Версия за печат

00601-2014-0006

BG-Долна Митрополия:

РЕШЕНИЕ

Номер: РД-08-709 от 15.12.2014 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Долна Митрополия, ул. „Св.св. Кирил и Методий" №39, За: Пепа Герашка - Директор Дирекция "ОССИКИ", Република България 5855, Долна Митрополия, Тел.: 06552 2411, E-mail: obshtina@dolnamitropolia.bg, Факс: 064 680704

Място/места за контакт: Община Долна митрополия

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://dolnamitropolia.bg/.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Услуги
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Предметът на поръчката е извършване на консултантски услуги, които включват изпълняване функциите на Консултант съгласно Закона за устройство на територията (ЗУТ) за оценка на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор, както и изпълняване функциите на Инженер съгласно Договорните условия на ФИДИК за технологично оборудване и проектиране – строителство за електро и машинно – монтажни работи и за строителни и инженерни обекти, проектирани от Изпълнителя (Жълта книга) за обект: „Водопроводната и канализационна мрежи на гр. Долна Митрополия (етап І) и довеждащ колектор към ПСОВ”по проект „Интегриран воден цикъл Плевен- Долна Митрополия”, в рамките на ОП Околна среда "2007 - 2013”

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Естеството на услугата позволява достатъчно точно да се определят техническите спецификации, не са налице условията за провеждане на състезателен диалог или процедури на договаряне, което дава възможност обществената поръчка да бъде възложена по реда на откритата процедура.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита от конкуренцията, бул. "Витоша" № 18, България 1000, София, Тел.: 02 9860958, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Поръчката се изпълнява в рамките на проект на Община Долна Митрополия и Плевен за „ Интегриран воден цикъл Плевен-Долна Митрополия” , финансиран по Оперативна програма «Околна среда 2007-2013 г.», Приоритетна ос 1.


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

15.12.2014 г. 


Възложител

Трите имена: Поля Василева Цоновска
Длъжност: Кмет на Община Долна Митрополия