00334-2014-0026

BG-София:

РЕШЕНИЕ

Номер: 611 от 13.12.2014 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Агенция "Митници", ул. "Г. С. Раковски" № 47, За: Мариана Узунова, Република България 1202, София, Тел.: 02 98594319; 02 98594019, E-mail: mariana.uzunova@customs.bg, Факс: 02 98594060

Място/места за контакт: отдел ОПКР

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.customs.bg.

Адрес на профила на купувача: http://customs.bg/bg/page/359.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Друг: митническа дейност


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 90 ал. 1, т.3 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Услуги
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

„Абонаментна поддръжка на програмни продукти „Работна заплата - RZWIN”, „Хонорари - НОNWIN” и „Личен състав - LSWIN” за нуждите на Агенция "Митници"

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Процедурата на договаряне без обявление е избрана на основание разпоредбата на чл. 90, ал. 1, т. 3 от ЗОП, тъй като възлагането на обществената поръчка на друго лице би довело до нарушаване на авторски или други права на интелектуална собственост или на изключителни права, придобити по силата на закон или на административен акт. Програмните продукти "RZ WIN" - Работна заплата, „HON WIN”– Хонорари, с модул Безкасово плащане и „LS WIN” – Личен състав, са разработени от служители на фирма "Омега тим 99" ЕООД и "Омега Тим България" ЕООД. Двете дружества, в качеството си на съсобственици, притежават всички авторски права върху програмните продукти. Видно от представената декларация, двете фирми не са предоставили права на трети лица /юридически и физически/ за промяна или развитие на софтуера. Представените Решение № 127208 от 20.11.2013г., Решение № 127209 от 20.11.2013г. и Решение № 127210 от 20.11.2013г. на Патентно ведомство на Република България удостоверяват, че е взето решение за регистрация на заявените марки ХОН УИН / HON WIN, РЗ УИН / RZ WIN и ЛС УИН / LS WIN. От извършена справка в електронния регистър на Патентното ведомство на Република България на адрес www.bpo.bg, се установява, че срокът на действие на регистрираните марки изтича на 28.02.2023 г. Наличието на защитени обекти и субекти на авторско право е регламентирано в чл. 3, ал. 1, т. 1 и чл. 5 от Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП). Съгласно разпоредбата на чл. 3, ал. 1, т. 1 от ЗАПСП, компютърните програми са обект на авторско право, а неговите носители са лицата, в резултат на чиято творческа дейност е създадена компютърна програма - чл. 5 от ЗАПСП. Програмните продукти "RZ WIN" - работна заплата, „HON WIN”– хонорари, с модул безкасово плащане, и „LS WIN” – личен състав, се ползват и към настоящия момент в Агенция „Митници”, въз основа на договор за предоставяне на неизключително право на ползване и за абонаментно поддържане на продуктите. Видно от представената декларация, двете дружества са се договорили договорите за програмно обслужване с Агенция "Митници" да се сключват от "Омега Тим България" ЕООД. Предвид необходимостта от продължаване на ползването и извършване на поддръжка на посочените програмни продукти през бюджетната 2015 г., и с оглед обстоятелството, че поканеното за договаряне дружество "Омега Тим България" ЕООД се явява единственият възможен изпълнител на предмета на настоящата обществена поръчка, то възлагането, респективно отправянето на покана към друго физическо или юридическо лице би довело до нарушаване на авторските права и правата на интелектуална собственост.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП

"Омега Тим България" ЕООД, със седалище и адрес на управление в гр.София, ул. "Опълченска" № 76.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

поканата за обществена поръчка


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул."Витоша" №18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Прогнозната стойност на обществената поръчка е 40 560 (четиридесет хиляди петстотин и шестдесет) лева без ДДС.


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

13.12.2014 г. 


Възложител

Трите имена: Цветан Стефанов Мадански
Длъжност: главен секретар на Агенция "Митници", възложител съгласно Пълномощно с рег. № 94ЦЦ/25/13.08.2014 г.