02709-2014-0069

BG-Годеч:

РЕШЕНИЕ

Номер: 278 от 16.12.2014 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

СЗДП Враца ТП Държавно горско стопанство Годеч, пл."Свобода" №3, За: Нели Нанкова - Николова, Република България 2240, Годеч, Тел.: 088 2697424, E-mail: dgsgodech@abv.bg

Място/места за контакт: ТП ДГС Годеч

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.szdp.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20141216rnQu2083896.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Друг: Стопанисване и опазване на горски територии - държавна собственост и други дейности съгласно Закона за горите


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Услуги
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

„Почистване на площи в гори, пострадали от пожари и други природни бедствия. Презалесяване на гори, пострадали от пожари и други природни бедствия чрез създаване на иглолистни култури. Презалесяване на гори, пострадали от пожари и други природни бедствия чрез създаване на широколистни култури.”, в района на действие на Северозападно държавно предприятие гр.Враца ДП, Териториално поделение Държавно горско стопанство Годеч по проект с индентификационен № 46/2/2261097 съгласно регистъра на ДФ”Земеделие” по мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности” от ПРСР 2007-2013г.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Процедурата се провежда на основание чл.16, ал.4 от Закона за обществените поръчки, във връзка с чл.45в, ал.1, т.3 и ал.2, т.2, б "б" от Закона за обществените поръчки, а именно открита процедура с обявление в европейски вестник. Процедурата ще бъде проведена при спазване нормативния режим на чл.64-74 от Закона за обществените поръчки. Изборът на процедурата се обуславя от факта, че процедурата е обвързана с безвъзмездно предоставяне на финансови средства от Държавен фонд "Земеделие", "Разплащателна агенция" по мярка 226 "Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности".

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" №18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

16.12.2014 г. 


Възложител

Трите имена: инж. Антон Петров Попов
Длъжност: Директор ТП ДГС Годеч