Версия за печат

00841-2014-0017

BG-с.Ковачевци: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Ковачевци, Община Ковачевци, За: Бойка Лозанова, Република България 2450, с.Ковачевци, Тел.: 0886 747178, E-mail: oba_kovachevtsi@abv.bg

Място/места за контакт: Община Ковачевци

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: kovachevtsi.com.

Адрес на профила на купувача: http://kovachevtsi.com/?page_id=223.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Реконструкция на улична мрежа и улично осветление в населени места в община Ковачевци“

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Място на изпълнение: Община Ковачевци
Код NUTS: BG414
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

„Реконструкция на улична мрежа и улично осветление в населени места в община Ковачевци“, финансиран по договор за безвъзмездна финансова помощ №14/322/00847 от 06.11.2013 г. по мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000, 45233142, 45233252, 45211360

Описание:

Строителни и монтажни работи
Работи по ремонт на пътища
Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици
Строителни и монтажни работи по градско благоустройство

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

„Реконструкция на улична мрежа и улично осветление в населени места в община Ковачевци“

Прогнозна стойност без ДДС
1790318 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

6


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Всеки участник следва да представи гаранция за участие в процедурата в размер на 17 000,00 лв. Гаранцията за участие може да бъде представена в една от следните форми: - парична сума; - банкова гаранция. Важно: При представяне на банкова гаранция за участие в процедурата, същата трябва да се приложи в оригинал. При представяне на гаранция за участие под формата на парична сума, се представя копие от документа за внесена гаранция, под формата на парична сума. Гаранцията за участие се освобождава, задържа и усвоява при условията посочени в чл.61-62 от ЗОП. Условия и размер на гаранцията за изпълнение на договора : Преди подписването на договора, участникът, определен за Изпълнител на обществената поръчка, трябва да представи гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 (три) % от стойността на договора без ДДС в една от следните форми: - гаранция за изпълнение на договора под формата на парична сума, платима по следната банкова сметка на Община Ковачевци: Банка: Интернешънъл Асет Банк банкова сметка IBAN: BG28IABG74783300575900 BIC: IABGBGSF; оригинал на банкова гаранция за изпълнение на договора, издадена в полза на Възложителя по указания образец (съгласно приложение към документацията). Банкова гаранция за сума в лева в размер на 3% от общата стойност на поръчката със срок на валидност 2 (два) месеца, след датата на приключване на проекта. Гаранцията трябва да бъде безусловна, неотменима, с възможност да се усвои изцяло или на части в зависимост от претендираното обезщетение. Гаранцията трябва да съдържа задължение на банката гарант, да извърши безусловно плащане, при първо писмено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил някое от задълженията си по договора, в съответствие с определеното в него.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

- Авансовото плащане е в размер на 30% от договорената стойност по чл.2. Авансът се изплаща в срок до 30 календарни дни след подписване на договора, след представяне на фактура и безусловна и неотменима банкова гаранция за 100% от стойността на авансовото плащане за възстановяване на предоставения аванс. Гаранцията ще се освободи при достигане на стойността на актуваните и действително извършени дейности, одобрени от лицето осъществяващо строителен надзор и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на 30 % от стойността на договора - Междинно плащане в размер на 20%, платимо в срок до 10 дни след подписване на съответните протоколи съгласно ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му за приемане изпълнението на съответните СМР и издаване на фактура от избрания изпълнител за стойността на плащането. -Окончателно плащане в размер на останалата част от договореното възнаграждение, платимо в срок до 30 (тридесет) дни след окончатено отчитане на проекта и след одобрение на разходите и осигуряване на финансов ресурс от страна на Държавен фонд „Земеделие“. Приемането на работата се извършва с приемо-предавателен протокол между изпълнителя и възложителя.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

В случай, че участникът участва като обединение/или консорциум/, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението /или консорциума/ подписват документ - споразумение или договор. Документът трябва да бъде представен от Участника в офертата в нотариално заверено копие или оригинал. Документът трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че: - Всички членове на обединението/ консорциума са отговорни заедно и поотделно за изпълнението на договора; - Определен е представляващият обединението/ консорциума, който е упълномощен да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението/ консорциума. Допуска се повече от едно лице да представляват обединението заедно и поотделно; - Представляващият обединението/ консорциума е упълномощен да представи офертата от името и за сметка на обединението и да сключи договор с възложителя; - Срокът на обединението е най-малко за времето, за което поръчката ще бъде изпълнена; - Всички членове на обединението/ консорциума са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора. - Не се допускат промени в състава на обединението след изтичане на срока за подаване на офертите.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Участникът трябва да е вписан в ЦПРС и да има издадено удостоверение от Камарата на строителите за изпълнение за строежи трета категория, предмет на настоящата обществена поръчка. По отношение на участниците трябва да не е налице някое от условията на чл.47 ал.1,т.1, б. "а"- "д", т.2, т.3 и т.4, ал.2 т.1, т.2а (предл.първо), т.4 и т.5 и ал.5 т.1 и т.2 от ЗОП, като констатирането наличието на което и да е от тях ще доведе до отстраняване на участника.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Обстоятелството се доказва с един или няколко от следните документи: 1. удостоверениe от банкa; 2. годишния финансов отчет или някоя от съставните му части, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен.
Минимални изисквания: В процедурата могат да участват лица, които разполагат с финансов ресурс за изпълнение на поръчката в размер на 700 000 лева.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: Обстоятелството за изпълнени сходни обекти се декларира със Справка по член 51, ал.1, т.2 от ЗОП за изпълнени договори, сходни с предмета на поръчката, през последните 5 години, считано от датата определена като крайна за получаване на офертите. Справката трябва да е придружена от: 1. посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или 2. удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или 3. копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности; Обстоятелствата за инженерно-техническия екип се декларират със Справка декларация за инженерно-техническия екип по образец, с посочване на образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на експертите. Обстоятелството за наличен сертификат за внедрена система в строителството се удостоверява с представяне на заверени копия от валидни Сертификат ISO 9001:2008 Сертификат за управление на качеството или еквивалентен. За удостоверяване обстоятелството за необходимата техника, участникът представя справка-декларация, в която посочва техниката, с която разполага.
Минимални изисквания: Участникът следва да е изпълнил през последните 5 (пет) години, считано от датата определена като крайна за получаване на офертите, не по-малко от 2 /два/ обекта, сходни с предмета на поръчката. * Под обекти, сходни с предмета на поръчката, се приемат обекти за изпълнение на СМР или СРР - рехабилитация и/или реконструкция и/или основен ремонт на пътища от общинска и/или републиканска пътна мрежа и/или улици в населени места. Всеки участник трябва да разполага с квалифициран и опитен инженерно–технически екип. Инженерно–техническият екип, който ще бъде ангажиран в изпълнението на поръчката трябва да отговаря на следните изисквания: • Ръководител обект, който да притежава: 1) диплома от завършено висше образование, степен „магистър”, квалификация строителен инженер, специалност Пътно строителство или еквивалентна специалност; За целите на настоящата процедура под „еквивалентна специалност” следва да се разбира специалност, получена в наше или чуждо (извън страната) учебно заведение, където специалността „Пътно строителство” е наименована по друг начин; 2) професионален опит минимум 5 години по специалността; • Технически ръководител, който следва да притежава: 1) придобита образователно-квалификационна степен, отговаряща на изискванията на чл. 163а, ал. 2, във връзка с чл. 163а, ал. 4, изр. първо от ЗУТ 2) най-малко 5 години стаж по специалността 3) най-малко 3 години опит като технически ръководител на строителен обект • Електроинженер: 1) Завършено висше образование, степен „магистър”, квалификация инженер, специалност Електроинженер или еквивалентна специалност; За целите на настоящата процедура под „еквивалентна специалност” следва да се разбира специалност, получена в наше или чуждо (извън страната) учебно заведение, където специалността „Електроинженер” е наименована по друг начин; • Отговорник по контрола на качеството: 1) с придобита професионална квалификация, отговаряща на изискванията на чл. 163а, ал. 2 от ЗУТ 2) с минимум 3 години професионален стаж по специалността 3) притежаващ валиден към датата на подаване на офертата сертификат за преминат курс за контрол на качеството и/или документ, удостоверяващ, че лицето заема длъжност и/или са му възложени функции на отговорник по контрола на качеството • Координатор по безопасност и здраве: 1) с придобита професионална квалификация, отговаряща на изискванията на чл. 163а, ал. 2 от ЗУТ; 2) притежаващ валидно към датата на подаване на офертата удостоверение за извършване на дейност, съобразно изискванията на ЗБУТ. Всеки участник следва да притежава сертификати за внедрени системи в областта на строителството: - ISO 9001:2008 - за управление на качеството или еквивалентно; Всеки участник трябва да разполага със следното техническо оборудване за изпълнение на поръчката, което съдържа минимум следното: 1. Автогрейдер - 1 бр.; 2. Автобагер - 1 бр.; 3. Челен товарач - 1 бр.; 4. Валяк вибрационен - над 10 т. - 1 бр.; 5. Автогудронатор - 1 бр.; 6. Валяк вибрационен до 3 т. - 1 бр.; 7. Асфалтополагач - 1 бр.; 8. Самосвал - 3 бр.; 9. Автокран - 1 бр.; 10. Машина за фрезоване - 1бр.; 11. Машина за рязане на асфалт - 1 бр.; 12. Виброплоча – 3 бр; 13. Бетоновоз - 1бр.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Техническа оценка; тежест: 50
Показател: Финансова оценка; тежест: 50

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
05.01.2015 г.  Час: 16:30
Платими документи

ДА

Цена: 15 BGN
Условия и начин на плащане

Пълен достъп до документацията за участие е осигурен на сайта на община Ковачевци. За закупуване на хартиен носител на документацията се заплащат 15 лв.по сметка на община Ковачевци, посочена в документацията за участие. Лицата имат право да разгледат документацията на място, преди да я закупят. Лицата могат за получат документацията по куриер за тяхна сметка, след подаване на искане с приложено сканирано копие на платежен документ по поща, факс или на е-mail: oba_kovachevtsi@abv.bg

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
05.01.2015 г.  Час: 16:30
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 06.01.2015 г.  Час: 11:00
Място

сградата на община Ковачевци

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Съгласно чл.68, ал.3 отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

финансова помощ по мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, договор с №14/322/00847 от 06.11.2013 г.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Срокът за подаване на жалби срещу решението за откриване на процедурата е 10 /десет/ дневен, съгласно чл.120, ал.5, т.1 от ЗОП жалбата се подава до КЗК.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

28.11.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ