00017-2014-0028

BG-Берковица: Проектиране и изпълнение

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Строителство

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000320559

Община Берковица, пл. Йордан Радичков 4, За: Томислав Филипов, България 3500, Берковица, Тел.: 00359 95389128, E-mail: ob@berkovitsa.com, Факс: 0953 88405

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.berkovitsa.bg.

Адрес на профила на купувача: http://profil-berkovitsa.org/.

Електронен достъп до информация: www.berkovitsa.bg.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Проектиране и строителство на ПСОВ и строителство на ВиК мрежа на гр. Берковица”

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Строителство
Проектиране и изпълнение 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
Мястото за изпълнение на поръчката е землището на Община Берковица, където ще се осъществяват и координационни срещи, доколкото са необходими за изпълнение на задачите.
Код NUTS: BG312
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Изготвяне на работен проект за Изграждане на Пречиствателната станция за отпадъчни води в рамките на договор за инженеринг, включително необходимата довеждаща техническа инфраструктура (външен водопровод, външно електрозахранване и част пътна – външни връзки) в съответствие с разпоредбите на Закона за устройство на територията, Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, както и другото приложимо законодателство, включително съответните наредби. Авторски надзор по време на изпълнението на строително-монтажните дейности (само за ПСОВ); Изпълнение на строително-монтажни дейности във връзка с изграждане на ПСОВ в съответствие със съгласувания и одобрен работен проект, включително външните връзки; Обучение на персонала, ангажиран в експлоатацията на обекта и тестването на оборудването в рамките на необходимия за това период от време; Изпълнение на строително-монтажни дейности във връзка с реконструкция на водопроводната мрежа на гр. Берковица съгласно техническата спецификация и одобрените работни проекти; Изпълнение на строително-монтажни дейности във връзка с доизграждане на канализационна мрежа на гр. Берковица съгласно техническата спецификация и одобрените работни проекти.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

45332000, 45232410, 45232420, 71320000, 71321000, 80532000

Описание:

Строителни и монтажни работи на водоснабдителни и канализационни инсталации
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на канализационна мрежа
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на станции за пречистване на отпадъчни води
Инженерни услуги по проектиране и конструиране
Инженерни услуги по проектиране и конструиране на инсталации в сгради
Услуги, свързани с обучение по управление

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

енеринг-проектиране и строителство на • Рехабилитация главни водопроводни клонове – 338,60 м; • Рехабалитация второстепенна водопроводна мрежа – 4 748,39 м; • Рехабилитация водопроводна мрежа общо (включително главни водопроводни клонове и второстепенна водопроводна мрежа) – 5 086,99 м • Рехабилитация сградни водопроводни отклонения – 2 328 м (291 бр.); • Изграждане главни канализационни колектори – 3 365,63м: • Изграждане второстепенна канализационна мрежа – 7 724.92 м; • Изграждане канализационна мрежа общо (включително главни канализационни колектори и второстепенна канализационна мрежа) – 11 091.00 м; • Изграждане сградни канализационни отклонения – 3 062 м (409 бр.); • Изграждане пречиствателна стнация за отпадъчни води на гр. Берковица за 14 250 ЕЖ – 1 бр. Авторски надзор по време на изпълнението на строително-монтажните дейности Обучение на персонала

Стойност, без да се включва ДДС
16434938.46 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

18

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. Условия и размер на гаранцията за участие и начин на плащането Гаранцията за участие е 150 000 лв. (сто петдесет хиляди лева) Гаранцията за участие може да се внесе по банков път или може да се представи под формата на банкова гаранция. Участникът избира сам формата на гаранцията за участие. Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, тогава тя трябва да бъде безусловна и неотменима банкова гаранция със срок на валидност не по-малко от 180 /сто и осемдесет дни/, считано от датата, определена за краен срок за получаване на офертите, съгласно обявлението за поръчката. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в обединението може да бъде наредител на Банковата гаранция за участие. Примерен образец е приложен към документацията или текста на представената банкова гаранция да съдържа условията, описани в приложения образец. Когато участникът избере да внесе гаранцията за участие по банков път то тя следва да се внесе по сметка на Община Берковица: IBAN: BG13UNCR70003301006351 ; BIC: UNCRBGSF в БАНКА УниКредит Булбанк АД . При представяне на гаранцията в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва процедурата, за която се представя гаранцията. От участие в процедурата ще бъдат отстранени участници, за които е установено, че в офертата не е представен оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума и след прилагане от комисията на разпоредбата на чл. 69, ал. 8 и ал. 9 ЗОП. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако в представената банкова гаранция не е изрично посочено, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на Община Берковица , че е със срок на валидност не по-малко от 180 /сто и осемдесет/ дни, считано от датата, определена за краен срок за получаване на офертите, съгласно обявлението за поръчката и, че е за настоящата обществена поръчка. Когато с влязло в сила решение по чл. 122г, ал. 1, т. 2 от ЗОП Комисията за защита на конкуренцията отмени решението на възложителя и върне преписката за продължаване на процедурата за възлагане на обществена поръчка от последното законосъобразно решение, възложителят кани участниците, на които гаранцията е възстановена в съответствие с чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП, отново да представят гаранция за участие. Участник, който след покана и в определения в нея срок не представи отново гаранция, се отстранява от участие. Гаранцията за изпълнение е в размер на 3 % от цената на договора без ДДС. Срок на валидност – 1 година от датата на сключване на договора. В случай, че изпълнението на строително-монтажните работи надвиши срока на валидност на гаранцията, изпълнителя се задължава да представи нова гаранция или да удължи срока на вече представената. Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път или може да се представи под формата на банкова гаранция. Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора при неговото сключване. Когато участникът избере да внесе гаранцията за изпълнение по банков път то тя следва да се внесе по сметка на Община Берковица: IBAN: BG13UNCR70003301006351 ; BIC: UNCRBGSF в БАНКА УниКредит Булбанк АД Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на Община Берковица, като условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка. Договорът за възлагане на обществена поръчка не се сключва преди спечелилият участник да представи гаранция за изпълнение. При представяне на гаранция в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва договора за изпълнение, за който се представя гаранцията.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

В 30 (тридесет) дневен срок от подписване на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ превежда на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ авансово 10 % (на сто) от Цената за изпълнение на Договора, с включен ДДС. Авансовото плащане се погасява чрез приспадане на пропорционални суми, равняващи се на 10 на сто от междинните плащания към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, до размера на полученото Авансово плащане Междинни плащания се извършват за реално изпълнени и актувани строително-монтажни работи, като Минимална сума за междинни плащания е 500 000.00лв. (петстотин хиляди лева) лв. Междинните плащания се извършват до достигане на 95% от цената на договора (с приспадане на авансовото плащане).Междинните плащания се извършват въз основа на: 1. За изграждане/реконструкция на ПСОВ, за които е предвидено работно проектиране в рамките на Договора Отчитането и приемането на извършените Работи се извършва по окрупнени показатели. 2. За реконструкция на водопроводната мрежа и доизграждане на канализационната мрежа на гр. Берковица, за които са налице работни проекти при представяне на Офертата, приемането се извършва на база актувани работи и съгласно Офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Междинните плащания се извършват на база на количествено-стойностна сметка, представена от Изпълнителя, приета от Възложителя. На ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се заплаща за съответното количество, реално извършена от него работа, съобразно посочената в количествено-стойностна сметка единична цена за всяка позиция с цел удостоверяване начина на образуване на стойността на разходите; 3. Обемът на текущо/етапно извършените СМР се удостоверява чрез подписване на тристранен Констативен протокол между Изпълнител, Строителен надзор и Възложител; 4. Данъчна фактура, която се издава от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след одобряването на протокола от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Разплащането ще се извършва по банков път, чрез банков превод по банкова сметка на Изпълнителя в срок до 30 (тридесет) дни от датата на утвърждаване на Междинния сертификат.Сумата от изплатения аванс и междинните плащания не може да надвишава 90% (деветдесет на сто) от стойността на Договора. Окончателното плащане е в размер от 10%. Окончателното плащане ще се извърши в 30 (тридесет) дневен срок от датата на одобрение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на Сертификата за съществено завършване и издаване на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката

Не приложимо

ІІІ.1.4) Други особени условия
ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника (по образец на участника). 2. Оферта за участие – попълва се Образец № 1 3. Представяне на участника - попълва се Образец № 2 4. Документ за регистрация на юридическото лице (удостоверение за актуално състояние) /документ за самоличност на физическото лице. 5. Декларация, че участникът е запознат с всички обстоятелства и ще спазва всички условия, необходими за изпълнение на поръчката – попълва се Образец № 3 6. Документ за внесена гаранция за участие или банкова гаранция за участие, отговаряща на изискванията на настоящата документация – по Образец № 4А или по образец на банката. 7. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП /Образец № 5/; 8. Декларация по чл. 47, ал. 8 от ЗОП /Образец № 6/ 9. Оригинал или нотариално заверено копие на споразумение за създаване на обединение за участие в обществената поръчка (когато участникът е обединение, което не е юридическо лице). 10. Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал) – когато офертата (или някой документ от нея) не е подписана от представляващия участника, съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в настоящата процедура. 11. Декларация за извършен оглед /Образец № 7/ 12. Декларация по чл. 55, ал. 5 и ал. 7 от ЗОП /Образец № 8/ 13. Декларация по чл. 55, ал. 6 от ЗОП /Образец № 9/ 14. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици; /Образец № 10/ 15. Декларация по чл. 56 ал. 1 т. 8 от ЗОП /Образец № 11/ 16. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител /Образец № 12/ 17. Доказателства за изпълнение на икономическите и финансовите изисквания към участника, посочени от Възложителя в настоящата документация съгласно минималните изисквания за икономическото и финансово състояние на участниците. 18. Доказателства за изпълнение на изискванията към участника за техническите възможности и/или квалификация, посочени от Възложителя в настоящата документация съгласно минималните изисквания за технически възможности и квалификация /Образец № 13, Образец № 14, Образец № 15/ 19. Декларация по чл. 51, ал. 1, т. 9 от ЗОП /Образец № 16/ 20. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП / Образец № 17/ 21. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за приемане условията на проекто-договора /Образец № 18/ 22. Декларация, че участниците ще използват материали снабдени със сертификат за качество, който сертификат ще представят при изпълнението на поръчката (Образец № 19). 23. Декларация по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП /Образец № 20/ 24. Техническото предложение за изпълнение на поръчката – Образец № 21, което трябва да включва, следното: 1)Работна програма: -Технологична последователност; -Управление на риска; 2)Времеви график за изпълнение; 3)Диаграма на работната ръка; 4)Срок за изпълнение; 5) Декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП – когато е приложимо /Образец № 22/

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

не приложимо

Изисквано минимално/ни ниво/а:

не приложимо

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

1. Участниците доказват изпълнението на това изискване с представянето на списък на строителството, изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата, и: а) посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или б) удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или в) копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности; Когато участникът е обединение това минимално изискване трябва да бъде изпълнено общо от обединението. 2. Участниците доказват изпълнението на това изискване с представянето на списък на изпълнено проектиране, което е еднакво или сходно с предмета на обществената поръчка, изпълнено през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга.За проектиране със сходен предмет на обществената поръчка се приема изпълнено проектиране с обхват подготовка на инвестиционен проект във фаза идеен/технически/работен проект в областта на Водопроводни и/или Канализационни мрежи и съоръжения към тях и пречистване на отпадни води. Доказателството за извършената услуга се предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата.Когато участникът е обединение това минимално изискване трябва да бъде покрито от членовете, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 ЗОП 3. За доказване на изискването участникът представя: а) списък с лицата, съдържащ: имена; позиция (длъжност), която ще заема лицето при изпълнение на обществената поръчка; Списъкът се попълва съгласно приложения към настоящата документация образец – Образец № 13; б) посочване на образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на лицата, включени в списъка по буква „а”, съгласно приложения към настоящата документация образец на автобиография – Образец № 14. Когато участникът е обединение това минимално изискване трябва да бъде покрито от членовете, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 ЗОП. Участникът може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности, квалификация и професионален капацитет с възможностите на едно или повече трети лица, като представи доказателства, че при изпълнение на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица за срока на изпълнение на договора. 4. Изискването по тази точка се доказва чрез представяне на заверени от кандидата копия на издадените валидни сертификати или документи, удостоверяващи процес на сертификация или ресертификация или на еквивалентни сертификати, издадени от органи установени в други държави членки, както и чрез други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството и опазването на околната среда. Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Продължава в "Допълнителна Информация"

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участниците трябва да имат опит в съответствие с предмета на обществената поръчка и да са изпълнили еднакво или сходно с предмета на обществената поръчка строителство през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата. За строителство, сходно с предмет на обществената поръчка се приема строителство, рехабилитация или реконструкция на 5км водопроводна мрежа и 10км канализационна мрежаи съоръженията към тях и ново строителство или рехабилитация на ПСОВ за над 10 000 ЕЖ. 2. Участниците трябва да имат опит в съответствие с предмета на обществената поръчка и да са изпълнили еднакви или сходни с предмет на обществената поръчка услуги по проектирне през последните три години, считано от датата на подаване на офертата. За услуга, сходна с предмет на обществената поръчка се приема изпълнението на проектиране на Водопроводни и/или Канализационни мрежи и съоръженията към тях и проектирането на ПСОВ. 3. Всеки участник трябва да разполага със собствен/нает квалифициран персонал за изпълнение на поръчката. Специалистите, които ще участват при изпълнение на поръчката, трябва да отговарят на минималните изисквания на Възложителя, както следва: Ръководителя на проекта – да има висше образование с квалификация строителен инженер (или еквивалентно), минимум 10 години професионален опит в строителството и опит в управление/координиране на инвестиционни инфраструктурни проекти или на етапи от тях. Технически ръководители – да имат минимум завършено образование съгласно изискванията на чл. 163а на ЗУТ и минимум 3 години опит като технически ръководители на строителен обект. Координатор по безопасност и здраве в строителството – да има валидно удостоверение „Координатор по безопасност и здраве в строителството” или еквивалентен документ, удостоверяващ правото на участниците да извършват такава дейност, издаден от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство и минимум 3 година опит като координатор на строителни обекти по ЗБУТ. Отговорник за контрола на качеството - да има валидно удостоверение и минимум 3 година опит в осъществяването на контрола на качеството при изпълнение на строителството. Ръководителят на проекта, техническите ръководители, отговорникът за контрол по качеството и координаторът по безопасност и здраве не могат да бъдат едно и също лице! Главен проектант - да има висше образование с квалификационна степен архитект (или еквивалентно), минимум 10 години професионален опит в проектирането и опит в проектирането на инфраструктурни инвестиционни проекти. Главният проектант следва да притежава пълна проектантска правоспособност за 2014г. Проектанти с пълна проектантска правоспособност за 2014 г. по следните части на проекта: - архитект; - строителен инженер промишлено и гражданско строителство или строителство на сгради и съоръжения; - инженер по водоснабдяване и канализация; - електроинженер; - геодезист; - други по преценка на участника 4. Участникът следва да има внедрени: система за управление на качеството, сертифицирана съгласно стандарт ISO 9001:2008 (или еквивалентен) и система за опазване на околната среда, сертифицирана съгласно стандарт ISO 14001:2004 (или еквивалентен) с обхват в съответствие с предмета на настоящата поръчка – строителство или проектиране в зависимост от разпределението на дейностите в обединението. 5. Участникът трябва да притежава валидно удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя, издадено съгласно Закона за камарата на строителите, обн. ДВ, бр.108/29.12.2008 г. и Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя, обн. ДВ, бр.65/10.08.2007 г. за четвърта група строежи от втора категория

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: Ценово предложение; тежест: 30
Показател: ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ; тежест: 30
Показател: ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ ПРИ РЕАЛИЗИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОНОТО ПРОЕКТИРАНЕ; тежест: 10
Показател: УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО И ПРИ РЕАЛИЗИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОНОТО ПРОЕКТИРАНЕ; тежест: 20
Показател: СРОК ЗА РЕАКЦИЯ ПРИ ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОПУСКИ, НЕРЕДНОСТИ И НЕЯСНОТИ ПО ОБУЧИТЕЛНИТЕ МАТЕРИАЛИ, ДОКЛАДИ, ПРОТОКОЛИ И ДОКУМЕНТИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО И ПРИ РЕАЛИЗИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОНОТО ПРОЕКТИРАНЕ; тежест: 10
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
26.01.2015 г.  Час: 16:45
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
26.01.2015 г.  Час: 16:45
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 27.01.2015 г.  Час: 10:00
Място

Заседателна зала в сградата на Общинска администрация Берковица

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата на Общинска администрация Берковица

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

ДА

Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г. или Оперативна програма „Околна среда 2015-2020 г.

VI.3) Допълнителна информация

минимални технически изисквания - продължение: В случай че кандидатът е обединение, изискването се прилага и съответно доказва за един или повече от участниците в обединението.При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението. Участник може да докаже съответствието си с изискванията за финансово и икономическо състояние, за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. По смисъла на чл.51а, ал.1 от ЗОП трети лица могат да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на участника с тях. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако не отговаря на някое от посочените минимални изисквания за подбор. 5. Заверено копие от удостоверение за вписване в ЦПРС или да представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно съответния национален закон. Вписването в съответен регистър на държава - членка на Европейския съюз или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, се приравнява и има силата на вписване в Централния професионален регистър на строителя за обхвата на дейностите, за които е издадено. Когато участникът е обединение минималното изискване на Възложителя трябва да бъде изпълнено от участниците в обединението, които са пряко ангажирани в строителството.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

1. На обжалване подлежи всяко решение на възложителите в процедура за възлагане на обществена поръчка. 2. Решенията се обжалват пред Комисията за защита на конкуренцията относно тяхната законосъобразност, включително за наличие на дискриминационни икономически, финансови, технически или квалификационни изисквания в обявлението, документацията или във всеки друг документ, свързан с процедурата. 3. Жалба може да се подава от лицата, посочени в чл. 120, ал. 4 от ЗОП, в зависимост от решението, което се обжалва в 10-дневен срок от: 3.1. публикуването на решение и обявление в Регистъра на обществените поръчки или обявление в „Официален вестник” на Европейския съюз, а относно изисквания, които не са посочени в обявлението – от получаване на документацията, когато не е публикувана едновременно с обявлението – срещу решението за откриване на процедура; 3.2. получаване на решението за избор на изпълнител или за прекратяване на процедурата; 3.3. публикуване на обявлението за доброволна прозрачност в Регистъра на обществените поръчки или в "Официален вестник" на Европейския съюз - срещу решението за избор на изпълнител. . Когато датите на публикуване на обявленията в Регистъра на обществените поръчки и в „Официален вестник" на Европейския съюз са различни, срокът за обжалване тече от по-късната дата. 4. Жалба може да се подава от: 4. 1. всяко заинтересовано лице - в случаите по т. 3.1 и 3.3; 4.2. всеки заинтересован участник - в случаите по т. 3.2. В срока по чл. 120 ал. 5, т. 1 от ЗОП жалба срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за промяна могат да подават и професионални сдружения и организации в съответния бранш за защита на интересите на своите членове. 5. Жалба срещу решение на възложителя, с изключение на решението за определяне на изпълнител, не спира процедурата за възлагане на обществена поръчка, освен когато е поискана временна мярка "спиране на процедурата". 6. Когато с жалбата е поискана временната мярка по т. 5, процедурата за възлагане на обществена поръчка спира до влизане в сила на: 6. 1. определението, с което се отхвърля искането за временна мярка, или 6. 2. решението по жалбата, ако е наложена временната мярка. 7. Жалба срещу решението за определяне на изпълнител спира процедурата за възлагане на обществена поръчка до окончателното решаване на спора, освен когато е допуснато предварително изпълнение. 8. Жалбата се подава едновременно до Комисията за защита на конкуренцията и до възложителя, чието решение се обжалва. В тридневен срок от получаването й възложителят е длъжен да изпрати до Комисията за защита на конкуренцията становище по жалбата, подкрепено при необходимост с доказателства. Възложителя смята, че поставените критерии за подбор са съобразени с предмета на поръчката и доказват капацитета и опита на участниците, както и възможността им да изпълнят качествено възложената поръчка.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

05.12.2014 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ