00017-2014-0027

BG-Берковица: 27 - Други услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Берковица, пл. Йордан Радичков 4, За: Томислав Филипов, България 3500, Берковица, Тел.: 0953 89128, E-mail: ob@berkovitsa.com, Факс: 0953 88405

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.berkovitsa.bg.

Адрес на профила на купувача: http://profil-berkovitsa.org/.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 27
Място на изпълнение: Община Берковица
Код NUTS: BG312
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Предмет на настоящата обществена поръчка е изработване на проект на „Изработване на общ устройствен план на община Берковица и екологична оценка (ЕО) и оценка за съвместимост (ОС) на плана” в две фази - фаза Предварителен проект и фаза Окончателен проект.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

71410000, 71313440, 90711400

Описание:

Услуги по териториално и градоустройствено планиране и развитие
Услуги по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за целите на строителството
Услуги по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за цели, различни от тези на строителството

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Главната цел на Общия устройствен план на Общината е да създаде териториална планова основа за нейното дългосрочно устойчиво устройствено развитие в съответствие с приетите стратегически документи за регионално развитие и със специфичните за Община Берковица природни, културно-исторически, туристически и други ресурси. Изпълнението на поръчката следва да се осъщестява съобразно изискванията на действащото европейско и национално законодателство и съгласно предоставените от Възложителя Технически спецификации - Том IV от настоящата Документация, Задание за изработване на Общ устройствен план на Община Берковица - Том VII от настоящата Документация, както и в съответствие Офертата на Изпълнителя. В Заданието за разработване на Общ устройствен план на Община Берковица и в Техническите спецификации са формулирани основните изисквания към Общия устройствен план на Общината и са подробно разписани съдържанието и обхватът на дейностите, които следва да бъдат извършени от Изпълнителя. Със Заданието се представят проблемите на Община Берковица, които предстоят за решаване с методите на устройственото планиране през следващите години, и основните насоки за бъдещото развитие на Общината, които трябва да доведат до създаване на комплексно устроена и хармонична жизнена среда. Във връзка с чл. 125, ал. 7 от ЗУТ успоредно с изработването на Проекта на Общ устройствен план на Община Берковица ще бъде изготвена и Част Екологична оценка на Общия устройствен план на Община Берковица.

Прогнозна стойност без ДДС
180000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

10


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие е в размер на 1800 лв. (хиляда и осемстотин лева). Гаранцията за участие може да се представи под формата на парична сума, внесена в касата на Общината или по сметка на Възложителя, или да се представи под формата на банкова гаранция. Участникът избира сам формата на гаранцията за участие. Когато Участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, тогава това трябва да бъде безусловна и неотменима банкова гаранция в полза на Възложителя със срок на валидност минимум 120 (сто и двадесет) календарни дни, считано от крайния срок за подаване на Офертата, и в нея трябва да е изрично посочено, че е за настоящата обществена поръчка. Когато Участникът избере да внесе гаранцията за участие по банков път, това следва да стане с платежно нареждане, в което изрично е посочена процедурата, за която се представя гаранцията. Сумата следва да бъде внесена по банков път на името на Община Берковица, по следната сметка на Община Берковица: Сметка в лв (BGN): IBAN BG13UNCR70003301006351 BIC Code: UNCRBGSF Наименование на банката: Уникредит Булбанк АД клон гр. Берковица Банковите разходи по откриването на гаранцията за участие са за сметка на Участника. Той трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на гаранцията да не бъде по-малък от определения в настоящите указания размер. Разходите по евентуално усвояване на гаранцията ще бъдат за сметка на Възложителя. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако не представи копие от платежен документ за платена гаранция за участие под формата на парична сума или учредена банкова гаранция за участие в оригинал. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако в представената банкова гаранция не е изрично посочено, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на община Берковица, че е със срок на валидност 120 (сто и двадесет) календарни дни от датата на представяне на Офертата, и че е за настоящата обществена поръчка. Когато Участникът е Обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. Когато с влязло в сила решение по чл. 122г, ал. 1, т. 2 от ЗОП Комисията за защита на конкуренцията отмени решението на Възложителя и върне преписката за продължаване на процедурата за възлагане на обществена поръчка от последното законосъобразно решение, Възложителят кани Участниците, на които гаранцията е възстановена в съответствие с чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП, отново да представят гаранция за участие. Участник, който след покана и в определения в нея срок не представи отново гаранция, се отстранява от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 1% (един процент) от стойността на от стойността на поръчката, като гаранцията за участие преминава в гаранция за изпълнение на избрания изпълнител. Гаранцията за изпълнение на договора може да се представи под формата на парична сума, внесена в касата на Общината или по сметка на Възложителя, или да се представи под формата на банкова гаранция. Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение на договора. Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя банковата гаранция в оригинал или платежния документ за внесената парична гаранция за изпълнение на договора при неговото сключване. Продължава в поле "Допълнителна информация"

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Авансово плащане в размер на 20% от стойността на договора Междинно плащане в размер 50% от стойността на договора след подписването на приемо - предавателния протокол по чл. 20, ал. 6 за Проекта на Общия устройствен план на Община Берковица във фаза Предварителен проект и представяне от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на надлежно оформена фактура. От междинното плащане могат да се приспадат суми за начислени неустойки, в случай че има такива Окончателно плащане в размер размер 30 % от стойността на договора след подписването на приемо - предавателния протокол по чл. 20, ал. 6 за Проекта на Общия устройствен план на Община Берковица във фаза Окончателен проект и представяне от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на надлежно оформена фактура. От окончателното плащане могат да се приспадат суми за начислени неустойки, в случай че има такива

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 1. Списъкът се подписва от представляващия Участника съгласно търговската му регистрация (или от лице изрично упълномощено с нотариално заверено пълномощно) или представляващия Обединението, съгласно Договора за създаване на Обединение, в случай че Участникът е Обединение, което не е юридическо лице. 2. Писмо към Офертата (Образец № 2) 3. Представяне на Участника, което включва: 3.1. Информация по чл. 56, ал. 1, т.1, б. а) от Закона за обществените поръчки (Образец № 3) с приложени оригинали или заверени копия от съответните документи, доказващи посочената информация. 3.2. Декларация по чл. 47, ал. 9 от Закона за обществените поръчки (Образец № 4) 4. Заверено копие на договора за създаване на Обединение, когато Участникът е Обединение, което не е юридическо лице. 5. Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо Офертата (оригинал) – когато Офертата (или някой документ от нея) не е подписана от представляващия Участника, съгласно актуалната му търговска регистрация, а от изрично упълномощен негов представител. 6. Декларация по чл. 8, ал. 8, т. 2 от Закона за обществените поръчки (Образец № 5) 7. Декларация по чл. 55, ал. 7 от Закона за обществените поръчки (Образец № 6). 8. Оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документа за внесена гаранция за участие под формата на парична сума 9. Доказателства за технически възможности и квалификация на Участниците, посочени от Възложителя в обявлението за обществена поръчка и подробно описани в настоящата Документация 9.1. Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на Офертата съгласно чл. 51, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки (Образец № 7). Под "услуги, еднакви или сходни с предмета на настоящата обществената поръчка" следва да се разбира изработване на устройствена схема и/или общ устройствен план и/или подробен устройствен план с обхват минимум 1 квартал и/или задание за изработване на общ устройствен план и/или интегриран план за градско възстановяване и развитие.“ 9.2. Доказателства за извършените услуги, включени в Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на Офертата съгласно чл. 51, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки (Образец № 7) 10. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки (Образец № 12) 11. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (Образец № 13) - ако Участникът е посочил в своята Оферта Подизпълнители 12. Приложения към Декларацията за съгласие за участие като подизпълнител (Образец № 13) - ако Участникът е посочил в своята Оферта Подизпълнители 13. Декларация по чл. 56, ал. 1, т.12 от Закона за обществените поръчки (Образец № 14) 14. Декларация по чл. 33, ал. 4 от Закона за обществените поръчки (Образец № 16) - когато е приложимо
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Възложителят няма изисквания за икономическо и финансово състояние на Участниците
Минимални изисквания: Възложителят няма изисквания за икономическо и финансово състояние на Участниците
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Участниците доказват изпълнението на това изисквание с представянето на Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на Офертата съгласно чл. 51, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки (Образец № 7), придружен от доказателство за извършената услуга. Доказателството за извършената услуга се предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата. Когато Участникът е Обединение това минимално изискване трябва да бъде изпълнено общо от Обединението. 2. Изпълнението на това минимално изискване се доказва от участниците с представяне на Списък на техническите лица - ключови експерти, които ще участват при изпънението на обществената поръчка (Образец № 8) с приложени към него Професионални автобиографии на ключовите експерти (Образец № 9), Декларации за ангажираност на ключовите експерти при изпълнението на поръчката (Образец № 10) и документи (заверени копия или оригинали), удостоверяващи образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на ключовите експерти, участващи при изпълнението на поръчката, както и изпълнението на другите минимални изисквания към експертите - дипломи, удостоверения, сертификати, документи за членство в професионални или браншови организации, препоръки, референции и други (по преценка на Участниците) за всички ключови експерти, включени в Списъка на техническите лица - ключови експерти, които ще участват при изпънението на обществената поръчка (Образец № 8). В случай, че Участникът е Обединение, което не е юридическо лице, това изисквание трябва да бъде изпълнено общо от Обединението. Участникът, по своя преценка, може да ангажира и друг персонал (експертен, административен и т.н.) в изпълнението на поръчката. 3. Изпълнението на това минимално изискване се доказва с копие от валиден сертификат или друг доказателствен документ за внедрена система за управление на качеството, сертифицирана по европейски стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентен, издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Когато Участник в процедурата е Обединение, което не е юридическо лице, описаният сертификат / друг доказателствен документ се представя само за участниците в Обединението, чрез които Обединението доказва съответствието си с критериите за подбор. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството .
Минимални изисквания: 1. Участниците трябва да имат опит в съответствие с предмета на обществената поръчка и да са изпълнявали през последните три години, считано от датата на подаване на Офертата, услуги, еднакви или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка. Под "услуги, еднакви или сходни с предмета на настоящата обществената поръчка" следва да се разбира изработване на устройствена схема и/или общ устройствен план и/или подробен устройствен план с обхват минимум 1 квартал и/или задание за изработване на общ устройствен план и/или интегриран план за градско възстановяване и развитие.“ 2. Участниците трябва да разполагат с екип от технически лица - ключови експерти, които притежават необходимата професионална квалификация и достатъчно професионален опит, необходими за своевременното, точно и качествено изпълнение на предмета на обществената поръчка и които ще участват в нейното изпънение. Екипът от технически лица - ключови експерти на Участниците трябва включва най-малко следните експерти, отговарящи на съответните минимални изисквания, посочени за всеки един от тях: 2.1 Ключов експерт Ръководител екип – Завършено висше образование, образователно - квалификационна степен "магистър" в някоя от следните области: Архитектура или Урбанизъм, или еквивалент; С пълна проектантска правоспособност в областта на професионалната си квалификация и валидно удостоверение за проектанска правоспособност за 2014 г.; Участие в най-малко 2 (две) разработки в областта на устройственото планиране, включително Ръководител (Главен проектант) на най-малко 1 (една) от тях; 2.2 Ключов експерт Техническа инфраструктура и комуникационно - транспортни системи – Завършено висше образование, образователно - квалификационна степен "магистър", професионална квалификация "магистър инженер" в някоя от следните области: Транспортно строителство или еквивалент; С пълна проектантска правоспособност в областта на професионалната си квалификация и валидно удостоверение за проектанска правоспособност за 2014 г.; 2.3 Ключов експерт Водоснабдяване и канализация - Завършено висше образование, образователно - квалификационна степен "магистър", професионална квалификация "магистър инженер" в някоя от следните области: Водоснабдяване и канализация или еквивалент; С пълна проектантска правоспособност в областта на професионалната си квалификация и валидно удостоверение за проектанска правоспособност за 2014 г.; 2.4 Ключов експерт Електроснабдяване и съобщения - Завършено висше образование, образователно - квалификационна степен "магистър", професионална квалификация "магистър инженер" в някоя от следните области: Електроенергетика и обзавеждане или Електротехника, или еквивалент; С пълна проектантска правоспособност в областта на професионалната си квалификация и валидно удостоверение за проектанска правоспособност за 2014 г., 2.5 Ключов експерт Географски информационни системи –- Завършено висше образование, образователно - квалификационна степен "магистър " в някоя от следните области: Геодезия или ГИС, или Картография, или еквивалент; 2.6 Ключов експерт “Екологична оценка” – висше образование, степен Магистър; най-малко 5 години професионален опит в областта на опазване на околната среда; специфичен опит в ръководене и управление на екипи, свързани с екологията и опазването на околната среда; Ръководител на минимум 1 брой доклад за ЕО и/или ОВОС през последните три години 2.7 Ключов експерт “Оценка за съвместимост” – висше образование, степен Магистър, специалност в професионално направление „биологични науки“; най-малко 2 години професионален опит в областта на опазване на околната среда; Едно физическо лице може да изпълнява функциите само на един Ключов експерт в Екипа на Участника 3. Участниците трябва да имат внедрена система за управление на качеството, сертифицирана по европейски стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентен
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

ДАРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Техническа оценка ; тежест: 70
Показател: Финасова оценка; тежест: 30

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
05.01.2015 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
12.01.2015 г.  Час: 16:45
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 13.01.2015 г.  Час: 10:00
Място

Заседателна зала на Общинска администрация Берковица

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Когато Участникът избере да внесе гаранцията за изпълнение по банков път, това следва да стане с платежно нареждане, в което е изрично посочен договорът, за който се представя гаранцията. Сумата следва да бъде внесена на името на Община Берковица, по следната сметка на Община Берковица: IBAN BG13UNCR70003301006351 BIC Code: UNCRBGSF Наименование на банката: Уникредит Булбанк АД клон гр. Берковица Банковите разходи по откриването на гаранцията за изпълнение на договора са за сметка на Участника. Той трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на гаранцията да не бъде по-малък от определения в настоящите У казания размер. Разходите по евентуално усвояване на гаранцията ще бъдат за сметка на Възложителя. С определения за изпълнител Участник няма да бъде сключен договор за обществената поръчка, ако не представи определената гаранция за изпълнение на договора в избраната от него допустима форма. С определения за изпълнител Участник няма да бъде сключен договор за изпълнение, ако в представената от него банкова гаранция за изпълнение не е изрично посочено, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на община Берковица, че е със срок на валидност най – малко за срока на изпълнение на договора, и че е за договора за изпълнение на настоящата обществена поръчка. Когато Участникът е Обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

04.12.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ