изкуствено възобновяване Почистване на площи в размер на 12,1 хектара ІІ. Презалесяване гори, пострадали от пожари и други природни бедствия ІIІ.1. Презалесяване на пострадали гори – създаване на иглолистни култури Почвоподготовка на площи в размер на 8 хектара Закупуване на фиданки за залесяване в размер на 21 220 броя Временно съхранение на фиданки в размер на 21 220 броя Засаждане на фиданки в размер на 21 220 броя VІ.1. Презалесяване на пострадали гори – създаване на широколистни култури Почвоподготовка на площи в рамер на 4,1 хектара Закупуване на фиданки за залесяване в размер на 16 400 броя Временно съхранение на фиданки в размер на 16 400 броя Засаждане на фиданки в размер на 16 400 броя

Стойност, без да се включва ДДС
44944.13 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Начало

02.03.2015 г. 

Завършване

30.05.2015 г. 

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранция за участие в процедурата 1. За да бъде допуснат до разглеждане и оценяване на офертата по настоящата процедура, участникът следва да представи гаранция за участие, която е в размер 449,00 лв. /четиристотин четиридесет и девет лева/. 2. В случай на избор на участника за изпълнител на обществената поръчка, същият следва да представи преди подписването на договора, гаранция за изпълнението му, в размер на 5 % (пет процента) от стойността на договора.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

1. Гаранцията за участие може да се внесе по банков път или да се представи под формата на банкова гаранция. Участникът избира сам формата на гаранцията за участие. Когато участникът избере да внесе гаранцията за участие по банков път, това следва да стане по следната сметка на възложителя СЗДП ТП ДГС Годеч. IBAN BG62STSA93000021395719, BIC: STSABGSF при Банка ДСК офис Годеч. В нареждането за плащане задължително следва да бъде записано следното: „Гаранция за участие - Почистване на площи в гори, пострадали от пожари и други природни бедствия. Презалесяване на гори, пострадали от пожари и други природни бедствия чрез създаване на иглолистни култури. Презалесяване на гори, пострадали от пожари и други природни бедствия чрез създаване на широколистни гори.” 2.Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път или да се представи под формата на банкова гаранция. Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора, при неговото сключване. Когато участникът избере да внесе гаранцията за изпълнение по банков път, това следва да стане по следната сметка на възложителя СЗДП ТП ДГС Годеч. IBAN BG62STSA93000021395719, BIC: STSABGSF при Банка ДСК офис Годеч.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

НЕ

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

1.1. В откритата процедура може да участва всяко лице, което отговаря на изискванията на чл. 9 от ЗОП и на предварително обявените от Възложителя условия. 1.2. Не се допуска участник в процедурата да бъде подизпълнител на друг участник. 1.3.Участниците следва да притежават свободен финансов ресурс за осигуряването на материали, консумативи, работна заплата, осигуровки и др., който да е в размер на 22 472,00 /двадесет и две хиляди четиристотин седемдесет и два лева и 00 стотинки/ лева. 1.4. Участниците следва да са регистрирани в публичния регистър на Изпълнителна агенция по горите, съгласно чл.241 от Закона за горите. 1.5.Участниците следва да са извършвали услуги, сходни с предмета на обществената поръчка. Под предмет „сходен с предмета на поръчката” следва да се разбира извършване на дейностти по чл.10, ал.1 от т.4 до т.17вкл. и т.21 от «Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти» от 06.12.2011г. (ДВ бр.96/6.12.2011г), а именно: Събиране и добив на семена и други репродуктивни материали от горски дървесни и храстови видове; производство на посадъчен материал в горските разсадници; почистване на площи залесяване; подготовка на почвата за залесяване; подпомагане на естественото възобновяване; залесяване и попълване на горски култури; отглеждане на горски култури; отглеждане на млади насаждения и култури без материален добив; ограждане на горски култури и възобновителни участици; поливане и торене на горски култури; кастрене на стоящи дървета, извършване на мероприятия, както и направа и поддържане на съоръжения за защита на горските територии от пожари, които не са строителство по смисъла на Закона за устройство на територията и на ЗГ; защита (без авиохимична и авиобиологична) срещу болести, вредители и други повреди; защита срещу ерозията и пороите; почистване на линейни обекти и съоръжения от дървета, клони, храсти, сухи треви и други горими материали.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Участниците следва да притежават свободен финансов ресурс за осигуряването на материали, консумативи, работна заплата, осигуровки и др., който да е в размер на 22 472,00 /двадесет и две хиляди четиристотин седемдесет и два лева и 00 стотинки/ лева.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Удостоверение /в оригинал/ от банка или друга финансова институция, доказващо наличието на необходимия ресурс от 22 472,00лв.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

1.Участникът да е изпълнил най-малко 1 (един) договор, с еднакъв или сходен с предмет на настоящата поръчка, през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата. 2. Необходимо минимално техническо оборудване: Моторен трион регистриран в КТИ – 6 броя; Търнокоп – 20 броя; Меч на Колесов – 6 броя; Високопроходим автомобил за превоз на работници (Джип, Бус, Автобус или друг) – 2 броя. 3. Необходим квалифициран персонал за изпълнение на поръчката: Технически ръководител/и – 1 брой; водач/и на МПС – 2 броя; Моторист/и на моторен трион – 6 броя.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1.Списък на услугите /по образец Приложение № 9/, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за извършената услуга /под формата на удостоверение, издадено от получателя или компетентен орган или чрез посочване на публичния регистър, в който е публикувана информация за услугата. 2.Декларация /Приложение №15/ за техническото оборудване, с което участникът разполага за изпълнение на поръчката. 3.Списък (Приложение №16) за техническите лица, като в него участникът трябва да посочи образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на служителите, които отговарят за извършването на услугата.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия

ДА

Позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба

Чл.241 от Закона за горите

ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата
Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата

ДА

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
27.01.2015 г.  Час: 16:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
06.02.2015 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
Български

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 09.02.2015 г.  Час: 10:00
Място

ТП ДГС Годеч

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване установения режим за достъп до сградата. Участниците в процедурата могат да присъстват лично (в този случай представят лична карта и документ, удостоверяващ, че са законни представители на съответния участник) или чрез изрично упълномощени представители. Представителите на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел представят документ, доказващ статута им. Присъстващите представители вписват имената си и се подписват в изготвен от комисията присъствен лист.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

ДА

Настоящата открита процедура за избор на изпълнител се провежда във връзка с одобрен проект на ТП „ДГС Годеч” по мярка 226 ”Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности” от Програмата за развитие на селските райони /2007-2013/.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Жалбите се подават по реда на глава единадесета от Закона за обществените поръчки.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул.Витоша №18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

16.12.2014 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ