02711-2014-0146

BG-гр. Шумен: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/ЕО

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 201617412

"Североизточно държавно предприятие" ДП Шумен, ул. "Петра" №1, За: Д.Илчев; Е. Гандев, Република България 9700, гр. Шумен, Тел.: 054 833123, E-mail: office@abv.bg, Факс: 054 833123

Място/места за контакт: ЦУ на "СИДП" ДП Шумен

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.dpshumen.bg.

Адрес на профила на купувача: http://op.dpshumen.bg.

Електронен достъп до информация: http://op.dpshumen.bg.

Електронно подаване на оферти и заявления: http://op.dpshumen.bg.

I.2) Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Друг: чл.165 и чл.173 от ЗГ

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Доставки свързани с определяне на изпълнители за 2015година за зареждане с горива на служебни автомобили на централното управление и териториалните поделения на „Североизточно държавно предприятие” ДП Шумен от специализирани обекти за зареждане с горива.1.„СИДП“ ДП Шумен гр. Шумен - Централно управление гр.Шумен; 2. ТП ДГС Смядовогр.Смядово; 3.ТП ДГС Преслав гр. В.Преслав; 4. ТП ДГС Варна, гр. Варна; 5. ТП ДГС Суворово, гр. Суворово; 6.ТП ДГС Добрич гр. Добрич; 7.ТП ДГС Шумен гр. Шумен; 8.ТП ДЛС „Черни Лом“, гр. Попово; 9.ТП ДЛС Тервел гр. Тервел; 10. ТП ДГС Провадия, гр. Провадия; 11. ТП ДЛС „Шерба“, 11.1.Обособено звено с.Горен чифлик и 11.2.Обособено звено с.Старо Оряхово; 12. ТП ДГС Върбица, гр. Върбица; 13. ТП ДГС „Генерал Тошево“ , 13.1.Обособено звено гр.Генерал Тошево и 13.2.Обособено звено с.Крушаре, общ.Крушаре; 14.ТП ДЛС „Балчик“ гр. Балчик ; 15.ТП ДЛС „Паламара“, с.Венец 16.ТП ДГС Нови пазар - гр.Нови пазар; 17.ТП ДГС Цонево с.Цонево;18.ТП ДГС Търговище- гр. Търговище;19.ТП ДГС Омуртаг-гр. Омуртаг;

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
Специализираните обекти за зареждане с горива.1.„СИДП“ ДП Шумен гр. Шумен - Централно управление гр.Шумен; 2. ТП ДГС Смядовогр.Смядово; 3.ТП ДГС Преслав гр. В.Преслав; 4. ТП ДГС Варна, гр. Варна; 5. ТП ДГС Суворово, гр. Суворово; 6.ТП ДГС Добрич гр. Добрич; 7.ТП ДГС Шумен гр. Шумен; 8.ТП ДЛС „Черни Лом“, гр. Попово; 9.ТП ДЛС Тервел гр. Тервел; 10. ТП ДГС Провадия, гр. Провадия; 11. ТП ДЛС „Шерба“, 11.1.Обособено звено с.Горен чифлик и 11.2.Обособено звено с.Старо Оряхово; 12. ТП ДГС Върбица, гр. Върбица; 13. ТП ДГС „Генерал Тошево“ , 13.1.Обособено звено гр.Генерал Тошево и 13.2.Обособено звено с.Крушаре, общ.Крушаре; 14.ТП ДЛС „Балчик“ гр. Балчик ; 15.ТП ДЛС „Паламара“, с.Венец 16.ТП ДГС Нови пазар - гр.Нови пазар; 17.ТП ДГС Цонево с.Цонево;18.ТП ДГС Търговище- гр. Търговище;19.ТП ДГС Омуртаг-гр. Омуртаг;
Код NUTS: BG33
II.1.3) Информация относно рамковото споразумение
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Бензин - А 95 - 305 870литра; Бензин А98- 3 510литра; Дизелово гориво 352 050литра; Газ Пропан -Бутан - 225 050 литра; Дизелово гориво за отопление - 18 000литра

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

09100000, 09132100, 09134200, 09122100, 09122200, 09135100

Описание:

Горива
Безоловен бензин
Дизелово гориво
Газ пропан
Газ бутан
Гориво за отопление

II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
1488319.76 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Договаряне без обявяване на конкурентно възлагане на поръчка

Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление в Официален вестник на Европейския сюъз (ОВ на ЕС) съгласно Директива 2004/18/ЕО

Доставки, които са котирани и закупени на стокова борса.

Допълнителна информация

На основание чл.90, ал.1, т.11 от ЗОП

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Използван е електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА


Поръчка №: БД 1790 / Обособена позиция №: 1 / Заглавие на обособената позиция: Доставка на горива за 2015г за ТП ДЛС Шерба-обособено звено с.Горен чифлик или до 10км
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

24.11.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

"СНАП-7" ООД ЕИК-103594687, ул."Бистрица" №1, Р.България 9120, с.Долни чифлик, Тел.: 0894 493425, E-mail: ica_77@abv.bg

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 116716.67 BGN без ДДС
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: БД 1792 / Обособена позиция №: 2 / Заглавие на обособената позиция: Доставка на горива за 2015г за ТП ДГС Смядово; ТП ДГС Преслав; ТП ДГС Суворово; ТП ДЛС "Ч.Лом" гр. Попово; ТП ДЛС Тервел; ТП ДГС Провадия; ТП ДЛС Балчик; ТП ДГС Цонево и ТП ДГС Омуртаг;
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

24.11.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

"ПЕТРОЛ" АД ЕИК-831496285, ул. "Търговска" №12, хотел "Ловеч", Р.България 5500, гр.. Ловеч, Тел.: 0887 669135

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 618777.5 BGN без ДДС
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: БД 1786 / Обособена позиция №: 3 / Заглавие на обособената позиция: Доставка на горива за 2015г за ЦУ на "СИДП" ДП Шумен"; ТП ДГС Варна; ТП ДГС Добрич; ТП ДГС Шумен; ТП ДЛС "Шерба" - обособено звено с. Старо Оряхово; ТП ДГС Ген. Тошево - обособено звено гр. Ген. Тошево; ТП ДЛС "Паламара" с. Венец; ТП ДГС Търговище
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

24.11.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

"Бент Ойл" АД ЕИК-200852966, бул. "България" №49 БЦ "Витоша" ет.1, Р. България 1414, гр. София, Тел.: 0884 781315

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 631870.75 BGN без ДДС
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: БД 1787 / Обособена позиция №: 4 / Заглавие на обособената позиция: Доставка на газьол за отопление за 2015г за ТП ДЛС "Черни Лом" гр. Попово
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

24.11.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

"Бент Ойл" АД ЕИК-200852966, бул. "България" №49, БЦ "Витоша" ет.1, Р.България 1414, гр.София, Тел.: 0884 781315

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 24696 BGN без ДДС
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: БД 1793 / Обособена позиция №: 5 / Заглавие на обособената позиция: Доставка гориво)А95Н; ДМГ) за 2015 за ТП ДГС Ген. Тошево- обособена позиция с.Крушари
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

24.11.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

ЕТ "Ренесанс-КПТД-Кирил Джендов" ЕИК-030169974, с.Крушари, Р.България 9410, с.Крушари, общ. Крушари, обл.Добрич, Тел.: 0888 606910

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 12454.17 BGN без ДДС
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: БД 1789 / Обособена позиция №: 6 / Заглавие на обособената позиция: Доставка на гориво(газ пропан-бутан) за 2015г за ТП ДГС Ген. Тошево-обособено звено с.Крушари
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

24.11.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

"Данив" ООД ЕИК-124697832, ул. "9-ти Септември" №9, Р.България 9410, с.Крушари, Тел.: 0882 049100

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 6183.33 BGN без ДДС
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: БД 1791 / Обособена позиция №: 7 / Заглавие на обособената позиция: Доставка на гориво за 2015 за ТП ДГС Върбица
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

24.11.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

"Роу бак България" ЕООД ЕИК-20189093, ул. "Иван Сусанин" №59, вх."А", Р.България 1618, гр.София, Тел.: 0887 100799

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 61726.67 BGN без ДДС
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: БД 1788 / Обособена позиция №: 8 / Заглавие на обособената позиция: Доставка горива за 2015г за ТП ДГС Нови пазар
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

24.11.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

"Ал и Ко" АД ЕИК-127003032, ул."Д-р Цветан Зангов" №2, Р.България 9700, гр. Шумен, Тел.: 0888 977797

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 15894.67 BGN без ДДС
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.3.2) Подаване на жалби

съгласно чл.120 и сл. от ЗОП

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" №18, Р.България 1000, гр.София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

11.12.2014 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

1."СНАП-7" ООД ЕИК-103594687; 2."ПЕТРОЛ" АД ЕИК - 831496285; 3."Бент Ойл" АД ЕИК-200852966; 4.ЕТ "Ренесанс-КПДТ-КИРИЛ ДЖЕНДОВ" ЕИК-030169974; 5."Данив" ООД ЕИК-124697832; 6."Роу бак България" ЕООД ЕИК-201819093; 7."Ал и Ко" АД ЕИК - 127003032