00038-2014-0041

BG-Габрово:

РЕШЕНИЕ

Номер: 89 от 28.11.2014 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Габрово, пл.Възраждане №3, За: Н. Димитров, РБългария 5300, Габрово, Тел.: 066 818382, E-mail: n.dimitorv@gabrovo.bg, Факс: 066 809371

Място/места за контакт: Община Габрово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.gabrovo.bg.

Адрес на профила на купувача: http://op.gabrovo.bg/101-.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 90 ал. 1, т.4 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Услуги
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Предметът на поръчката включва "Разработване на технически проекти за аварийно възстановяване на елементи на инфраструктурата на територията на община Габрово"

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Поради възникнала необходимост от неотложни действия, вследствие на събития от извънреден характер, Възложителят взема решение за провеждане на процедура на договаряне без обявление по чл. 90, ал. 1, т. 4 от ЗОП. В резултат на природно бедствие – обилен, интензивен снеговалеж с висока плътност е обявено бедствено положение в периода 25-27 октомври 2014 г. на територията на Община Габрово със Заповед № 2103/25.10.2014 г. на Кмета на Община Габрово. В резултат на природното бедствие е назначена комисия на Кмета на Община Габрово, с цел възстановяване на нормалния ритъм на живот на територията на общината. Налице са обстоятелства, които са извън волята и възможностите на Възложителя за тяхното предвиждане и предотвратяване. Вследствие на падналите интензивни валежи и покачване нивото на водата в речните корита, са пострадали или напълно разрушени – пътни настилки; мостови съоръжения и пасарелки, водостоци; подпорни стени и други. Назначената комисия, след извършен оглед, описва щетите, възникнали вследствие на природното бедствие, отразени в Констативен акт от 29.10.2014 г. След извършения оглед е установено следното: нивото на реките и деретата на засегнатите села, рязко са се повишили и същите са излезли от речните си легла. В резултат са нанесени множество материални щети на частни жилищни и стопански имоти в засегнатите села. Частично и напълно разрушени са пътните настилки; мостови съоръжения и пасарелки или се намират в аварийно състояние; разрушени са укрепителни подпорни стени. Нуждата от неотложно и аварийно възстановяване на елементи от инфраструктурата на засегнатите места, както и атмосферните условия през настъпилите зимни месеци водят до необходимост от спешни мерки за възстановяването им, което налага разработване на технически проекти за същите. Общественият интерес от извършване на спешни и неотложни възстановителни работи надделява над общите правила за избор на изпълнители на обществени поръчки. С оглед посоченото, както и липсата на време за провеждане на открита процедура, поради факта, че Възложителят е провел през текущата година и други процедури със сходен предмет, налага възлагането на дейностите чрез процедура по чл. 90 ал. 1 т. 4 от ЗОП. Навременното преодоляване на последиците от природното бедствие, както и осигуряването на превантивни мерки за осигуряване живота и здравето на населението на общината са невъзможни при спазване на сроковете за провеждане на открита процедура. За услугата за разработване на технически проекти от „ФИЧЕТО” ЕООД ще бъдат изразходвани 24 200 лв. /двадесет и четири хиляди и двеста лева/ без ДДС или 29 040 лв. /двадесет и девет хиляди и четиридесет лева/ с ДДС.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП

„ФИЧЕТО” ЕООД , гр. Габрово

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул.Витоша №18, РБългария 1000, София, Тел.: 02 9884070, Факс: 066 809371

Интернет адрес/и:

URL: http: //www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

На основание чл.93, т.2 от ЗОП Община Габрово няма да прилага чл.91, ал.2, чл.92 и чл.92а от ЗОП.


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

28.11.2014 г. 


Възложител

Трите имена: Таня Венкова Христова
Длъжност: Кмет на Община Габрово