Версия за печат

00334-2014-0024

BG-София:

РЕШЕНИЕ

Номер: 595 от 05.12.2014 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

Б) за промяна


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Агенция "Митници", ул. "Г. С. Раковски" № 47, За: Ирена Илиева, Република България 1202, София, Тел.: 02 98594019, E-mail: irena.ilieva@customs.bg, Факс: 02 98594060

Място/места за контакт: началник отдел "Обществени поръчки и капиталови разходи"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.customs.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.customs.bg/bg/page/358.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Друг: митническа дейност


Б) ЗА ПРОМЯНА

Информацията е за целите на

извършване на промяна/техническа редакция


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Доставки
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

"ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ"

II.3) Кратко описание на поръчката

Обект на настоящата обществена поръчка е доставките на стоки, осъществявани чрез покупка по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 от ЗОП. Предмет на възлагане с настоящата обществена поръчка е доставка на хранителни продукти. Предметът на поръчката включва три обособени позиции: Обособена позиция № 1 – „Хляб и хлебни изделия”; Обособена позиция № 2 – „Сладкарски изделия”; Обособена позиция № 3 – „Доставка на хранителни продукти за почивна база „Балчик”.

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

15100000, 15300000, 15400000, 15500000, 15811100, 15851100, 15812000

Описание:

Месо и месни продукти
Плодове и зеленчуци, преработени и консервирани
Животински или растителни масла и мазнини
Млечни продукти
Хляб
Тестени храни, неварени
Сладкарски изделия и торти

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: 553 от 10.11.2014 г. 
III.3) Справка за обявления, подадени по електронен път

Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата "Електронен подател"

Година и номер на документа:
2014-632722
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.1)
Номер на обявлението в ОВ: 2014/S 221 - 390307 от 15.11.2014 г. 
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 334-2014-24
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки

обявление за поръчка

III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки

632722

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

10.11.2014 г. 


ІV: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл. 27а, ал. 9, т. 1 от ЗОП

V: ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОРИГИРАНЕ ИЛИ ДОБАВЯНЕ

V.1) Причина за корекциите/допълненията:

Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган

V.2) Коригирани/допълнени оригинално обявление и/или документация за участие:

В оригиналното обявление

V.6) Дати, които трябва да бъдат коригирани в оригиналното обявление:
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Срок за получаване на офертите/заявленията за участие

Вместо:
04/12/2014 17:30
Да се чете:
30/01/2015 17:30
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

ІV.3.8) Условия за отваряне на офертите

Вместо:
05/12/2014 11:00
Да се чете:
02/02/2015 14:30
V.9) Друга допълнителна информация:

С настоящото решение се удължава само срока за подаване на оферти по обособена позиция № 3 с предмет: „Доставка на хранителни продукти за почивна база „Балчик”


VI: ОБЖАЛВАНЕ

VI.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9356113, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VI.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VIII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

05.12.2014 г. 


Възложител

Трите имена: Цветан Стефанов Мадански
Длъжност: Главен секретар на Агенция "Митници", възложител съгласно Пълномощно с рег.№ 94ЦЦ/25/13.08.2014 г.