Версия за печат

00159-2014-0033

BG-Добрич:

РЕШЕНИЕ

Номер: 1424 от 05.12.2014 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

Б) за промяна


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

община Добричка, ул.Независимост 20, За: Детелина Иванова, Република България 9300, Добрич, Тел.: 058 601311, E-mail: obshtina@dobrichka.bg, Факс: 058 600180

Място/места за контакт: Даниела Тодорова

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://dobrichka.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://dobrichka.bg/index.php?s=sc&id=600.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


Б) ЗА ПРОМЯНА

Информацията е за целите на

добавяне на допълнителна информация


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Строителство
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Благоустрояване на част от парковото пространство и изграждане на детска площадка в него в селата Стефан Караджа и Паскалево” с две обособени позиции

II.3) Кратко описание на поръчката

Обект на настоящата обществена поръчка е извършване на строителство по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗОП. 1. Предметът на възлаганата обществена поръчка е „Благоустрояване на част от парковото пространство и изграждане на детска площадка в него в селата Стефан Караджа и Паскалево” с две обособени позиции. 2. Предметът на възлаганата обществена поръчка включва следните обособени позиции: 2.1. обособена позиция №1 – обект с.Стефан Караджа: извършване на строително – монтажни работи, свързани с реконструкция на съществуваща и направа на нова настилка, направа на пясъчник; в т.ч. доставка и монтаж на осветителни тела, доставка и полагане на захранващи кабели и проводници, инсталационни канали и материали, заземителна инсталация; доставка и засаждане на растителност, реконструкция и подсяване на тревни площи, доставка и монтаж на поливна система. 2.2. обособена позиция №2 – обект с.Паскалево: извършване на строително – монтажни работи, свързани с разрушаване на съществуваща и направа на нова настилка, реконструкция на стъпала, премахване на съществуваща стена, направа на пясъчник, в т.ч. доставка и монтаж на осветителни тела; доставка и полагане на захранващи кабели и проводници; доставка и засаждане на растителност, реконструкция на тревни площи, доставка и монтаж на поливна система.

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

45236210

Описание:

Строителни работи на терени на детски площадки

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: 1388 от 24.11.2014 г. 
Година и номер на документа:
 - 
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 159-2014-33
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки

обявление за поръчка

III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки

634738

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

24.11.2014 г. 


ІV: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл. 27а, ал. 3 от ЗОП

V: ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОРИГИРАНЕ ИЛИ ДОБАВЯНЕ

V.1) Причина за корекциите/допълненията:

Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган

V.2) Коригирани/допълнени оригинално обявление и/или документация за участие:

В оригиналното обявление

V.5) Текст за коригиране в оригиналното обявление:
Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

ІІІ.2.4) Запазени поръчки

Вместо:

непопълнено в обявлението

Да се чете:

Поръчката е ограничена до кандидати – специализирани предприятия или кооперации на лица с увреждания

V.6) Дати, които трябва да бъдат коригирани в оригиналното обявление:
V.8) Текст, който трябва да се добави в оригиналното обявление:
Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

ІІІ.1.4) Други особени условия

Да се чете:

Предметът на поръчката е включен в Списък на произвежданите и доставяни стоки, на изпълняваното строителство и на предоставяните услуги, които се възлагат на специализираните предприятия или кооперации на хора с увреждания по реда на Закона за обществените поръчки, утвърден с РМС №551/25.07.2014г. (чл. 30 от Закона за интеграция на хората с увреждания във връзка с чл.16г от ЗОП).


VI: ОБЖАЛВАНЕ

VI.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VIII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

05.12.2014 г. 


Възложител

Трите имена: Петко Йрданов Петков
Длъжност: Кмет