00159-2014-0037

BG-Добрич: Изграждане

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Добричка, ул."Независимост", №20, За: Гюлхан Вейсел, Република България 9300, Добрич, Тел.: 058 600889; 058 601131, E-mail: obshtina@dobrichka.bg, Факс: 058 600180

Място/места за контакт: Даниела Тодорова

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://dobrichka.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://dobrichka.bg/index.php?s=sc&id=600.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Ремонт/ рехабилитация на част от уличната мрежа в населените места на територията на община Добричка” с шест обособени позиции

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Изграждане 
Място на изпълнение: Община Добричка: с.Ломница, с.Лясково, с.Одринци, с.Победа, с.Смолница и с.Царевец.
Код NUTS: BG332
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Ремонт/ рехабилитация на част от уличната мрежа в населените места на територията на община Добричка” с шест обособени позиции, която се провежда в изпълнение на сключен Договор №38/3/3221263/08.08.2014 г. между ДЪРЖАВЕН ФОНД ”ЗЕМЕДЕЛИЕ”, СДРУЖЕНИЕ „МИГ ДОБРИЧКА” и ОБЩИНА ДОБРИЧКА за отпускане на финансова помощ по Мярка 4.1 „Прилагане на стратегии за местно развитие” подкрепени от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР). Определеният за изпълнител участник се задължава да извърши дейностите по предмета на поръчката, след одобрение на всички обществени поръчки за избор на изпълнител, съгласно утвърдената от изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие” „Процедура за осъществяване на предварителна проверка и последващ контрол върху процедури за обществени поръчки за одобрени инвестиционни разходи, финансирани изцяло или частично със средства от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони”, проведени по Договор №38/3/3221263/08.08.2014 г. Предметът на възлаганата обществена поръчка е: разкъртване на съществуваща трошенокаменна основа с дебелина 30 см вкл. натоварване и извозване на депо; доставка и полагане на основен пласт от заклинен трошен камък фракция 35-75 дебелина 30 см съгласно БДС EN 13043+АС:2005; изкърпване на трошенокаменна настилка с трошен камък фракция 35-55 дебелина 0,10 м; доставка и полагане на горен пласт заклинена трошенокаменна настилка трошен камък фракция 35-55 с дебелина на пласта 15 см съгласно БДС EN 13043+АС:2005; направа на насип за банкети от земни почви за всички обособени позиции от 1 до 6: 1. ОП 1 – обект с.Ломница, ул.Осма (дължина 180,00 м и ширина 5.00 м); 2. ОП 2 – обект с.Лясково, ул.Девета (дължина 130,00 м и ширина 5.00 м); 3. ОП 3 – обект с.Одринци, ул.Двадесет и пета (дължина 160,00 м и ширина 4.00 м); 4. ОП 4 – обект с.Победа, ул.Трета (дължина 250,00 м и ширина 5.00 м); 5. ОП 5 – обект с.Смолница, ул.Десета (дължина 200,00 м и ширина 6.00 м); 6. ОП 6 – обект с.Царевец, ул.Втора (дължина 110,00 м и ширина 6.00 м).

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233200

Описание:

Строителни работи по полагане на пътна настилка на пътища

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

ОП 1-с.Ломница, ул.Осма (дължина 180,00 м и ширина 5.00 м) от ОК 20 до ОК 44: Разкъртване на съществуваща трошенокаменна основа с дебелина 30 см вкл.натоварване и извозване на депо-54.00 м; Доставка и полагане на основен пласт от заклинен трошен камък фракция 35-75 дебелина 30 см съгласно БДС EN 13043+АС:2005-54.00 м; Изкърпване на трошенокаменна настилка с трошен камък фракция 35-55 дебелина 0,10 м-180.00 м2; Доставка и полагане на горен пласт заклинена трошенокаменна настилка трошен камък фракция 35-55 с дебелина на пласта 15 см съгласно БДС EN 13043+АС:2005-180.00 м; Направа на насип за банкети от земни почви-81.00 м. ОП 2-с.Лясково, ул.Девета (дължина 130,00 м и ширина 5.00 м) от ОК 25 до ОК 79: Разкъртване на съществуваща трошенокаменна основа с дебелина 30 см вкл. натоварване и извозване на депо-39.00 м; Доставка и полагане на основен пласт от заклинен трошен камък фракция 35-75 дебелина 30 см съгласно БДС EN 13043+АС:2005-39.00 м; Изкърпване на трошенокаменна настилка с трошен камък фракция 35-55 дебелина 0,10 м-130.00 м2; Доставка и полагане на горен пласт заклинена трошенокаменна настилка трошен камък фракция 35-55 с дебелина на пласта 15 см съгласно БДС EN 13043+АС:2005-78.00 м; Направа на насип за банкети от земни почви-46.80 м. ОП 3-с.Одринци, ул.Двадесет и пета (дължина 160,00 м и ширина 4.00 м) от ОК 23 до ОК 24: Разкъртване на съществуваща трошенокаменна основа с дебелина 30 см вкл. натоварване и извозване на депо-48.00 м; Доставка и полагане на основен пласт от заклинен трошен камък фракция 35-75 дебелина 30 см съгласно БДС EN 13043+АС:2005-48.00 м; Изкърпване на трошенокаменна настилка с трошен камък фракция 35-55 дебелина 0,10 м-128.00 м2; Доставка и полагане на горен пласт заклинена трошенокаменна настилка трошен камък фракция 35-55 с дебелина на пласта 15 см съгласно БДС EN 13043+АС:2005-76.80 м;Направа на насип за банкети от земни почви-57.60 м. ОП 4-с.Победа, ул.Трета (дължина 250,00 м и ширина 5.00 м) от ОК 28-29-15 до ОК 14: Разкъртване на съществуваща трошенокаменна основа с дебелина 30 см вкл. натоварване и извозване на депо-75.00 м; Доставка и полагане на основен пласт от заклинен трошен камък фракция 35-75 дебелина 30 см съгласно БДС EN 13043+АС:2005-75.00 м; Изкърпване на трошенокаменна настилка с трошен камък фракция 35-55 дебелина 0,10 м-250.00 м2; Доставка и полагане на горен пласт заклинена трошенокаменна настилка трошен камък фракция 35-55 с дебелина на пласта 15 см съгласно БДС EN 13043+АС:2005-150.00 м;Направа на насип за банкети от земни почви-112.50 м. ОП 5-с.Смолница, ул.Десета (дължина 200,00 м и ширина 6.00 м) от ОК 52-53-54-55 до ОК 57: Разкъртване на съществуваща трошенокаменна основа с дебелина 30 см вкл. натоварване и извозване на депо-60.00 м; Доставка и полагане на основен пласт от заклинен трошен камък фракция 35-75 дебелина 30 см съгласно БДС EN 13043+АС:2005-60.00 м; Изкърпване на трошенокаменна настилка с трошен камък фракция 35-55 дебелина 0,10 м-240.00 м2; Доставка и полагане на горен пласт заклинена трошенокаменна настилка трошен камък фракция 35-55 с дебелина на пласта 15 см съгласно БДС EN 13043+АС:2005-150.00 м;Направа на насип за банкети от земни почви-144.00 м. ОП 6-с.Царевец, ул.Втора (дължина 110,00 м и ширина 6.00 м) от ОК 68 до ОК 70: Разкъртване на съществуваща трошенокаменна основа с дебелина 30 см вкл. натоварване и извозване на депо-33.00 м; Доставка и полагане на основен пласт от заклинен трошен камък фракция 35-75 дебелина 30 см съгласно БДС EN 13043+АС:2005-33.00 м; Изкърпване на трошенокаменна настилка с трошен камък фракция 35-55 дебелина 0,10 м-132.00 м; Доставка и полагане на горен пласт заклинена трошенокаменна настилка трошен камък фракция 35-55 с дебелина на пласта 15 см съгласно БДС EN 13043+АС:2005-79.20 м;Направа на насип за банкети от земни почви-49.50 м.

Прогнозна стойност без ДДС
86666.68 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в дни

60


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1.Всеки участник е длъжен да представи гаранция за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка в размер на 1% (един процент) както следва: ОП 1 – обект с.Ломница – 149,25 (сто четиридесет и девет и 0,25) лева; ОП 2 – обект с.Лясково – 106,18 (сто и шест и 0,18) лева; ОП 3 - обект с.Одринци – 113,41 (сто и тринадесет и 0,41) лв.; ОП 4 – обект с.Победа – 207,27 (двеста и седем и 0,27) лева; ОП 5 – обект с.Смолница – 187,46 (сто осемдесет и седем и 0,46) лева; ОП 6 – обект с.Царевец – 103,10 (сто и три и 0,10) лева. 1.1.Гаранция за участие се превежда от участника по банкова сметка на община Добричка: IBAN – BG 87 SOMB 9130 3310 0200 01, BIC код SOMBBGSF, при Общинска Банка АД, клон Добрич или се представя безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена от банка в полза на възложителя със срок на валидност не по-малък от този на офертата и условия, които да предвиждат изрично възможността за задържането и по реда на чл.61 от ЗОП. 1.2. Банковата гаранция или съответния платежен документ, доказващ внасянето на гаранцията, се представят в оригинал при подаването на офертата с посочена обособена позиция за участие в настоящата процедура. 1.3. При внасяне на гаранция по банкова сметка, в платежното нареждане изрично се посочва процедурата и обособената позиция, за която се внася. 1.4. Гаранцията за участие в процедурата се задържа по реда на чл.61 от ЗОП и се освобождава, съгласно изискванията на чл.62 от ЗОП. 1.5. Когато с влязло в сила решение по чл.122г, ал.1, т.2 Комисията за защита на конкуренцията отмени решението на възложителя и върне преписката за продължаване на процедурата за възлагане на обществена поръчка от последното законосъобразно решение, възложителят кани участниците, на които гаранцията е възстановена в съответствие с чл.62, ал.1, т.2, отново да представят гаранция за участие. Участник, който след покана и в определения в нея срок не представи отново гаранция, се отстранява от участие. 2. Определеният изпълнител представя гаранция за изпълнение при подписването на договора в размер на 3% (три процента) от стойността на поръчката. 2.1. Гаранция за изпълнение на договора се превежда от участника по банкова сметка Община Добричка: IBAN – BG 87 SOMB 9130 3310 0200 01, BIC код SOMBBGSF, при Общинска Банка АД, клон Добрич или се представя безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена от банка в полза на възложителя със срок на валидност – до 30 (тридесет) календарни дни след изтичане срока на договора (след изчерпване предмета на поръчката и подписване на съответните приемателни протоколи). 2.2. Банковата гаранция или съответният платежен документ, доказващ внасянето на гаранцията, се представят в оригинал към момента на сключване на договора за възлагане на обществената поръчка. 2.3. При внасяне на гаранция по банкова сметка, в платежното нареждане изрично се посочва процедурата и обособената позиция, за която се внася. 2.4. Гаранцията за изпълнение се задържа в случаите, предвидени в договора за възлагане на обществената поръчка. 3. Възложителят освобождава гаранциите по настоящия раздел, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. 4. Банковите разходи по откриването на гаранцията са за сметка на участника. Той трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на получената от възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

1.Възложител в настоящата обществена поръчка е община Добричка. 2. Финансов ресурс - предлаганата от участника цена трябва да е съобразена с финансовия ресурс, който възложителят трябва да осигури за изпълнение на поръчката като максималната цена на процедурата е 86 666,68 (осемдесет и шест хиляди шестстотин шестдесет и шест и 0,68) лева без вкл. ДДС в т.ч. и непредвидени разходи в размер на 3 333,33 (три хиляди триста тридесет и три и 0,33) лева без вкл.ДДС за целия период на изпълнение на договора. Максималната стойност на отделните обособени позиции за срока на действие на договора са, както следва: ОП 1 – обект с.Ломница – 14 924,52 (четиринадесет хиляди деветстотин двадесет и четири и 0,52) лева без вкл. ДДС в т.ч. и непредвидени разходи в размер на 574,02 (петстотин седемдесет и четири и 0,02) лева без вкл.ДДС; ОП 2 – обект с.Лясково – 10 618,20 (десет хиляди шестстотин и осемнадесет и 0,20) лева без вкл. ДДС в т.ч. и непредвидени разходи в размер на 408,39 (четиристотин и осем и 0,39) лева без вкл.ДДС; ОП 3 – обект с.Одринци – 11 340,52 (единадесет хиляди триста и четиридесет и 0,52) лева без вкл. ДДС в т.ч. и непредвидени разходи в размер на 436,17 (четиристотин тридесет и шест и 0,17) лева без вкл.ДДС; ОП 4 – обект с.Победа – 20 727,33 (двадесет хиляди седемстотин двадесет и седем и 0,33) лева без вкл. ДДС в т.ч. и непредвидени разходи в размер на 797,21 (седемстотин деветдесет и седем и 0,21) лева без вкл.ДДС; ОП 5 – обект с.Смолница – 18 746,21 (осемнадесет хиляди седемстотин четиридесет и шест и 0,21) лева без вкл. ДДС в т.ч. и непредвидени разходи в размер на 721,01 (седемстотин двадесет и един и 0,01) лева без вкл.ДДС; ОП 6 – обект с.Царевец – 10 309,90 (десет хиляди триста и девет и 0,90) лева без вкл. ДДС в т.ч. и непредвидени разходи в размер на 396,53 (триста деветдесет и шест и 0,53) лева без вкл.ДДС.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Ако определеният за изпълнител участник е обединение от две или повече лица, всяко лице трябва да подпише договора и всички лица ще бъдат съвместно и по отделно обвързани с офертата. Участникът трябва да определи едно от всичките лица за представител с отговорността да се обвързва от името на обединението. Съставът на обединението не може да бъде променян за срока на изпълнение на поръчката.

ІІІ.1.4) Други особени условия

Определеният за изпълнител участник се задължава да извърши дейностите по предмета на поръчката, след одобрение на всички обществени поръчки за избор на изпълнител, съгласно утвърдената от изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие” „Процедура за осъществяване на предварителна проверка и последващ контрол върху процедури за обществени поръчки за одобрени инвестиционни разходи, финансирани изцяло или частично със средства от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони”, проведени по Договор №38/3/3221263/08.08.2014 г.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Необходимите документи, които участникът трябва да представи, са: 1. Оферта; 2. Списък на документите и информацията съдържащи се в офертата, подписан от участника или упълномощеното от него лице; 3. Представяне на участника, което включва: а) посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата. б) декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите по т. 3 се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението; 4. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника; 5. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, към офертата се представя в оригинал или заверено от участника копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият; 6. Доказателства за икономическото и финансово състояние и технически възможности и/или квалификация на участниците. Документите по т.6 се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор; 7. Оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума; 8. Административни сведения; 9. Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл.55, ал.7, както и за липса на обстоятелство по чл.8, ал.8, т.2; 10. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител; 11. Декларация за приемане на условията в проекта на договор; 12. Списък на лицата в обединението; 13. Декларация от член на обединението; 14. Декларация за гаранционен срок; 15. Декларация по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици; 16. Документ за регистрация по ЗДДС (при налична такава) или еквивалентен; 17. Декларация за съответствие на строителния продукт от производителя или от негов упълномощен представител, съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти; 18. Декларация за конфиденциалност по чл.33, ал.4 от ЗОП ако е приложимо; *Документите по т.1-18 се поставят в плик № 1 "Документи за подбор". 19. Техническо предложение - поставя се в плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”; 20. Ценово предложение - поставя се в плик № 3 с надпис „Предлагана цена“.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Необходимо е изпълнителя да разполага с финансови средства (ресурс), за да може да се осигури изпълнението на поръчката. 2. Кандидатите или участниците могат да докажат наличието на изисквания от възложителя финансов ресурс с един или няколко от следните документи: 2.1 удостоверение от банка (датата на документа да не е по-рано от 40 (четиридесет) дни от датата на подаване на офертата); 2.2. годишен финансов отчет (ОПР и баланс), а за физически лица - официални документи (в оригинал или заверено копие), удостоверяващи дохода за последната счетоводно приключена година, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен. 3. Когато по обективни причини кандидатът или участникът не може да представи документите, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ. 4. В случаите по т.2.2 и т.3 не се изисква представянето на документите, както и всеки друг документ, ако са публикувани в публичен регистър в Република България и кандидатът или участникът е посочил информация за органа, който поддържа регистъра.
Минимални изисквания: Финансовият ресурс, да не е по-малко от: - ОП 1 – обект с.Ломница, ул.Осма – 7 000 лв.; - ОП 2 – обект с.Лясково, ул.Девета –5 000 лв.; - ОП 3 – обект с.Одринци, ул.Двадесет и пета – 5 000 лв.; - ОП 4 – обект с.Победа, ул.Трета – 10 000 лв.; - ОП 5 – обект с.Смолница, ул.Десета - 9 000 лв.; - ОП 6 – обект с.Царевец, ул.Втора –5 000 лв.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Списък на строителството (обекти), изпълнено през последните 5 (пет) години (2009, 2010, 2011, 2012 и 2013 г.) считано от датата на подаване на офертата, а за строителство, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката и: а) посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или б). удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или в) копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности. *Под сходен предмет на поръчката са обекти в областта на новостроителство, реконструкция, основен ремонт на пътища, улици и тротоарни платна. 2. Списък на технически лица, включително на тези, отговарящи за контрола на качеството, които кандидатът или участникът ще използва за извършване на строителството; 3. Посочване на образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на участника и/или на ръководните му служители, включително на лицата, които отговарят за извършването на строителството; *Кандидатът/участникът следва да изложи изискваната информация под формата на декларация. 4. Сертификат, удостоверяващ че участника е документирал, внедрил и поддържа система за управление на качеството в съответствие с изискванията на ISO 9001:2008, или еквивалент; 5. Декларация за съответствие по чл.23 от Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти; 6. Застраховка по чл.171 ал.1 от ЗУТ, валидна за целия период на изпълнение на договора; *Изискването за застраховка за професионална отговорност на лицата по чл.171, ал.1 от ЗУТ не се прилага за лице от държава - членка на Европейския съюз, или от друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което се установява на територията на Република България и е предоставило еквивалентна застраховка за професионална отговорност или гаранция в друга държава - членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство; 7. Документ, удостоверяващ регистрация в Централен професионален регистър на строителя от който да е видно, че участникът изпълнява строежи от четвърта категория, съгласно чл.137, ал.1 ЗУТ и е вписан във втора група на ЦПРС за изпълнението на строежи от четвърта категория, или декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно съответния национален закон. Участниците, установени в друга държава - членка на Европейския съюз представят еквивалентен документ, издаден от държавата, в която са установени. *При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението. В случаите по чл. 49 изискването за регистрация се доказва от участника в обединението, който ще изпълни съответната дейност.
Минимални изисквания: - Участникът да разполага с необходимия персонал, назначен(нает) по трудови договори: а) за техническо ръководство на строежите, съгласно чл.163а, ал.2 и ал.3 от ЗУТ; б) за контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност; в) за контрол по спазването на здравословни и безопасни условия на труд; г) за организиране изпълнението на дейности по защита при бедствия.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
23.12.2014 г.  Час: 12:00
Платими документи

ДА

Цена: 5 BGN
Условия и начин на плащане

Документация за участие в процедурата може да бъде закупена на хартиен носител всеки работен ден от 8:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 часа до 17:00 часа в срок до 7 (седем) дни преди изтичане на срока за подаване на офертите. Заинтересованите лица имат право да разгледат документацията на място преди да я закупят. При поискване от заинтересовано лице документацията може да му бъде изпратена на хартиен носител в случай, че искането му е придружено с платежен документ за стойността на същата, както и необходимите данни за издаване на фактура и адрес за изпращане. Документацията се изпраща за сметка на лицето, отправило искането. Стойността на документация е в размер 5.00 лв. (пет лева) с включен ДДС. Сумата се заплаща на касата на община Добричка, находяща се в гр. Добрич, ул. „Независимост” № 20 срещу редовно издаден платежен документ или се превежда по банкова сметка на община Добричка – Общинска Банка, клон Добрич; BIC: SOMBBGSF; IBAN: 22 SOMB 9130 8410 0201 44. В платежното нареждане се посочва номера на решението на поръчката и код на плащане 447000 - други неданъчни приходи. Пълен достъп до документацията е предоставен и в Профила на купувача на интернет страницата на общината: http://dobrichka.bg/index.php?s=sc&id=600

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
30.12.2014 г.  Час: 12:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 06.01.2015 г.  Час: 10:00
Място

Община Добричка, гр.Добрич, ул."Независимост", №20, зала 108

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

Настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка се провежда в изпълнение на Договор № №38/3/3221263/08.08.2014 г. за отпускане на финансова помощ по Мярка 4.1 „Прилагане на стратегии за местно развитие” от Програма за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 година, подкрепени от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) сключен между ДФЗ, МИГ Добричка и община Добричка и във връзка с реализация на проект „Ремонт/рехабилитация на част от уличната мрежа в населените места на територията на община Добричка” с шест обособени позиции.

VI.3) Допълнителна информация

Всички документи по настоящата процедура (решения, обявления, документация, разяснения, протоколи, информация, договори и др.), без да се нарушават приложими ограничения във връзка с обявяване на чувствителна търговска информация и правилата на конкуренцията, се публикуват в профила на купувача: http://dobrichka.bg/index.php?s=sc&id=600 под формата на електронни документи. Достъпът до тях е свободен.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

28.11.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция обект с.Ломница, ул.Осма
1) Кратко описание

„Ремонт/рехабилитация на част от уличната мрежа в населените места на територията на община Добричка” с шест обособени позиции - обект с.Ломница, ул.Осма (дължина 180,00 м и ширина 5.00 м).

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233200

Описание:

Строителни работи по полагане на пътна настилка на пътища

3) Количество или обем

с.Ломница, ул.Осма (дължина 180,00 м и ширина 5.00 м) от ОК 20 до ОК 44 Разкъртване на съществуваща трошенокаменна основа с дебелина 30 см вкл.натоварване и извозване на депо-54.00 м; Доставка и полагане на основен пласт от заклинен трошен камък фракция 35-75 дебелина 30 см съгласно БДС EN 13043+АС:2005-54.00 м; Изкърпване на трошенокаменна настилка с трошен камък фракция 35-55 дебелина 0,10 м-180.00 м2; Доставка и полагане на горен пласт заклинена трошенокаменна настилка трошен камък фракция 35-55 с дебелина на пласта 15 см съгласно БДС EN 13043+АС:2005-180.00 м; Направа на насип за банкети от земни почви-81.00 м.

Прогнозна стойност, без ДДС
14924.52 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 60

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция обект с.Лясково, ул.Девета
1) Кратко описание

„Ремонт/рехабилитация на част от уличната мрежа в населените места на територията на община Добричка” с шест обособени позиции-обект с.Лясково, ул.Девета.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233200

Описание:

Строителни работи по полагане на пътна настилка на пътища

3) Количество или обем

с.Лясково, ул.Девета (дължина 130,00 м и ширина 5.00 м) от ОК 25 до ОК 79 Разкъртване на съществуваща трошенокаменна основа с дебелина 30 см вкл. натоварване и извозване на депо-39.00 м; Доставка и полагане на основен пласт от заклинен трошен камък фракция 35-75 дебелина 30 см съгласно БДС EN 13043+АС:2005-39.00 м; Изкърпване на трошенокаменна настилка с трошен камък фракция 35-55 дебелина 0,10 м-130.00 м2; Доставка и полагане на горен пласт заклинена трошенокаменна настилка трошен камък фракция 35-55 с дебелина на пласта 15 см съгласно БДС EN 13043+АС:2005-78.00 м; Направа на насип за банкети от земни почви-46.80 м.

Прогнозна стойност, без ДДС
10618.2 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 60

Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция с.Одринци, ул.Двадесет и пета
1) Кратко описание

„Ремонт/рехабилитация на част от уличната мрежа в населените места на територията на община Добричка” с шест обособени позиции-обект с.Одринци, ул.Двадесет и пета.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233200

Описание:

Строителни работи по полагане на пътна настилка на пътища

3) Количество или обем

с.Одринци, ул.Двадесет и пета (дължина 160,00 м и ширина 4.00 м) от ОК 23 до ОК 24 Разкъртване на съществуваща трошенокаменна основа с дебелина 30 см вкл. натоварване и извозване на депо-48.00 м; Доставка и полагане на основен пласт от заклинен трошен камък фракция 35-75 дебелина 30 см съгласно БДС EN 13043+АС:2005-48.00 м; Изкърпване на трошенокаменна настилка с трошен камък фракция 35-55 дебелина 0,10 м-128.00 м2; Доставка и полагане на горен пласт заклинена трошенокаменна настилка трошен камък фракция 35-55 с дебелина на пласта 15 см съгласно БДС EN 13043+АС:2005-76.80 м; Направа на насип за банкети от земни почви-57.60 м.

Прогнозна стойност, без ДДС
11340.52 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 60

Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция с.Победа, ул.Трета
1) Кратко описание

„Ремонт/рехабилитация на част от уличната мрежа в населените места на територията на община Добричка” с шест обособени позиции-обект с.Победа, ул.Трета.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233200

Описание:

Строителни работи по полагане на пътна настилка на пътища

3) Количество или обем

ОП 4-с.Победа, ул.Трета (дължина 250,00 м и ширина 5.00 м) от ОК 28-29-15 до ОК 14 Разкъртване на съществуваща трошенокаменна основа с дебелина 30 см вкл. натоварване и извозване на депо-75.00 м; Доставка и полагане на основен пласт от заклинен трошен камък фракция 35-75 дебелина 30 см съгласно БДС EN 13043+АС:2005-75.00 м; Изкърпване на трошенокаменна настилка с трошен камък фракция 35-55 дебелина 0,10 м-250.00 м2; Доставка и полагане на горен пласт заклинена трошенокаменна настилка трошен камък фракция 35-55 с дебелина на пласта 15 см съгласно БДС EN 13043+АС:2005-150.00 м; Направа на насип за банкети от земни почви-112.50 м.

Прогнозна стойност, без ДДС
20727.33 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 60

Обособена позиция № 5 / Заглавие на обособената позиция с.Смолница, ул.Десета
1) Кратко описание

„Ремонт/рехабилитация на част от уличната мрежа в населените места на територията на община Добричка” с шест обособени позиции-обект с.Смолница, ул.Десета.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233200

Описание:

Строителни работи по полагане на пътна настилка на пътища

3) Количество или обем

ОП 5-с.Смолница, ул.Десета (дължина 200,00 м и ширина 6.00 м) от ОК 52-53-54-55 до ОК 57 Разкъртване на съществуваща трошенокаменна основа с дебелина 30 см вкл. натоварване и извозване на депо-60.00 м; Доставка и полагане на основен пласт от заклинен трошен камък фракция 35-75 дебелина 30 см съгласно БДС EN 13043+АС:2005-60.00 м; Изкърпване на трошенокаменна настилка с трошен камък фракция 35-55 дебелина 0,10 м-240.00 м2; Доставка и полагане на горен пласт заклинена трошенокаменна настилка трошен камък фракция 35-55 с дебелина на пласта 15 см съгласно БДС EN 13043+АС:2005-150.00 м; Направа на насип за банкети от земни почви-144.00 м.

Прогнозна стойност, без ДДС
18746.21 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 60

Обособена позиция № 6 / Заглавие на обособената позиция с.Царевец, ул.Втора
1) Кратко описание

„Ремонт/рехабилитация на част от уличната мрежа в населените места на територията на община Добричка” с шест обособени позиции-обект с.Царевец, ул.Втора.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233200

Описание:

Строителни работи по полагане на пътна настилка на пътища

3) Количество или обем

с.Царевец, ул.Втора (дължина 110,00 м и ширина 6.00 м) от ОК 68 до ОК 70 Разкъртване на съществуваща трошенокаменна основа с дебелина 30 см вкл. натоварване и извозване на депо-33.00 м; Доставка и полагане на основен пласт от заклинен трошен камък фракция 35-75 дебелина 30 см съгласно БДС EN 13043+АС:2005-33.00 м; Изкърпване на трошенокаменна настилка с трошен камък фракция 35-55 дебелина 0,10 м-132.00 м; Доставка и полагане на горен пласт заклинена трошенокаменна настилка трошен камък фракция 35-55 с дебелина на пласта 15 см съгласно БДС EN 13043+АС:2005-79.20 м; Направа на насип за банкети от земни почви-49.50 м.

Прогнозна стойност, без ДДС
10309.9 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 60