Версия за печат

00197-2014-0031

BG-Пловдив:

РЕШЕНИЕ

Номер: 379 от 02.12.2014 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 5 или 6 на ЗОП (секторен)

I.1) Наименование и адрес

"Водоснабдяване и канализация" ЕООД, бул. "Шести септември" № 250, За: инж. Невяна Божилова, инж. Донка Александрова, Р България 4006, Пловдив, Тел.: 032 605945; 032 635431, E-mail: vik_op@vik.bg, Факс: 032 635431

Място/места за контакт: Договорноправен отдел

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.vik.bg.

I.3) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:

Вода


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл.103, ал.2, т.1 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Услуги
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Предоставяне на услуги по животозастраховане на работниците и служителите на “ВиК” ЕООД – Пловдив, в т.ч.: групова задължителна застраховка за риск “Трудова злополука”, доброволна застраховка “Злополука” с изплащане на медицински разходи и застраховка “Живот” (общо заболяване). Срокът на застрахователните полици е от 00:00 часа на 01.01.2015 год. до 24:00 часа на 31.12.2015 год. Подробно описание на обема и изискванията към предлаганите застрахователни услуги е посочено в поканата.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

С Решение № 364/18.11.2014 год. на Управителя на "В и К" ЕООД - Пловдив, на основание чл. 39, ал. 1, т. 2 от ЗОП, е прекратена обособена позиция В на открита процедура по опростени правила за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Предоставяне на услуги по застраховане на имуществените и неимуществените интереси на „ВиК” ЕООД – Пловдив по следните обособени позиции: А) Застраховане на моторните превозни средства, собственост на „ВиК” ЕООД – Пловдив със задължителна застраховка “Гражданска отговорност”; Б) Застраховане на моторните превозни средства, собственост на „ВиК” ЕООД – Пловдив по застраховка „Автокаско”; В) Животозастраховане на работниците и служителите на “ВиК” ЕООД – Пловдив, в т.ч.: Групова задължителна застраховка за риск “Трудова злополука”, доброволна застраховка “Злополука” с изплащане на медицински разходи и застраховка “Живот” (общо заболяване); Г) Застраховка „Имущество” и Обща гражданска отговорност на ЛИК”. За участие в процедурата на договаряне без обявление се канят“Животозастрахователен институт” АД - София и „Дженерали Животозастраховане” АД - София, отстранени от участие за обособена позиция В на горепосочената открита процедура по опростени правила, за която са подали оферта, на основание чл. 69, ал. 1, т. 1 и 3 от ЗОП. Настоящата процедура се открива с оглед необходимостта от сключване на застрахователни полици за покритие на различни застрахователни рискове за персонала на "В и К" ЕООД - Пловдив.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП

За участие в процедурата се канят: “Животозастрахователен институт” АД - София „Дженерали Животозастраховане” АД - София

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

поканата за обществена поръчка и документацията


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" № 18, Р България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

02.12.2014 г. 


Възложител

Трите имена: Спартак Лъвов Николов
Длъжност: Управител