Версия за печат

00969-2014-0014

BG-Каолиново: 16 - Услуги по събиране и третиране на твърди и течни отпадъци, включително канализационни води; санитарни и почистващи услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Каолиново, пл."Украйна" №4, За: Незиха Исмаил - Директор на дирекция "АОЧР", Република България 9960, Каолиново, Тел.: 05361 2210, E-mail: kaolin_edu@abv.bg, Факс: 05361 2110

Място/места за контакт: Община Каолиново

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.kaolinovo.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.kaolinovo.bg/bg/economic_develobment/smeto2015.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

"Сметосъбиране и сметоизвозване на ТБО от населените места на територията на Община Каолиново и депонирането им на Регионално депо в кв.Дивдядово, гр.Шумен"

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 16
Място на изпълнение: На територията на Община Каолиново
Код NUTS: BG333
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Сметосъбиране и сметоизвозване на ТБО от населените места на територията на Община Каолиново и депонирането им на Регионално депо в кв.Дивдядово, гр.Шумен.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

90500000, 90511000, 90513000

Описание:

Услуги, свързани с битови остатъци и отпадъци
Услуги по събиране на битови отпадъци
Услуги по превозване на отпадъци

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Сметосъбирането и сметоизвозването на битови отпадъци ще се извършва на територията на населените места на община Каолиново, както следва: гр.Каолиново и кв.Боймир – 3/три/ пъти месечно; кв.Кус на гр.Каолиново и населените места на територията на Общината- 2/два/ пъти месечно. Максималната прогнозна стойност на поръчката е в размер на 108 000.00 лева без ДДС. Офертите, които нодвишават максималната прогнозна стойност ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

Прогнозна стойност без ДДС
108000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

12


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. Условия и размер на гаранцията за участие и начин на плащането й. За да бъде допуснат до оценяване на офертата в настоящата процедура, участникът следва да представи гаранция за участие в размер 1 000. 00 лв. /хиляда лева/, представена в една от следните форми: 1) Под формата на парична сума, внесена в: БАНКА – „Търговска банка Д” АД, БАНКОВ КОД (BIC): DEMIBGSF, БАНКОВА СМЕТКА (IBAN): BG92DEMI92403300055108 2) или под формата на банкова гаранция съгласно примерен образец от документацията (Образец №10). Участникът избира сам формата на гаранцията за участие. Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, тогава това трябва да бъде безусловна и неотменима банкова гаранция със срок на валидност 90 (деветдесет) дни след изтичане на крайния срок за получаване на офертите. Ако участникът представя Банкова гаранция, то условията по същата трябва да отговарят на тези по приложения в документацията примерен образец на Банкова гаранция за участие в процедурата. Ако обслужващата банка на участника не може да издаде гаранция за участие с точен текст на Образеца, то участника следва да представи гаранция за участие, която съдържа минимум изисканата информация в Образеца от документацията за участие. В нареждането за плащане задължително следва да бъде записано: „Гаранция за участие в обществена поръчка с предмет: „Сметосъбиране и сметоизвозване на ТБО от населените места на територията на Община Каолиново и депонирането им на регионалното депо в кв. Дивдядово, гр. Шумен”.Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако не представи оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума;Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако в представената банкова гаранция не е изрично посочено, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, че е със срок на валидност 90 (деветдесет) дни от изтичане на срока за получаване на офертите.Разходите по откриване и поддържането на гаранциите са за сметка на изпълнителя. Изпълнителят трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че в размерът на получената от възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура. 2. Условия и размер на гаранцията за изпълнение на договора и условия и начин на плащането й. Гаранцията за изпълнение на договора за обществена поръчка е в размер на 3% (три процента) от стойността на договора за възлагане на обществената поръчка. Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път или може да се представи под формата на банкова гаранция. Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора при неговото сключване. Гаранцията за изпълнение под формата на парична сума трябва да бъде внесена по следната сметка на Община Каолиново: БАНКА – „Търговска банка Д” АД, БАНКОВ КОД (BIC): DEMIBGSF, БАНКОВА СМЕТКА (IBAN): BG92DEMI92403300055108 или под формата на банкова гаранция съгласно примерен образец от документацията. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и че е със срок на валидност най-малко 30 дневен срок след изтичане срока на договора. Същата трябва да бъде открита в съответствие с условията по приложения в документацията примерен образец на банкова гаранция за изпълнение на договора (Образец №11). Ако обслужващата банка на участника не може да издаде гаранция за изпълнение с точен текст на Образеца от Документацията за участие, то участника следва да представи гаранция за изпълнение, която съдържа минимум изисканата информация в Образеца.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Финансирането ще се извършва от бюджета на Община Каолиново от събраните такси, съгласно Закона за местните данъци и такси, в левове, по банков път. Плащането се извършва по банков път, по сметка на изпълнителя.Плащането се извършва след представяне на приемо-предавателен протокол и оригинална фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в рамките на срока за отсрочено плащане.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Възложителят, с оглед предоставената му правна възможност в чл.25, ал.3, т.2 от ЗОП не поставя и няма изискване за създаване на юридическо лице, в случай, че избраният за Изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 1.Участници – ФЛ, както и лицата, от кръга на посочените в чл. 47, ал. 4 от ЗОП – представляващи участника – ЮЛ, в т.ч. прокуристите в чиято представителна власт е включена територията на Р. България, да не са осъдени с влязла в сила присъда, освен ако са реабилитирани: 1.1 за престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, вкл. изпиране на пари по чл. 253 - 260 от НК или за същото престъпление съгласно законодателството на държавата, в която лицето е установено; 1.2. за подкуп по чл. 301 - 307 от НК или за същото престъпление съгласно законодателството на държавата, в която лицето е установено; 1.3. за участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от НК или за същото престъпление съгласно законодателството на държавата, в която лицето е установено; 1.4. за престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от НК или за същото престъпление съгласно законодателството на държавата, в която лицето е установено; 1.5. за престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от НК или за същото престъпление съгласно законодателството на държавата, в която лицето е установено; 1.6. за престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права на работниците; 1.7. Да не е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от НК във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки; 1.8. Да не е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение; 1.9. Да не е обявен в несъстоятелност, съгласно националните закони и подзаконови актове; 1.10. Да не е в производство по ликвидация или да не се намира в подобна процедура, съгласно националните закони и подзаконови актове; 1.11. Да не е в открито производство по несъстоятелност, да не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от ТЗ, а в случай че участникът е чуждестранно лице – да не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително неговата дейност е под разпореждане на съда, и участникът да не е преустановил дейността си; 1.12. Да няма парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2, т.1 от ДОПК, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване, да няма задължения за данъци и вноски за социалното осигуряване или на данъци, съгласно правните норми на държавата, в която е установен. 2. Участникът: 2.1. да няма член на управителен или контролен орган, както и временно изпълняващ такава длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник, който да е свързано лице по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителната разпоредба на ЗОП с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или със служители на ръководна длъжност в неговата организация; 2.2. да не е сключил договор с лице по чл. 21 и 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Няма
Минимални изисквания: Няма
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Списък - Декларация по Образец № 16, съдържаща информация за изпълнението на услуга/и, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата. Към Списък – Декларацията, участникът следва да представи доказателства за извършените услуги представени под формата на удостоверения издадени от получателя или от компетентен орган или посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата. 2. Декларация за техническото оборудване, с което разполага участникът за изпълнение на обществената поръчка. 3. Заверено копие от валидно разрешително по чл. 35, ал.3 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ или еквивалентен документ издаден от държавата, в която е установен участникът, в превод на „български език”.
Минимални изисквания: 1. Участникът следва да е изпълнил услуга/и сходна/и с предмета на поръчката, през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата. 2. Участникът да разполага с минимум 2 броя специализирани транспортни средства за сметоизвзване и сметосъбиране на контейнери тип "Бобър" необходими за изпълнение на договора. 3. Участникът трябва да притежава валидно разрешително по чл. 35, ал.3 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ или еквивалентен документ издаден от държавата, в която е установен участникът, в превод на „български език”. В случай на обединение, което не е юридическо лице тези изисквания се прилагат съгласно чл.25, ал.8 от ЗОП. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако не отговаря на някое от изискванията. Забележка: Под "услуги сходни с предмета на поръчката", навсякъде в обявлението и документацията за участие в процедурата следва да се разбира, услуги по сметосъбиране, сметоизвозване на ТБО.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

НЕРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
14.01.2015 г.  Час: 16:30
Платими документи

ДА

Цена: 15 BGN
Условия и начин на плащане

1.Място и начин за получаване на документацията за участие. Документацията за участие в процедурата може да бъде получена от самостоятелния раздел на процедурата в „Профил на купувача” от датата на публикуване на обявлението. Желаещите да им бъде изпратена документация за участие следва да депозират искане до Възложителя, като в този случай документацията за участие се предоставя след представяне на документ удостоверяващ, че документацията е заплатена. Възложителят ще представи документацията на всяко лице поискало това, включително като му я изпрати за негова сметка. 2. Цена на документацията за участие при наличие на искане от участник за изпращане документация за участие. Начин на плащане на документацията за участие при наличие на искане от участник за изпращането и. Цената на документацията е 15.00 лв.(петнадесет лв.) с вкл. ДДС. Сумата за закупуване на документацията за участие следва да бъде внесена в брой в касата на общинска администрация Каолиново, пл. „Украйна” № 4 или по банков път, по приходната сметка на община Каолинова в Банка: "Търговска банка Д", Шумен, Банков код (BIC): DEMIBGSF, Банкова сметка (IBAN): BG41DEMI92408400055096, ВИД плащане 447000, когато лицето е поискало документацията да му бъде изпратена от възложителя. Искането за изпращане на документация следва да съдържа информация за валиден телефонен номер, адрес за връзка и e-mail.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
14.01.2015 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 15.01.2015 г.  Час: 10:30
Място

В стая №12, Община Каолиново, пл."Украйна" №4, гр.Каолиново

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Действията на комисията по отварянето на офертите са публични. На тях могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Присъстващите представители се допускат след представяне на документ, удостоверяващ представителната им власт. В случаите, когато на заседанията присъстват упълномощени представители, същите следва да представят пълномощно с нотариална заверка на подписите.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120, ал.5 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

15.12.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ