Версия за печат

00841-2014-0017

BG-Перник:

РЕШЕНИЕ

Номер: 34 от 05.12.2014 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

Б) за промяна


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Ковачевци, с. Ковачевци, 2450, За: Бойка Лозанова, България 2450, Перник, Тел.: 0886 747178, E-mail: oba_kovachevtsi@abv.bg

Място/места за контакт: Община Ковачевци

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://kovachevtsi.com/.

Адрес на профила на купувача: http://kovachevtsi.com/?page_id=223.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионална или местна агенция/служба

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


Б) ЗА ПРОМЯНА

Информацията е за целите на

извършване на промяна/техническа редакция


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Строителство
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Реконструкция на улична мрежа и улично осветление в населени места в община Ковачевци“

II.3) Кратко описание на поръчката

„Реконструкция на улична мрежа и улично осветление в населени места в община Ковачевци“, финансиран по договор за безвъзмездна финансова помощ №14/322/00847 от 06.11.2013 г. по мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

45000000, 45233142, 45233252, 45211360

Описание:

Строителни и монтажни работи
Работи по ремонт на пътища
Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици
Строителни и монтажни работи по градско благоустройство

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: 33 от 28.11.2014 г. 
Година и номер на документа:
 - 
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 841-2014-17
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки

решение и обявление за поръчка

III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки

635546

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

28.11.2014 г. 


ІV: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл. 27а, ал. 3 от ЗОП

V: ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОРИГИРАНЕ ИЛИ ДОБАВЯНЕ

V.1) Причина за корекциите/допълненията:

Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган

V.2) Коригирани/допълнени оригинално обявление и/или документация за участие:

И двете (за допълнителна информация моля направете справка със съответната документация за участие)

V.3) Други корекции/допълнения:

В решението за откриване

V.4) Текст за коригиране в решението за откриване:
Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

IV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Вместо:

„Избор на изпълнител на СМР по проект: Реконструкция на улична мрежа и улично осветление в населени места в община Ковачевци“, финансиран по договор за безвъзмездна финансова помощ с №14/322/00847 от 06.11.2013 г. по мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Да се чете:

"Реконструкция на улична мрежа и тротоари в населените места – с. Светля, с. Сирищник, с. Косача и с. Ковачевци, Община Ковачевци“, финансиран по договор за безвъзмездна финансова помощ с №14/322/00847 от 06.11.2013 г. по мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

V.5) Текст за коригиране в оригиналното обявление:
Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Вместо:

„Реконструкция на улична мрежа и улично осветление в населени места в община Ковачевци“

Да се чете:

"Реконструкция на улична мрежа и тротоари в населените места – с. Светля, с. Сирищник, с. Косача и с. Ковачевци, Община Ковачевци“

Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Вместо:

„Реконструкция на улична мрежа и улично осветление в населени места в община Ковачевци“, финансиран по договор за безвъзмездна финансова помощ №14/322/00847 от 06.11.2013 г. по мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Да се чете:

"Реконструкция на улична мрежа и тротоари в населените места – с. Светля, с. Сирищник, с. Косача и с. Ковачевци, Община Ковачевци“, финансиран по договор за безвъзмездна финансова помощ №14/322/00847 от 06.11.2013 г. по мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

V.6) Дати, които трябва да бъдат коригирани в оригиналното обявление:
V.9) Друга допълнителна информация:

Името на поръчката в документацията навсякъде се изменя съобразно промяната, направена в обявлението. Вместо: „Реконструкция на улична мрежа и улично осветление в населени места в община Ковачевци“, да се чете "Реконструкция на улична мрежа и тротоари в населените места – с. Светля, с. Сирищник, с. Косача и с. Ковачевци, Община Ковачевци“


VI: ОБЖАЛВАНЕ

VI.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Бългаиря 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg..

VI.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VIII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

05.12.2014 г. 


Възложител

Трите имена: Васил Кирилов Станимиров
Длъжност: Кмет на Община Ковачевци