Версия за печат

00038-2014-0034

BG-Габрово:

РЕШЕНИЕ

Номер: 91 от 02.12.2014 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Габрово, пл. Възраждане №3, За: Миряна Христова, Република България 5300, Габрово, Тел.: 066 818312, E-mail: m.hristova@gabrovo.bg, Факс: 066 809371

Място/места за контакт: Община Габрово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.gabrovo.bg.

Адрес на профила на купувача: http://op.gabrovo.bg/89-.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


В) ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Услуги
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Изготвяне на инвестиционен проект (фаза: работен проект, както и на технически паспорт за обект: Ремонт, модернизация, внедряване на енергоспестяващи мерки и изграждане на достъпна среда в сграда на Дом на културата "Емануил Манолов“, вкл. благоустрояване на прилежащи площи, гр. Габрово.

II.3) Кратко описание на поръчката

Предметът на настоящата процедура е:Изготвяне на инвестиционен проект (фаза: работен проект, както и на технически паспорт за обект: Ремонт, модернизация, внедряване на енергоспестяващи мерки и изграждане на достъпна среда в сграда на Дом на културата "Емануил Манолов“, вкл. благоустрояване на прилежащи площи, гр. Габрово. Поръчката включва - изготвяне на 1 бр. инвестиционен проект (фаза: технически проект) за ремонт, модернизация, внедряване на енергоспестяващи мерки и изграждане на достъпна среда в сграда на Дом на културата "Емануил Манолов", гр. Габрово, вкл. благоустрояване на прилежащи пространства и технически паспорт на сградата по реда на Наредба № 5 за техническите паспорти на строежите (обн., ДВ, бр. 2 от 8 януари 2013 г.); Проектиране: - по Части „Проект- заснемане за възстановяване на проекти - част „Архитектура” и „Архитектура”; - по Част „Конструктивна”; - по Част „Електроинсталации”; - по Част „ВК инсталации”; - по Част „ОВК инсталации”; - по Част „Машинно-технологична – Газоснабдяване”; - по Част „Геодезия”; - по Част „Паркоустройство”; - по Част „Енергийна ефективност”; - по Част „Пожарна безопасност”; - по Част „План за безопасност и здраве”; - по Част „Специални инсталации“; - по Част „Количествено-стойностни сметки с технически спецификации”

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

71220000

Описание:

Архитектурно проектиране

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: 75 от 21.10.2014 г. 
Година и номер на документа:
 - 
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 38-2014-34
III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

21.10.2014 г. 


ІV: ПРЕКРАТЯВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

IV.1) Правно основание
Чл. 39, ал. 1, т. 1 от ЗОП
IV.2) Мотиви за прекратяване на процедура

Възложителят прекратява обществената поръчка на основание чл.39, ал.1, т.1 от ЗОП - не е подадена нито една оферта до изтичане на крайния срок за подаване - 01.12.2014 г., 16:30 часа.

IV.5) Поръчката може да бъде предмет на повторно публикуване

ДА


V: ОБЖАЛВАНЕ

V.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

комисия за защита на конкуренцията, бул.Витоша №18, България 1000, София

V.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

02.12.2014 г. 


Възложител

Трите имена: Таня Венкова христова
Длъжност: кмет на Община Габрово