01777-2014-0001

BG-гр. Кресна:

РЕШЕНИЕ

Номер: 106 от 09.12.2014 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Средно общообразователно училище "Св. Паисий Хилендарски", у. "Цар Борис" ІІІ №12, За: Радослав Стойнев, РБългария 2840, гр. Кресна, Тел.: 07433 2252, E-mail: soukresna@abv.bg

Място/места за контакт: СОУ "Св. Паисий Хилендарски"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: htpp:/soukresna.com/.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Образование


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 90 ал. 1, т.11 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Доставки
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Предмет на поръчката е "Борссова сделка за периодични доставки на гориво за отопление (газьол за отопление 10 ppm, със съдържание на сяра- 0.001%, маркирано гориво за отопление) за нуждите на СОУ "Св. Паисий Хилендарски"", гр. Кресна за отоплителен сезон 2014/2015г. Количество до 18 000 литра. Посоченото количество е прогнозно и възложителят си запазва правото да заяви доставка на действително необходимите количества за срока на изпълнение на договора.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Изборът на процедурата, представляваща договаряне без обявление са обуславя от обстоятелството, че стоките, предмет на настоящата поръчка са определени по списък, предложен от Държавна комисия по стоковите борси и тържища и е одобрен от Министерси съвет в Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки. С избраната процедура се постига реализиране на целите и принципите на ЗОП, а именно: осигуряване на ефективност при разходването на бюджетни средства, публичност, прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност, недопускане на дискриминация, гарантиране на опазването на търговската тайна на кандидатите и техните предложения. Сделката ще се извърши на "Софийска стокова борса". Предметният обхват и финансова рамка на обществената поръчка попада в обхвата на чл.90, ал.1, т.11 от ЗОП.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комися за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" 18, РБългария 1000, гр. София, Тел.: 02 9356113, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

09.12.2014 г. 


Възложител

Трите имена: Радослав Кирилов Стойнев
Длъжност: директор