00017-2014-0029

BG-Берковица: Изграждане

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Берковица, пл. Йордан Радичков 4, За: Мая Горанова, България 3500, Берковица, Тел.: 0953 89129, E-mail: ob@berkovitsa.com, Факс: 0953 88405

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.berkovitsa.bg.

Адрес на профила на купувача: http://profil-berkovitsa.org/.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Избор на изпълнител за СМР – Подобряване на енергийната ефективност в Дом за възрастни с деменция, с. Бистрилица чрез топлоизолация на външни стени и тавани“

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Изграждане 
Място на изпълнение: Община Берковица
Код NUTS: BG312
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Изпълнение на СМР и СРР в Дом за възрастни с деменция, с. Бистрилица, общ. Берковица, съгласно условията и изискванията на Техническата спецификация и Ценово предложение, които видове работи са подробно описании по вид и количества в приложената към настоящата документация Количествена сметка. Изпълнението на настоящата обществена поръчка се финансира по ДБФП № 48/3/3211201 от 04.08.2014 г. сключен между Община Берковица, ДФ „Земеделие” и МИГ „ЗАПАДНА СТАРА ПЛАНИНА КОПРЕН-МИДЖУР за реализирането на проект „Въвеждане на мерки за подобряване на енергийната ефективност в Дом за възрастни хора с деменция с. Бистрилица, община Берковица – Етап 1”.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45321000

Описание:

Топлоизолационни строителни работи

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

1. Полагане на топлоизолация на външните стени с дебелина 8 см стиропор и минерална мазилка 2. Полагане на топлоизолация на таванските плочи и гредореди 12 см каширана минерална / каменна/ вата. 3. На всеки 200 кв.м. от предвидената фасадна топлоизолация се предвиждат ивици с ширина 0.5 м., дебелина 8 см, с клас по реакция на огъня А2. Ивиците са показани на фасадите. 4. Предвижда се обекта да се раздели на 2/две/ самостоятелни части чрез съществуваща пожарозащитна стена (брандмауер EI 120 min) и врати в него с граница на огнеустойчивост EI90 min, димо- газонепроницаеми, самозатварящи се. Огнеустойчивите врати са указани на чертежите. 5. Променя се посоката на вратата при фасада северозапад. Отваря се врата за евакуация с размери 120/200 см (фасада югоизток), на мястото на съществуващ прозорец. Предвижда се отвор за врата 90/200 см в тухлена стена с дебелина 30 см. на кота + 0.00 между стая почивка и склад, отвор за врата 90/200 см в тухлена стена с дебелина 30 см на кота + 3.30 между таван и склад таван, както и отвор за врата 90/200 см в тухлена стена с дебелина 15 см. между склад таван на кота + 3.30 и склад таван на кота + 2.90. Отворите за вратите са указани на съответните архитектурни чертежи.

Прогнозна стойност без ДДС
83460 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в дни

180


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. Гаранция за участие – 1,0 % от обявената прогнозна стойност на поръчката, определена в български лева, както следва: 834.60 лева. 2. Гаранция за изпълнение - 3 % от предложената стойност за изпълнение на поръчката, определена в български лева. ***Гаранцията за изпълнение се представя при класиране на кандидата и към момента на сключване на договора за възлагане на поръчката. Гаранцията за участие и гаранцията за изпълнение се представят по избор на участника в парична сума или банкова гаранция. Когато кандидатът е обединение - неюридическо лице, всеки от съдружниците може да е наредител по банковата гаранция или вносител на паричната сума по гаранцията. Когато гаранцията е в парична сума, същата се внася по сметка на Община Берковица: IBAN: BG13UNCR70003301006351, BIC: UNCRBGSF, при "УниКредит Булбанк" АД, клон Берковица. Когато гаранцията за участие е под формата на банкова гаранция същата е с минимален срок на валидност 180 дни от датата на представяне на офертата. Гаранцията за участие се усвоява в следните случаи: участникът оттегли офертата си след изтичане на срока за получаване на офертите или когато участникът е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществена поръчка в срока по чл.41 от ЗОП. Гаранцията за участие се задържа в случай, че участникът обжалва решението, с което се обявяват резултатите от предварителния подбор или решението за определяне на изпълнител - до решаване на спора от компетентните органи и влизане на решението в сила. Гаранцията за участие на отстранените участници се освобождават в срок от 5 (пет) работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за предварителен подбор или за определяне на изпълнител. Гаранцията за участие на класираните на първо и второ място участници, се освобождават след сключване на договора за възлагане на обществената поръчка. Гаранцията за участие на останалите класирани участници се освобождават в срок до 5 (пет) работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител. Възложителят освобождава гаранцията за участие без да дължи лихви за периода, през който средствата законово са престояли при него. Когато с влязло в сила решение Комисията за защита на конкуренцията отмени решението на възложителя и върне преписката за продължаване на процедурата за възлагане на обществена поръчка от последното законосъобразно решение, възложителят кани участниците, на които гаранцията е възстановена, отново да представят гаранция за участие.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

1 Авансово плащане, в размер на 30% (тридесет на сто) от стойността на договора, платимо в срок до 15 (петнадесет) работни дни след датата на откриване на строителната площадка и представен оригинал на фактура от страна на изпълнителя. 2. Окончателно плащане в размер на 70% (седемдесет на сто) се извършва в 20 (двадесет) дневен срок, след приспадане на вече изплатените суми и издадена оригинална фактура от Изпълнителя, при следните условия: а) Протокол (обр. 19) за приемане на действително извършените СМР, подписан от Изпълнителя, строителния контрол/инвеститорския контрол и Възложителя; б) приемо - предавателен протокол придружен със сертификати за качество на материалите.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 5.1. Заявление за участие/Оферта/ – Образец № 1, придружена със Списък на документите /чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП/ - свободен образец; 5.2. Сведения за представяне на участника – Образец № 2; 5.3. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП – Образец № 3; 5.4. Декларация по чл. 55, ал. 7 от ЗОП - Образец № 4; 5.5. Декларация по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП – Образец № 5; 5.6. Декларация за приемане условията на проекта за договор–Образец № 6; 5.7. Декларация за валидност на офертата – Образец № 7; 5.8. Декларация за подизпълнители – Образец № 8 /когато е приложимо/; 5.9. Декларация от подизпълнители - Образец № 9 /когато е приложимо/; 5.10.Декларация по чл.47,ал.9 от ЗОП-Образец № 10/когато е приложимо/; 5.11. Техническо предложение – Образец № 11; 12. Ценово предложение – Образец № 12; 13. Проект за договор - Образец № 13 – прилага се, но не се попълва. 14. Списък /Образец №14 / на строителството, изпълнено през последните 5 години; 15. Списък на техническите лица - Образец № 15; 16.Споразумение/договор/ за създаване на обединение, което не е юридическо лице – нотариално заверено /когато е приложимо/. 17. Гаранция за участие в процедурата – в парична сума или банкова гаранция по избор на участника. 18.Копие от Удостоверение за вписване в ЦПРС. 19. Копия от сертификати по ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004 или други доказателства за внедрени вътрешни системи, покриващи изискванията на тези стандарти (или еквивалентни на тях). 20 Декларация за спазването на изискването за минимална цена на труда – попълва се Образец 16.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Не приложимо
Минимални изисквания: Не приложимо
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Списък на строителството, изпълнено през последните 5 години, считано от датата за депозиране на офертите, което строителство е еднакво или сходно с предмета на поръчката - Образец № 14. Към списъка се прилагат: а) удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт или б) копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности или в) посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството. 2. посочване на публичните регистри, в които се съдържа информацията или представяне на зеверено от участника копие от Удостоверението за вписване. 3. Заверено от участника копие от сертификата 4. Списък на техническите лица - Образец № 15, съдържащ: имена, длъжност, образование и специалност и професионален опит на техническия състав за изпълнение на поръчката 5. Списък на техническите лица - Образец № 15, съдържащ: имена, длъжност, образование и специалност и професионален опит на техническия състав за изпълнение на поръчката 6. Списък на техническите лица - Образец № 15, съдържащ: имена, длъжност, образование и специалност и професионален опит на техническия състав за изпълнение на поръчката
Минимални изисквания: 1. Участникът трябва да притежава опит в изпълнението на строителство, сходно или еднакво с предмета на настоящата поръчка, като за последните 5 години, считано от датата за депозиране на офертата, следва да е изпълнил минимум 2/два/ договора за строителство, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката, като общата стойност на изпълнените договори следва да бъде не по-малка от прогнозната стойност на настоящата поръчка – 83 460,00 лева. *** Под изпълнено строителство с предмет „сходен или еднакъв” на предмета на настоящата поръчка следва да се разбира: строително-монтажни и строително-ремонтни работи на обществени, промишлени или жилищни сгради. 2. Участникът следва да притежава регистрация в професионален или търговски регистър на страната, в която е установен с предмет строителство, І група IV категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 4 от ЗУТ; 3. Участниците трябва да притежават следните сертификати: по стандарт БДС ISO 9001:2008 за система за управление на качеството в строителството или еквивалентен; по стандарт БДС ISO 14001:2004 за опазване на околната среда с предметен обхват строителство или еквивалентен. 4. Участникът трябва да осигури за изпълнение на поръчката инженерно-технически състав, който да отговарят на следните минимални изисквания: 1. Технически ръководител – 1 бр.: Да отговаря на изискванията на чл. 163а от ЗУТ; да притежава минимум средно специално образование с образователна степен „Строителен техник“ или еквивалентна с четиригодишен курс на обучение и придобита професионална квалификация в областите "Архитектура и строителство", строителен инженер с висше образование по специалност ССС или еквивалентна и квалификационна степен – минимум бакалавър. Професионален опит – минимум 5 години по специалността; Да има специфичен опит като технически ръководител на минимум 1 обект, сходен с предмета на поръчката (Строително-монтажни и ремонтни дейности на жилищни и смесени сгради, сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ от минимум 1000 кв.м или с капацитет от 100 до 200 места за посетители;.) 5. Отговорник по качеството: Да отговаря на изискванията на чл. 163а ал. 2 от ЗУТ - минимум средно специално образование с образователна степен „Строителен техник“ или еквивалентна с четиригодишен курс на обучение и придобита професионална квалификация в областите "Архитектура и строителство", строителен инженер с висше образование и квалификационна степен – минимум бакалавър или еквивалентна. Да притежава валидно Удостоверение за завършен курс за oсъществяване на контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти. Професионален опит – минимум 3 години по специалността; Да има специфичен опит като контрол по качеството на минимум 1 обект, сходен с предмета на поръчката (Строително-монтажни и ремонтни дейности на жилищни и смесени сгради, сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ от минимум 1000 кв.м или с капацитет от 100 до 200 места за посетители;.) 6. Останалите членове на екипа да са наети по трудов или граждански договор и да притежават подходяща квалификация, съответсваща на заложените видове СМР - специалист ВиК и специалист «Ел».
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Цена за изпълнение; тежест: 60
Показател: Срокза изпълнение; тежест: 40

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
07.01.2015 г.  Час: 16:45
Платими документи

ДА

Цена: 8.1 BGN
Условия и начин на плащане

само при закупуване на документацията в хартиен вариант по ИЗРИЧНО желание от кандидатите. Цената е с ДДС. Заинтересованите лица могат да закупят документацията за участие чрез плащане в брой на касата на Община Берковица, пл. «Йордан Радичков» 4, или по банков път по сметка на Община Берковица: ОББ АД IBAN BG35UBBS80028413870905 BIC UBBSBGSF вид плащане 447000. Документацията се получава с стая 210 на Община Берковица след представяне на платежен документ, всеки работен ден от 8.30ч до 17.00 ч. При поискване от заинтересовано лице, Възложителят е длъ¬жен да изпрати документацията за негова сметка, на посочен от него адрес, след заплащането й. Документацията може да бъде закупена лично от заинтересованото лице или негов упълномощен представител. При закупуване на Документацията чрез куриерска служба, заинтересованото лице следва да упълномощи лицето, което ще я получи. Лицата имат право да разгледат документацията преди да я закупят. Документацията за участие се предоставя на заинтересова¬ното лице след представяне на платежен документ, че докумен¬тацията е заплатена. 2. Цената на документацията е с включено ДДС 3. Цената на документацията за участие следва да бъде внесена в касата на Възложителя или по банков път на следната сметка на Възложителя: Банка : ОББ АД гр. Берковица IBAN: BG35UBBS80028413870905 Код за плащане:447000 BIC: UBBSBGSF

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
07.01.2015 г.  Час: 16:45
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 08.01.2015 г.  Час: 10:00
Място

Заседателна зала при Общинска администрация Берковица

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата на Общинска администрация БерковицаРАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

Изпълнението на настоящата обществена поръчка се финансира по ДБФП № 48/3/3211201 от 04.08.2014 г. сключен между Община Берковица, ДФ „Земеделие” и МИГ „ЗАПАДНА СТАРА ПЛАНИНА КОПРЕН-МИДЖУР за реализирането на проект „Въвеждане на мерки за подобряване на енергийната ефективност в Дом за възрастни хора с деменция с. Бистрилица, община Берковица – Етап 1”.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Заинтересованите кандидати и участниците имат право да обжалват решенията, действията и бездействията на Възложителя, както и съдържанието на решението, обявлението и документацията при условията на чл. 120, ал. 2, 4, 5, 6, 7, 8 и 10 от ЗОП пред Комисия за защита на конкуренцията на адрес: гр. София, бул. Витоша № 18. В срока по ал. 5, т. 1 от чл. 120 от ЗОП, жалба срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за промяна могат да подават и професионални сдружения и организации в съответния бранш за защита на интересите на своите членове. Не подлежат на самостоятелно обжалване действията на Възложителя по издаване на решенията по чл. 120, ал. 1 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

10.12.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ