04785-2014-0002

BG-с. Долна Студена , Община Ценово:

РЕШЕНИЕ

Номер: 29 от 16.12.2014 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ПРОБУДА 1923, УЛ."ХАН АСПАРУХ "№20, За: ДАРИНКА ГЕНОВА ПЕТКОВА, БЪЛГАРИЯ 7123, с. Долна Студена , Община Ценово, Тел.: 0878 122961, E-mail: digon@abv.bg

Място/места за контакт: ДАРИНКА ГЕНОВА ПЕТКОВА

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.tsenovo.eu/chitaliste-dolna-studena.

Адрес на профила на купувача: http://www.tsenovo.eu/chitaliste-dolna-studena.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Отдих, култура и религия


В) ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Строителство
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ ПО ДОГОВОР № 18/321/01458 ОТ 11.12.2013Г. С ПРЕДМЕТ „РЕМОНТ НА СГРАДА НА ЧИТАЛИЩЕ „ПРОБУДА -1923”-С.ДОЛНА СТУДЕНА , ОБЩИНА ЦЕНОВО

II.3) Кратко описание на поръчката

С откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Строително-монтажни работи в изпълнение на проект по договор №18/321/01458 от 11.12.2013г. с предмет „Ремонт на сграда на читалище „Пробуда -1923”-с.Долна Студена, община Ценово” се предвижда строително осъществяване на ремонтни дейности на сграда , предназначена за читалище , находяща се в центъра на с.Долна Студена , Община Ценово,ул.”Хан Аспарух „№24. Сградата се състои композиционно от 2 блока: основен, включващ входна част, фоайе, салон със сцена, балкон и прожекционна стая; допълнителен блок(от изток)- гримьорни и съблекални и санитарно помещение .Читалището е двуетажно без сутерен. Построено е в началото на 60-те години на миналия век. Предвижда се ,чрез подробно описаните СМР в одобрения инвестиционен проект , неразделна част от документацията , да се осъществят частични промени и подобрения на сградата , да се осигури по-функционална и съвременна среда, както и достъп на хора с увреждания, съгласно Наредба №6.Предвидени са мероприятия и материали, които да пригодят обекта към съвременните изисквания за пожарна безопасност, съгласно Наредба №1з-1971 от 29 октомври 2009г за строително - технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: 19 от 08.12.2014 г. 
Година и номер на документа:
 - 
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 4785-2014-2
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки

решение и обявление за поръчка

III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки

636889

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

08.12.2014 г. 


ІV: ПРЕКРАТЯВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

IV.1) Правно основание
Чл. 39, ал. 1, т. 6 от ЗОП
IV.2) Мотиви за прекратяване на процедура

Некоректно посочване на мерни единици в одобрения инвестиционен проект от ДФЗ, представляващо част от публикуваната документация,съставляващо съществено нарушение, което не може да бъде отстранено,без това да промени условията, при които е обявена процедурата .

IV.5) Поръчката може да бъде предмет на повторно публикуване

ДА


V: ОБЖАЛВАНЕ

V.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА, БУЛ.ВИТОША №18, БЪЛГАРИЯ 1000, СОФИЯ

V.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

16.12.2014 г. 


Възложител

Трите имена: ДИАНА ВЛАДОВА АНГЕЛОВА
Длъжност: ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НЧ "ПРОБУДА 1923"- с. Долна Студена, община Ценово