00159-2014-0037

BG-Добрич:

РЕШЕНИЕ

Номер: 1401 от 28.11.2014 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Добричка, ул."Независимост", №20, За: Гюлхан Вейсел, Република България 9300, Добрич, Тел.: 058 600889; 058 601131, E-mail: obshtina@dobrichka.bg, Факс: 058 600180

Място/места за контакт: Даниела Тодорова

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://dobrichka.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://dobrichka.bg/index.php?s=sc&id=600.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Строителство
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Ремонт/ рехабилитация на част от уличната мрежа в населените места на територията на община Добричка” с шест обособени позиции, която се провежда в изпълнение на сключен Договор №38/3/3221263/08.08.2014 г. между ДЪРЖАВЕН ФОНД ”ЗЕМЕДЕЛИЕ”, СДРУЖЕНИЕ „МИГ ДОБРИЧКА” и ОБЩИНА ДОБРИЧКА за отпускане на финансова помощ по Мярка 4.1 „Прилагане на стратегии за местно развитие” подкрепени от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР). Определеният за изпълнител участник се задължава да извърши дейностите по предмета на поръчката, след одобрение на всички обществени поръчки за избор на изпълнител, съгласно утвърдената от изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие” „Процедура за осъществяване на предварителна проверка и последващ контрол върху процедури за обществени поръчки за одобрени инвестиционни разходи, финансирани изцяло или частично със средства от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони”, проведени по Договор №38/3/3221263/08.08.2014 г. Предметът на възлаганата обществена поръчка е: разкъртване на съществуваща трошенокаменна основа с дебелина 30 см вкл. натоварване и извозване на депо; доставка и полагане на основен пласт от заклинен трошен камък фракция 35-75 дебелина 30 см съгласно БДС EN 13043+АС:2005; изкърпване на трошенокаменна настилка с трошен камък фракция 35-55 дебелина 0,10 м; доставка и полагане на горен пласт заклинена трошенокаменна настилка трошен камък фракция 35-55 с дебелина на пласта 15 см съгласно БДС EN 13043+АС:2005; направа на насип за банкети от земни почви за всички обособени позиции от 1 до 6: 1. ОП 1 – обект с.Ломница, ул.Осма (дължина 180,00 м и ширина 5.00 м); 2. ОП 2 – обект с.Лясково, ул.Девета (дължина 130,00 м и ширина 5.00 м); 3. ОП 3 – обект с.Одринци, ул.Двадесет и пета (дължина 160,00 м и ширина 4.00 м); 4. ОП 4 – обект с.Победа, ул.Трета (дължина 250,00 м и ширина 5.00 м); 5. ОП 5 – обект с.Смолница, ул.Десета (дължина 200,00 м и ширина 6.00 м); 6. ОП 6 – обект с.Царевец, ул.Втора (дължина 110,00 м и ширина 6.00 м).

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

чл.14, ал.3, т.1 от ЗОП

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

28.11.2014 г. 


Възложител

Трите имена: Петко Йорданов Петков
Длъжност: кмет на община Добричка