Версия за печат

00325-2014-0036

BG-Пловдив: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД, бул. "Пещерско шосе" №66, За: Доц. д-р Карен Бриянов Джамбазов, д.м. ; г-н Тенчо Василев, Република България 4002, Пловдив, Тел.: 032 602930; 032 602849, E-mail: op@unihosp.com, Факс: 032 644058

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://unihosp.prozop.com.

Адрес на профила на купувача: http://unihosp.prozop.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20141209IiSA1813902.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Доставка на работно облекло и медицински обувки за персонала на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе
Код NUTS: BG421
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Доставка на работно облекло и медицински обувки за персонала на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД, обособени в 8 броя самостоятлено обособени позиции, съгласно техническата спецификация, приложена в документацията за участие

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33199000

Описание:

Работно облекло за медицински персонал

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

8 броя самостоятелно обособени позиции съгласно Приложение №1 от документацията за участие.

Прогнозна стойност без ДДС
194086 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

12


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

В изпълнение на чл. 59, ал.6 от ЗОП, Възложителят не изисква гаранции за участие в процедурата и гаранции за изпълнение на договора от участниците специализирани предприятия. От останалите участници, Възложителят не изисква гаранция за участие на основание чл. 59, ал. 5, т.2 от ЗОП. От тези участници Възложителят изисква: Гаранция за изпълнение на договора – парична сума, преведена по банкова сметка на УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД или безусловна и неотменяема банкова гаранция за изпълнение на договора в оригинал, издадена от българска банка в полза на възложителя. Размерът на гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 2 % от стойността на договора без ДДС. Гаранцията за изпълнение се представя при сключване на договора за възлагане на обществената поръчка. При внасяне на банкова гаранция, или платежното нареждане изрично се посочва процедурата, за която се внася. Гаранцията за изпълнение се задържа в случаите, предвидени в договора за възлагане на обществената поръчка. Възложителят освобождава гаранцията за участие, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. Банковите разходи по откриването на гаранциите са за сметка на Изпълнителя. Разходите по евентуалното им усвояване са за сметка на Възложителя. Изпълнителят трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранциите така, че размерът на гаранцията да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура. Срокът на валидност на банковата гаранция за изпълнение следва да бъде не по-малък от един месец след изтичането на договора.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Цената, която ще се заплаща от възложителя за изпълнението на всяка отделна доставка, представлява крайна доставна цена на стоките, с ДДС и всички разходи до краен получател - УМБАЛ “Свети Георги ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шоссе №66. Плащането се извършва по банков път при условията на отложено плащане, до 60 /шестдесет/ дни след доставката, въз основа на издадена фактура и съставена приемо-предавателна форма.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: За участници, които не са специализирани предприятия по чл. 16г, ал.1 от ЗОП, следва да се представят: 1. Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; когато участникът е физическо лице представя копие от документа за самоличност. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения представят еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени - в превод на български език. 2. Удостоверение за актуална съдебна регистрация и копие от картата за идентификация в регистър Булстат – за кандидатите, които не са регистрирани в търговския регистър на Агенцията по вписванията /заверено от участника копие/; 3. Документи, удостоверяващи представителната власт на лицето, от което изхожда предложението, в случай, че това не е законния представител на участника /оригинал или нотариално заверено копие/; 4. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП – попълва се, подписва се и се подпечатва, съгласно приложения към документацията образец. Декларацията се подписва от законния представител / законните представители/ на кандидата. 5. Декларация по чл. 56, ал. 1, т.6, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП – попълва се, подписва се и се подпечатва приложения към документацията образец. 6. Декларация от участникът, че няма да ползва/ще ползва подизпълнител при изпълнение на обществената поръчка по образеца приложен към документацията. 7. Списък на подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, ако се предвиждат такива, както и дела на участие. 8. Декларация за приемане на условията в проекта на договор – в оригинал, подписана от участника (свободен текст). 9. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от законния представител на участника /в оригинал/. Участниците, които са специализирани предприятия по чл. 16г, ал.1 от ЗОП следва да представят: 1. Представянето на кандидата или участника, в което се включва посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата 2. Към представянето по т.1 се включва декларация, с която се декларира дали кандидатът или участникът, съответно всеки от участниците в обединението, е вписан в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания, или в еквивалентен регистър на държава - членка на Европейския съюз. 3. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП – попълва се, подписва се и се подпечатва, съгласно приложения към документацията образец. Декларацията се подписва от законния представител / законните представители/ на кандидата. 4. Декларация по чл. 56, ал. 1, т.6, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП – попълва се, подписва се и се подпечатва приложения към документацията образец. 5. Декларация от участникът, че няма да ползва/ще ползва подизпълнител при изпълнение на обществената поръчка по образеца приложен към документацията. 6. Списък на подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, ако се предвиждат такива, както и дела на участие. 7. Декларация за приемане на условията в проекта на договор – в оригинал, подписана от участника (свободен текст). 8. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от законния представител на участника /в оригинал/.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Не се предвиждат
Минимални изисквания: Не се предвиждат
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: Изискуеми документи за доказване на техническите възможности и квалификация на участника по чл.51 от ЗОП – приложими за участници, които не са специлизирани предприятия по чл. 16г, ал.1 от ЗОП. 1. Списък на договорите за доставки на стоките, сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата от участника, включително стойностите, датите и получателите. 2. Удостоверения / Референции за добра търговска репутация за доставка на стоките по договорите от списъка по предходната точка, надлежно издадени, подписани от законния представител на съответното лечебно заведение (в оригинал или във формата на нотариално заверени копия) - минимум три броя референции, или други доказателства за успешното изпълнение на доставки по договорите (в оригинал или във формата на нотариално заверени копия).
Минимални изисквания: Минимални изисквания за доказване на техническите възможности, приложими за участници, които не са специализирани предприятия: 1. Участникът трябва за последните три години, считано от датата на пдоаване на офертата да е изпълнил успешно най-малко 3 (три) договора за доставка на стоки, сходни с предмета на поръчката. За сходни с предмета на поръчката се приемат доставки на работно облекло и обувки за персонала на лечебни заведения за оказване на болнична помощ. Не е задължително трите договора да са сключени по реда на ЗОП. Тези 3 (три) договора следва да са вече с приключило изпълнение или да се изпълняват в момента (може срокът им на действие все още да не е изтекъл), но по тях да са реализирани доставки. 2. Участниците да имат добра търговска репутация като доставчици на стоки, сходни с предмета на настоящата обществена поръчка
ІІІ.2.4) Запазени поръчки

Поръчката е ограничена до кандидати – специализирани предприятия или кооперации на лица с увреждания

ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
05.01.2015 г.  Час: 15:00
Платими документи

ДА

Цена: 12 BGN
Условия и начин на плащане

Документацията за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка е налична и участниците могат да се снабдят с нея безплатно от профила на купувача на възложителя, от електронното досие на поръчката. При желание лицата могат да се снабдят с документацията от деловодството на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД – Пловдив, бул. „Пещерско шосе” №66, като заплатят цената на документацията за участие на стойност е 12,00 лева с ДДС, които се заплащат в касата на УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД – гр. Пловдив, бул. „Пещерско шосе”№66 или по банков път на следната банкова сметка: УМБАЛ „СВЕТИ ГЕОРГИ” ЕАД, гр. Пловдив Банка: ЦКБ АД – клон Пловдив IBAN : BG 72 CECB 9790 1051 2974 00 BIC : CECBBGSF

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
12.01.2015 г.  Час: 15:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 13.01.2015 г.  Час: 08:00
Място

Административната сграда на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД – Пловдив, бул. „Пещерско шосе” №66.

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

При отваряне на офертите могат да присъстват лицата по чл.68, ал.3 от ЗОП.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Достъп до настоящата документация е предоставен и на профила на купвуача на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД, в електронното досие на поръчката на интернет адрес http://unihosp.prozop.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20141209IiSA1813902, ведно с публикуването на обявлението в Регистър на обществените поръчки.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

11.12.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Комплект туника с панталон, дамски.
1) Кратко описание

Съгласно техническата спецификация към документацията за участие в процедурата

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33199000

Описание:

Работно облекло за медицински персонал

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация към документацията за участие в процедурата

Прогнозна стойност, без ДДС
59467 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Комплект туника с панталон, мъжки.
1) Кратко описание

Съгласно техническата спецификация към документацията за участие в процедурата

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33199000

Описание:

Работно облекло за медицински персонал

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация към документацията за участие в процедурата

Прогнозна стойност, без ДДС
14400 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Чехли тип сабо
1) Кратко описание

Съгласно техническата спецификация към документацията за участие в процедурата

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33199000

Описание:

Работно облекло за медицински персонал

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация към документацията за участие в процедурата

Прогнозна стойност, без ДДС
73867 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Работни обувки
1) Кратко описание

Съгласно техническата спецификация към документацията за участие в процедурата

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33199000

Описание:

Работно облекло за медицински персонал

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация към документацията за участие в процедурата

Прогнозна стойност, без ДДС
5022 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 5 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Работен костюм и яке
1) Кратко описание

Съгласно техническата спецификация към документацията за участие в процедурата

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33199000

Описание:

Работно облекло за медицински персонал

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация към документацията за участие в процедурата

Прогнозна стойност, без ДДС
7467 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 6 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Операционно сабо
1) Кратко описание

Съгласно техническата спецификация към документацията за участие в процедурата

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33199000

Описание:

Работно облекло за медицински персонал

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация към документацията за участие в процедурата

Прогнозна стойност, без ДДС
18417 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 7 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Сециално предпазно облекло
1) Кратко описание

Съгласно техническата спецификация към документацията за участие в процедурата

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33199000

Описание:

Работно облекло за медицински персонал

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация към документацията за участие в процедурата

Прогнозна стойност, без ДДС
10696 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 8 / Заглавие на обособената позиция Доставка на Униформено облекло
1) Кратко описание

Съгласно техническата спецификация към документацията за участие в процедурата

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33199000

Описание:

Работно облекло за медицински персонал

3) Количество или обем

Съгласно техническата спецификация към документацията за участие в процедурата

Прогнозна стойност, без ДДС
4750 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение