01075-2014-0012

BG-Сливен: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА - СПЕЦИАЛНИ СЕКТОРИ
Директива 2004/17/EO

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 829053806

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД, "Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД, бул. "Шести септември" № 27, Централно управление, За деловодство, Република България,8800, Сливен, тел:044 623465, За: инж. Янчо Събев - "Инвестиционен Анализатор", Република България 8800, Сливен, Тел.: 044 662713, E-mail: viksliven@viksliven.com, Факс: 044 623413

Място/места за контакт: "Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възложителя: http://new.sliven.net/vik/.

Адрес на профила на купувача: http://goo.gl/h3NzLs.

Електронен достъп до информация: http://goo.gl/h3NzLs.

Електронно подаване на оферти и заявления: http://new.sliven.net/vik/.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Основна дейност

Вода

I.3) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възложителя

„ДОСТАВКА НА АКТИВНА НЕТНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ- ниско напрежение за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация - Сливен” ООД, гр. Сливен”.

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
Обекти на територията на област Сливен
Код NUTS: BG342
ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Поръчката е за избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

09310000

Описание:

Електрическа енергия

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Прогнозната стойност на поръчката за срока на действие на договора е 813 630 лв. (осемстотин и тринадест хиляди шестстотин и тридесет лева), без ДДС.

Стойност, без да се включва ДДС
813630 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

12

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Участниците представят гаранция за участие в процедурата, а определеният за изпълнител представя гаранция за изпълнение при подписването на договора. Вид и размер на гаранциите: Парична сума или банкова гаранция, издадена от банка, имаща офис в България, по избор на участника. Сумите да се превеждат по сметка: IBAN: BG33 RZBB 9155 1004469301, BIC: RZBBBGSF, при „Райфайзенбанк”, клон Сливен. Гаранция за участие: 2500 лв. (две хиляди и петстотин лева) . Гаранция за изпълнение: 1% от стойността на поръчката. Гаранциите за участие на отстранените участници се освобождават в срок от пет работни дни след изтичане срока за обжалване на решението на възложителя за определяне на изпълнител. Гаранциите на класираните на първо и второ място участници- след сключване на договор за обществена поръчка, а на останалите класирани участници - в срок 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител. При прекратяване на процедурата за възлагане на поръчката гаранциите на всички участници се освобождават в срок от 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за прекратяване. Възложителят има право до решаване на спора да задържи гаранцията за участие на кандидат или участник в процедура за възлагане на обществена поръчка, който обжалва решението за определяне на изпълнител. Възложител има право да усвои гаранцията за участие независимо от нейната форма, когато кандидат или участник: 1.оттегли офертата си след изтичане на срока за подаване на офертите; 2. е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Собствено финансиране като заплащането на дължимите суми се извършва по банков път, в български лева, по банкова сметка посочена от Изпълнителя. Възложителят заплаща действително изразходената нетна активна ел.енергия, отчетена по измервателните уреди на съответните измервателни точки.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

ДА

Описание на особените условия

1.Участникът трябва да притежава Лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия”, включително за дейността „координатор на стандартна координираща група” в съответствие със ЗЕ и другите относими нормативни актове, както и с административните актове, издадени от Държавната агенция за енергийно и водно регулиране /ДКЕВР/. 2.Участникът в процедурата да декларира потвърждаване на възможностите за доставки на цялото количество електроенергия в необходимите срокове . 3.Всеки участник в процедурата трябва да представи доказателство за минимум три извършени доставки от посочените в списъка за последните три години, считано от датата на подаване на офертата; 4.Всеки участник в процедурата трябва да има внедрена система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2008 или еквивалент с обхват в съответствие с предмета на поръчката; Поради спецификата и естеството на работа на Възложителя се изисква предложената от Участника цена, да включва единна цена на доставка на нетна активна електрическа енергия, без в балансиращата група допълнително да се начисляват суми за излишък и недостиг на небалансите. Възложителят няма да заплаща такса за участие в балансираща група.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Списък на документите и информацията съдържащи се в офертата, подписан от участника: 1. Образец Оферта – попълва се Образец № 1, с приложен списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата подписан от Участника. 2. Административни сведения - попълва се Образец № 2_ (адрес, включително електронен за кореспонденция при провеждане на процедурата); 3. Посочване на единен идентификационен код (ЕИК) по чл.23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен; 4.Декларация по чл.47 ал.9 попълва се Образец№4 5. Декларация, че участникът е запознат с всички обстоятелства, свързани с обществената поръчка – Образец №3. Управляващият и представляващ участника в процедурата попълва и подписва декларацията по приложения образец към настоящата документация; 6.При участници обединения - копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият. Когато Участникът е обединение, което не се е регистрирало като юридическо лице преди подаването на Офертата, се представя и регистрация съгласно чл.З, ал.1, т.6 от Закона за регистър Булстат (ЗРБ). В договора за обединение задължително се посочва разпределението на задълженията между партньорите съгласно предмета на обществената поръчка, както и ангажимент същите лица да останат в обединението до крайния срок на изпълнение на договора. 7. Оригинал на банкова гаранция за участие в процедурата или копие от документ за внесена гаранция под формата на парична сума;

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Възложителят не изисква доказателства за икономическо и финансово състояние по чл.50, ал.1 от ЗОП.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

1. Списък на доставките или услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнена през последните три години, считано от датата на подаване на офертата. Образец №11 ; 2. Сертификати, издадени от акредитирани лица за управление на качеството, удостоверяващи съответствието на стоката със съответните спецификации или стандарти - заверено копие от Сертификат за внедрена система за управление на качеството, отговаряща на изискванията на стандарт ISO 9001:2008 или еквивалент с обхват: “Търговия с електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група” на участника; 3. Заверено копие от издаден от ДКЕВР Лиценз за търговия с електрическа енергия, включващо и дейността „координатор на стандартна балансираща група”. 4. Списък - декларация (свободен текст) за броя на членовете в балансиращата група, с консумация равна или близка до консумацията на ел.енергия на Възложителя. 5. Декларация (свободен текст), че участникът ще осигури мониторинг на измервателна точка, достъпна за Възложителя. 6. Декларация (свободен текст) за потвърждаване възможностите за доставки на цялото количество електроенергия в необходимите срокове . 7. Общи принципи (методика) за разпределение на небалансите в рамките на балансиращата група. Минималните изисквания за всеки участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка, изпълнението на които се явява и необходима предпоставка за оценяването им, са както следва: Участникът трябва да притежава Лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия”, включително за дейността „координатор на стандартна координираща група” в съответствие със ЗЕ и другите относими нормативни актове, както и с административните актове, издадени от Държавната агенция за енергийно и водно регулиране /ДКЕВР/. Участникът в процедурата да декларира потвърждаване на възможностите за доставки на цялото количество електроенергия в необходимите срокове . Всеки участник в процедурата трябва да представи доказателство за минимум три извършени доставки от посочените в списъка за последните три години, считано от датата на подаване на офертата; Всеки участник в процедурата трябва да има внедрена система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2008 или еквивалент с обхват в съответствие с предмета на поръчката;

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата
Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата

ДА

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.1) Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган/възложителя

Решение № РД-07-518 от 09.12.2014 г. на Управителя на "Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД за откриване на процедурата.

ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
21.01.2015 г.  Час: 17:00
Платими документи

ДА

Цена: 15 BGN
Условия и начин на плащане

Желаещите да участват в процедурата могат да разгледат документацията за участие на профила на купувача на Възложителя: http://goo.gl/h3NzLs При желание от Участник, документацията ще му бъде изпратена за негова сметка , при представен документ за закупуването й. До 7 дни преди изтичане на срока за подаване на офертите всеки участник може да поиска писмено от възложителя разяснения по документацията за участие, съгласно чл.29, ал.1 от ЗОП. Възложителят е длъжен да отговори в четиридневен срок от постъпване на искането, като разясненията ще се публикуват в профила на купувача. Цената на документацията е 15,00 лв. (петнадесет лева, без ДДС), платима в касата на Дружеството или по банков път по следната банкова сметка: IBAN: BG33 RZBB 9155 1004469301, BIC: RZBBBGSF, при „Райфайзенбанк”, клон Сливен.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти и на заявления за участие
28.01.2015 г.  Час: 17:00
IV.3.5) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Всеки от официалните езици на ЕС

Български език

IV.3.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

120

IV.3.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 29.01.2015 г.  Час: 13:00
Място

Административна сграда на "Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД, бул."Шести септември" №27

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично, при условията на чл.68, ал.3 от ЗОП и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Когато участникът лично присъства на действията на комисията, следва да представи лична карта и документ, удостоверяващ, че е законен представител на съответния участник, ако присъства упълномощен представител следва да се представи писменно пълномощно.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

09.12.2014 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ