04785-2014-0002

BG-с.Долна Студена,община Ценово ,област Русе:

РЕШЕНИЕ

Номер: 19 от 08.12.2014 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

"НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ПРОБУДА 1923", с.Долна Студена , община Ценово ,област Русе , ул."Хан Аспарух "№20, За: Даринка Генова Петкова, България 7123, с.Долна Студена,община Ценово ,област Русе, Тел.: 0878 122961, E-mail: digon@abv.bg

Място/места за контакт: "НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ПРОБУДА 1923"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.tsenovo.eu/chitaliste-dolna-studena.

Адрес на профила на купувача: http://www.tsenovo.eu/chitaliste-dolna-studena.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Отдих, култура и религия


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Строителство
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

С откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Строително-монтажни работи в изпълнение на проект по договор №18/321/01458 от 11.12.2013г. с предмет „Ремонт на сграда на читалище „Пробуда -1923”-с.Долна Студена, община Ценово” се предвижда строително осъществяване на ремонтни дейности на сграда , предназначена за читалище , находяща се в центъра на с.Долна Студена , Община Ценово,ул.”Хан Аспарух „№24. Сградата се състои композиционно от 2 блока: основен, включващ входна част, фоайе, салон със сцена, балкон и прожекционна стая; допълнителен блок(от изток)- гримьорни и съблекални и санитарно помещение .Читалището е двуетажно без сутерен. Построено е в началото на 60-те години на миналия век. Предвижда се ,чрез подробно описаните СМР в одобрения инвестиционен проект , неразделна част от документацията , да се осъществят частични промени и подобрения на сградата , да се осигури по-функционална и съвременна среда, както и достъп на хора с увреждания, съгласно Наредба №6.Предвидени са мероприятия и материали, които да пригодят обекта към съвременните изисквания за пожарна безопасност, съгласно Наредба №1з-1971 от 29 октомври 2009г за строително - технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар,.Основните предвидени СМР са свързани с ремонт на покрив , поставяне на нова дограма, топлоизолация на фасади, вътрешен ремонт на първи и втори етаж на сградата.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Не са налице предпоставките за провеждане на друг вид процедура, тъй като предметът на поръчката позволява да се определи и предвиди точно и ясно техническата спецификация.Съгласно чл.63 ал.2 от ЗОП ,ще се намали крайният срок за получаване на оферти , тъй като прогнозната стойност попада в праговете по чл.14 ал.3 от ЗОП ,решението и обявлението ще бъдат подадени по електронен път чрез упълномощен представител , а документацията към процедурата ще бъде достъпна по електронен път .

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Открита с решение №: 12-2 от 25.09.2014 г. 
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, България 1000, София

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

08.12.2014 г. 


Възложител

Трите имена: ДИАНА ВЛАДОВА АНГЕЛОВА
Длъжност: ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НЧ "ПРОБУДА -1923" - с.Долна Студена , община Ценово