Версия за печат

02709-2014-0068

BG-ЧИПРОВЦИ: 27 - Други услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЧИПРОВЦИ, УЛ. ВАСИЛ ЛЕВСКИ 19, За: ИВАНКА ГЕОРГИЕВА, БЪЛГАРИЯ 3460, ЧИПРОВЦИ, Тел.: 09554 2197, E-mail: dgstp_chiprovci@abv.bg, Факс: 09554 2198

Място/места за контакт: ИВАНКА ГЕОРГИЕВА

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20141211UkIr2063948.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Друг: контрол, опазване и стопанисване на горски територии - държавна собственост

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Извършване на застрахователни услуги за нуждите на СЗДП ТП Държавно горско стопанство Чипровци за 2015 г.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 27
Място на изпълнение: ТП ДГС ЧИПРОВЦИ
Код NUTS: BG312
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

застраховки „Гражданска отговорност” на автомобилистите на МПС-та, собственост на СЗДП ТП ДГС Чипровци, Застраховка „Живот” за 23 броя служители, „Трудова злополука” за 18 броя служители и „Гражданска отговорност при носене и употреба на огнестрелно оръжие” за 19 броя служители

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

66510000

Описание:

Застрахователни услуги

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

застраховки „Гражданска отговорност” на автомобилистите на МПС-та, собственост на СЗДП ТП ДГС Чипровци, Застраховка „Живот” за 23 броя служители, „Трудова злополука” за 18 броя служители и „Гражданска отговорност при носене и употреба на огнестрелно оръжие” за 19 броя служители

Прогнозна стойност без ДДС
2000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

12


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

НЯМА ДЕПОЗИТИ

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ДОГОВОРА

ІІІ.1.4) Други особени условия

ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ: ЧЛ.58, АЛ.1 ОТ ЗОП - ОБМЕНЪТ НА ИНФОРМАЦИЯ СЕ ИЗВЪРШВА ПО ПОЩАТА, ФАКС, ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ ПРИ УСЛОВИЯТА И ПО РЕДА НА зАКОНА ЗА ЕЛЕКТРОННИЯ ДОКУМЕНТ И ЕЛЕКТРОННИЯ ПОДПИС ИЛИ ЧРЕЗ КОМБИНАЦИЯ ОТ ТЕЗИ СРЕДСТВА ПО ИЗБОР НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И СПОРЕД ЗАЯВЕНИТЕ ВЪЗМОЖНОСТ НА УЧАСТНИКА. тЕЗИ СРЕДСТВА СЕ ПОСОЧВАТ В ОБЯВЛЕНИЕТО.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Офертата се изготвя по приложените в настоящата документация образци и указания и трябва да съдържа следното: Плик № 1 с надпис „Документи за подбор” Представяне на участника, което включва: - Приложение № 1- посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата; -декларация по чл.47,ал.9 от ЗОП-Приложение № 3. При подаване на офертата участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по чл.47,ал.1 и ал.5 от ЗОП с една декларация, подписана от лицата, които представляват участника. В декларацията се включва и информация относно публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя; - доказателства за упражняване на професионална дейност по чл. 49, ал. 1 и 2 от ЗОП-документ, разрешаващ извършване на застрахователна дейност, касаеща предмета на застраховките от поръчката.За Република България този документ се издава от Комисията за финансов надзор. Забележка: при участници обединения - копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. Оферта-Приложение № 2 .Доказателства за икономическо и финансово състояние –не се изискват. .Доказателство за технически възможности и/или квалификация на участника: В декларация /свободен текст/ се посочва образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на ръководните служители на участника, включително на лицата, които отговарят за извършването на услугата. .Декларация по чл.56,ал.1,т.6 от ЗОП-Приложение № 4 - декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП. .Декларация за подизпълнители-Приложение № 6 .Декларация по чл.56,ал.1,т.12 от ЗОП-Приложение № 7 Декларация по чл.3,т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и финансови отношения с дружествата,регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим,свързаните с тях лица и техните действителни собственици-Приложение № 8 Списък на документите и информацията ,съдържащи се в офертата –Приложение № 9. Документите се представят в оригинал или в заверено от участника копие. Под «заверено копие» следва за се разбира копие на съответния документ със заверка „Вярно с оригинала” с подпис и печат на участника. Изисква се нотариално заверено пълномощно на лицето, оправомощено да представлява участника, когато последният не се представлява от лицата, посочени в документите или отразените на електронната страница на Търговски регистър при Агенция по вписванията. Плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката” В плика се поставя техническото предложение за изпълнение на поръчката с посочване на срока за изпълнение.Изготвя се по примерен образец Приложение № 5/само в оригинал/. Участниците попълват, подписват и подпечатват техническото предложение, без да посочват цени. Всякаква информация, свързана с цени, трябва да се съдържа в единствено ценовата оферта на участника. Техническото предложение на участника трябва да съответства на изискванията на техническата спецификация. Плик № 3 с надпис „Предлагана цена” Предлаганата цена се изготвя по образец-Приложение № 10/само оригинал/. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: НЕ СЕ ИЗИСКВАТ
Минимални изисквания: НЕ СЕ ИЗИСКВАТ
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: В ДЕКЛАРАЦИЯ СВОБОДЕН ТЕКСТ СЕ ПОСОЧВАТ ОБРАЗОВАНИЕТО, ПРОФЕСИОНАЛНАТА КВАЛИФИКАЦИЯ И ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ НА РЪКОВОДНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ НА УЧАСТНИКА, ВКЛЮЧИТЕЛНО НА ЛИЦАТА, КОИТО ОТГОВАРЯТ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГАТА
Минимални изисквания: В ДЕКЛАРАЦИЯ СВОБОДЕН ТЕКСТ СЕ ПОСОЧВАТ ОБРАЗОВАНИЕТО, ПРОФЕСИОНАЛНАТА КВАЛИФИКАЦИЯ И ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ НА РЪКОВОДНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ НА УЧАСТНИКА, ВКЛЮЧИТЕЛНО НА ЛИЦАТА, КОИТО ОТГОВАРЯТ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГАТА
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

НЕРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
05.01.2015 г.  Час: 16:00
Платими документи

ДА

Цена: 6 BGN
Условия и начин на плащане

Документацията за участие се публикува в профила на купувача в първия работен ден, следващ деня на публикуването на обявлението, на следния интернет адрес : http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index Възложителят предоставя документацията на всяко лице, поискало това, включително като му я изпрати за негова сметка, съгласно чл.28,ал.6 от ЗОП документацията за участие се публикува в профила на купувача в първия рабтен ден следващ деня на публикуването на обявлението.Възложителят предоставя документацията на заинтересованото лице,поискало това, включителоно като му я изпрати за негова сметка ,като в този случай съответното лице дължи за плащане на услугата на документацията от 6 /шест/лева. Документацията е достъпна и безплатна на сайта на профила на купувача http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
12.01.2015 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 13.01.2015 г.  Час: 10:00
Място

ГР. ЧИПРОВЦИ УЛ. ВАСИЛ ЛЕВСКИ 19

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

КАНДИДАТИТЕ И ТЕХНИ УПЪЛНОМОЩЕНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ, КАКТО И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ И НА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛРАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

11.12.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ