Версия за печат

00325-2014-0037

BG-Пловдив: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 115576405

УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД, бул. Пещерско шосе №66, За: Христо Петков, Република България 4002, Пловдив, Тел.: 032 602930, E-mail: op@unihosp.com, Факс: 032 644058

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.unihosp.com.

Адрес на профила на купувача: http://unihosp.prozop.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20141211tPQZ1844936.

Електронен достъп до информация: http://unihosp.prozop.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20141211tPQZ1844936.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Здравеопазване

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Доставка на лекарствени продукти необходими за дейността на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД, гр. Пловдив, предназначени за лечение на онкологични заболявания”

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
Болнична аптека на УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД гр. Пловдив, бул. «Пещерско шосе» № 66.
Код NUTS:
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Доставка на лекарствени продукти необходими за дейността на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД, гр. Пловдив, предназначени за лечение на онкологични заболявания

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

Оферти могат да бъдат подадавани:
За една или повече обособени позиции
II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Съгласно спецификацията на лекарствените продукти на възложителя - Приложение №3 от документацията за участие

Стойност, без да се включва ДДС
16017165.46 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

12

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

За ОП 1 - 596,75 лв.; За ОП 2 - 509,57 лв.; За ОП 3 - 11,46 лв.; За ОП 4 - 125,50 лв.; За ОП 5 - 125,50 лв.; За ОП 6 - 6,79 лв.; За ОП 7 - 19,98 лв.; За ОП 8 - 733,13 лв.; За ОП 9 - 16,51 лв.; За ОП 10 -13,85 лв.; За ОП 11 -5 926,13 лв.; За ОП 12 -1 481,54 лв.; За ОП 13 -1 711,83 лв.; За ОП 14 -0,79 лв.; За ОП 15 -29 460,50 лв.; За ОП 16 -8 956,38 лв.; За ОП 17 -10 561,27 лв.; За ОП 18 -34 521,41 лв.; За ОП 19 -12 696,90 лв.; За ОП 20 -14 739,11 лв.; За ОП 21 -5 450,75 лв.; За ОП 22 - 216,23 лв.; За ОП 23 - 76,17 лв.; За ОП 24 - 1 894,67 лв.; За ОП 25 - 113,70 лв.; За ОП 26 - 1 711,22 лв.; За ОП 27 - 3,19 лв.; За ОП 28 - 18,75 лв.; За ОП 29 - 22 978,28 лв.; За ОП 30 - 25,67 лв.; За ОП 31 - 277,20 лв.; За ОП 32 - 357,45 лв.; За ОП 33 - 2 970,56 лв.; За ОП 34 - 1 497,26 лв.; За ОП 35 - 3,58 лв.; За ОП 36 - 3,58 лв.; За ОП 37 - 0,89 лв.; За ОП 38 - 2,68 лв.; За ОП 39 - 8,28 лв.; За ОП 40 - 12,42 лв.; За ОП 41 - 16,56 лв.; За ОП 42 - 9,70 лв.; За ОП 43 - 308,00 лв. При избор на гаранция за участие/изпълнение - парична сума, то тя следва да се внесе по банков път и по сметка: УМБАЛ „СВЕТИ ГЕОРГИ” ЕАД Банка: ЦКБ АД – клон Пловдив IBAN: BG 72 CECB 9790 1051 2974 00 BIC: CECBBGSF В случай, че участникът представи Банкова гаранция, същата следва да бъде безусловна, неотменима, да подлежи на усвояване при условията на чл. 61 от ЗОП. Гаранцията за изпълнение е в размер на 2 % от стойността на договора без включен ДДС.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Плащането на доставките се извършва след заявката им, отложено, в срок не по- малък от 60 дни, въз основа на надлежно изготвени и подписани фактура и приемо- предавателен протокол за извършената доставка.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

НЕ

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

В „Плик №1” с надпис „Документи за подбор”, се поставят документите, съгласно чл.56 от ЗОП отнасящи се до критериите за подбор на участниците: 1. Представяне на участника, което включва: а) посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата; б) декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП; 2. При участници обединения – копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият; 3. Оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума; 4. Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти, издадено от ИАЛ или от регулаторен орган на друга държава членка, съгласно Глава девета „Търговия на едро с лекарствени продукти” от ЗЛПХМ - заверено от участника копие; Когато участникът притежава разрешение за търговия на едро, издадено от регулаторен орган на друга държава – членка, той трябва да представи: а) Разрешение от изпълнителния директор на ИАЛ в случаите по чл. 195, ал. 2 от ЗЛПХМ - заверено от участника копие или б) Декларация, че не ползва складови помещения на територията на Република България – свободен текст; 5. Разрешение за производство, издадено по реда на ЗЛПХМ - в случаите по чл. 196, ал. 1 от ЗЛПХМ, когато лекарствените продукти се предлагат от производителя – заверено от участника копие; 6. Разрешение за внос, издадено по реда на ЗЛПХМ - в случаите по чл. 196, ал. 2 от ЗЛПХМ, когато лекарствените продукти се предлагат от вносител – заверено от участника копие; 7. Лицензия по чл. 32 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, в случаите, когато в офертата на участника присъстват наркотични вещества и прекурсори - нотариално заверено копие; 8. Доказателствата за техническите възможности и/или квалификация по чл. 51, посочени от възложителя в обявлението за обществена поръчка; 9. Декларация за липса на свързаност с друг участник или кандидат в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП; 10. Декларация за видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители (ако се предвиждат такива); 11. Декларация за приемане на условията в проекта на договор; 12. Списък на всички документи и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника. В Плик № 2 с надпис “Предложение за изпълнение на поръчката”, се поставят документите, свързани с изпълнението на поръчката, съобразно избраните от възложителя критерии, за всяка обособена позиция по отделно, както следва: 1. Техническо предложение за изпълнение на поръчката по образец – Приложение № 1, 1.1 /на хартиен и оптичен (CD) носител; 2. Декларация или друг оторизационен документ, надлежно издаден от лицето по чл. 26, ал. 1 от ЗЛПХМ, от който да е видно, че на участникът са му предоставени права за продажба на предложения лекарствен продукт за срока на изпълнение на настоящата обществена поръчка или оторизационно писмо от производителя, удостоверяващо права за представителство и търговия на територията на цялата страна. 3. Разрешение за употреба на предлагания лекарствен продукт и Кратка характеристика на предлагания лекарствен продукт – оптичен носител (CD); Плик № 3 с надпис “Предлагана цена”, който съдържа: Ценово предложение (на хартиен и оптичен носител (CD))- по образец – Приложение №2, 2.1 - подготвя се от участника по образеца на Ценово предложение и задължително се поставя в запечатан непрозрачен плик с надпис Плик №3 - Предлагана цена по обособена позиция №…….

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Няма

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Няма

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

1. Списък на основните договори за доставки на лекарствени продукти, изпълнени през последните 3 години от участника, включително стойностите, датите и получателите. 2. Сертификат за съответствие с изискванията на ISO 9001 или еквивалентен за участника - копие на оригинала, заверено от участника с неговия печат и гриф „Вярно с оригинала”. В случай, че копието на оригинала е на чужд език, участникът трябва да представи документът и в превод на български език – заверен от участника с неговия печат и гриф „Вярно с оригинала”

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участниците трябва за последните три години, считано от крайния срок за подаване на офертите, да са изпълнили успешно най-малко 2 (два) договора за доставка на лекарствени продукт. Тези 2 (два) договора следва да са с вече приключило изпълнение или да се изпълняват в момента (може срокът им на действие все още да не е изтекъл), но по тях да са реализирани доставки.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
12.01.2015 г.  Час: 15:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
22.01.2015 г.  Час: 15:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 23.01.2015 г.  Час: 14:30
Място

административната сграда на УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Лицата по чл. 68, ал. 3 от ЗОП

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша №18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

11.12.2014 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция B02BB01; Human fibrinogen; парентерална форма; 1000 mg
1) Кратко описание

B02BB01; Human fibrinogen; парентерална форма; 1000 mg

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
59675 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция B02BD01; Coagulation factor IX, II, VII and X in combination; парентерална форма; 500 IU
1) Кратко описание

B02BD01; Coagulation factor IX, II, VII and X in combination; парентерална форма; 500 IU

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
50957 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция B03AC06; Iron (III) (as isomaltoside); парентерална форма; 500 mg
1) Кратко описание

B03AC06; Iron (III) (as isomaltoside); парентерална форма; 500 mg

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1146 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция L01BC02; Fluorouracil; парентерална форма; 500 mg
1) Кратко описание

L01BC02; Fluorouracil; парентерална форма; 500 mg

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
12550 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 5 / Заглавие на обособената позиция L01BC02; Fluorouracil; парентерална форма; 1000 mg
1) Кратко описание

L01BC02; Fluorouracil; парентерална форма; 1000 mg

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
12550 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 6 / Заглавие на обособената позиция L01BC05; Gemcitabine; парентерална форма; 200 mg
1) Кратко описание

L01BC05; Gemcitabine; парентерална форма; 200 mg

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
678.58 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 7 / Заглавие на обособената позиция L01BC05; Gemcitabine; парентерална форма; 1000 mg
1) Кратко описание

L01BC05; Gemcitabine; парентерална форма; 1000 mg

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1997.5 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 8 / Заглавие на обособената позиция L01CA01; Vinblastine; парентерална форма; 10 mg
1) Кратко описание

L01CA01; Vinblastine; парентерална форма; 10 mg

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
73312.5 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 9 / Заглавие на обособената позиция L01CD01; Paclitaxel + система за приложение; парентерална форма; 300 mg
1) Кратко описание

L01CD01; Paclitaxel + система за приложение; парентерална форма; 300 mg

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1651.25 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 10 / Заглавие на обособената позиция L01CD02; Docetaxel; парентерална форма; 20 mg
1) Кратко описание

L01CD02; Docetaxel; парентерална форма; 20 mg

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1385 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 11 / Заглавие на обособената позиция L01CX01; Trabectedin; парентерална форма; 1 mg
1) Кратко описание

L01CX01; Trabectedin; парентерална форма; 1 mg

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
592612.5 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 12 / Заглавие на обособената позиция L01CX01; Trabectedin; парентерална форма; 0,25 mg
1) Кратко описание

L01CX01; Trabectedin; парентерална форма; 0,25 mg

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
148153.5 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 13 / Заглавие на обособената позиция L01DB03; Epirubicin; парентерална форма; 100 mg
1) Кратко описание

L01DB03; Epirubicin; парентерална форма; 100 mg

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
171183.33 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 14 / Заглавие на обособената позиция L01XA01; Cisplatin; парентерална форма; 10 mg
1) Кратко описание

L01XA01; Cisplatin; парентерална форма; 10 mg

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
79.33 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 15 / Заглавие на обособената позиция L01XC02; Rituximab; парентерална форма; 1400 mg
1) Кратко описание

L01XC02; Rituximab; парентерална форма; 1400 mg

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
2946050 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 16 / Заглавие на обособената позиция L01XC03; Trastuzumab; парентерална форма; 600 mg
1) Кратко описание

L01XC03; Trastuzumab; парентерална форма; 600 mg

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
895637.5 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 17 / Заглавие на обособената позиция L01XC13; Pertuzumab; парентерална форма; 420 mg
1) Кратко описание

L01XC13; Pertuzumab; парентерална форма; 420 mg

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1056126.67 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 18 / Заглавие на обособената позиция L01XE01; Imatinib LH203; перорална форма; 100 mg
1) Кратко описание

L01XE01; Imatinib LH203; перорална форма; 100 mg

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
3452141 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 19 / Заглавие на обособената позиция L01XE08; Nilotinib; перорална форма; 150 mg
1) Кратко описание

L01XE08; Nilotinib; перорална форма; 150 mg

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1269690 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 20 / Заглавие на обособената позиция L01XE18; Ruxolitinib; перорална форма; 5 mg
1) Кратко описание

L01XE18; Ruxolitinib; перорална форма; 5 mg

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1473910.75 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 21 / Заглавие на обособената позиция L01XX23; Mitotane; перорална форма; 500 mg
1) Кратко описание

L01XX23; Mitotane; перорална форма; 500 mg

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
545075 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 22 / Заглавие на обособената позиция L01XX35; Anagrelide; перорална форма; 0,5 mg
1) Кратко описание

L01XX35; Anagrelide; перорална форма; 0,5 mg

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
21623.1 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 23 / Заглавие на обособената позиция L01XX41; Eribulin; парентерална форма; 0,44 mg
1) Кратко описание

L01XX41; Eribulin; парентерална форма; 0,44 mg

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
7616.8 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 24 / Заглавие на обособената позиция L03AA02; Filgrastim; парентерална форма; 0,3 mg
1) Кратко описание

L03AA02; Filgrastim; парентерална форма; 0,3 mg

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
189466.67 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 25 / Заглавие на обособената позиция L03AA02; Filgrastim; парентерална форма; 0,12 mg
1) Кратко описание

L03AA02; Filgrastim; парентерална форма; 0,12 mg

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
11370 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 26 / Заглавие на обособената позиция L03AA14; Lipegfilgrastim; парентерална форма; 6 mg
1) Кратко описание

L03AA14; Lipegfilgrastim; парентерална форма; 6 mg

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
171122 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 27 / Заглавие на обособената позиция L04AX01; Azathioprin; перорална форма; 50 mg
1) Кратко описание

L04AX01; Azathioprin; перорална форма; 50 mg

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
319.2 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 28 / Заглавие на обособената позиция L03AX03; Mycobacterium bovis BCG (Baccilus Calmette - Guerin); парентерална форма; 11,25 mg
1) Кратко описание

L03AX03; Mycobacterium bovis BCG (Baccilus Calmette - Guerin); парентерална форма; 11,25 mg

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1875 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 29 / Заглавие на обособената позиция L03AX16; Plerixafor; парентерална форма; 24 mg
1) Кратко описание

L03AX16; Plerixafor; парентерална форма; 24 mg

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
2297828 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 30 / Заглавие на обособената позиция L04AD01; Ciclosporin; перорална форма; 50 mg
1) Кратко описание

L04AD01; Ciclosporin; перорална форма; 50 mg

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
2566.5 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 31 / Заглавие на обособената позиция L04AX03; Methotrexate; парентерална форма; 1000 mg
1) Кратко описание

L04AX03; Methotrexate; парентерална форма; 1000 mg

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
27720 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 32 / Заглавие на обособената позиция L04AX03; Methotrexate; парентерална форма; 500 mg
1) Кратко описание

L04AX03; Methotrexate; парентерална форма; 500 mg

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
35745 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 33 / Заглавие на обособената позиция L01XX44; Aflibercept; парентерална форма; 200 mg
1) Кратко описание

L01XX44; Aflibercept; парентерална форма; 200 mg

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
297056 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 34 / Заглавие на обособената позиция L01XX44; Aflibercept; парентерална форма; 100 mg
1) Кратко описание

L01XX44; Aflibercept; парентерална форма; 100 mg

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
149726 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 35 / Заглавие на обособената позиция N02AB03; Fentanyl 75 mcg/h; трансдермална форма; 12,375 mg
1) Кратко описание

N02AB03; Fentanyl 75 mcg/h; трансдермална форма; 12,375 mg

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
357.78 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 36 / Заглавие на обособената позиция N02AB03; Fentanyl 100 mcg/h; трансдермална форма; 16,5 mcg/h
1) Кратко описание

N02AB03; Fentanyl 100 mcg/h; трансдермална форма; 16,5 mcg/h

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
357.67 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 37 / Заглавие на обособената позиция N02AB03; Fentanyl 25 mcg/h; трансдермална форма; 4,125 mcg/h
1) Кратко описание

N02AB03; Fentanyl 25 mcg/h; трансдермална форма; 4,125 mcg/h

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
89.33 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 38 / Заглавие на обособената позиция N02AB03; Fentanyl 50 mcg/h; трансдермална форма; 8,25 mcg/h
1) Кратко описание

N02AB03; Fentanyl 50 mcg/h; трансдермална форма; 8,25 mcg/h

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
268 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 39 / Заглавие на обособената позиция N02AE01; Buprenorphine; трансдермална форма; 35 mcg/h
1) Кратко описание

N02AE01; Buprenorphine; трансдермална форма; 35 mcg/h

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
828 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 40 / Заглавие на обособената позиция N02AE01; Buprenorphine; трансдермална форма; 52,5 mcg/h
1) Кратко описание

N02AE01; Buprenorphine; трансдермална форма; 52,5 mcg/h

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1242 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 41 / Заглавие на обособената позиция N02AE01; Buprenorphine; трансдермална форма; 70 mcg/h
1) Кратко описание

N02AE01; Buprenorphine; трансдермална форма; 70 mcg/h

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1656 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 42 / Заглавие на обособената позиция N02AX02; Tramadol; парентерална форма; 100 mg
1) Кратко описание

N02AX02; Tramadol; парентерална форма; 100 mg

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
970 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 43 / Заглавие на обособената позиция V03AF03; Calcium folinate; парентерална форма; 100 mg
1) Кратко описание

V03AF03; Calcium folinate; парентерална форма; 100 mg

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация на възложителя

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
30800 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12