Версия за печат

02711-2014-0020

BG-Велики Преслав:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 1 - 4 ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

СИДП ДП ТП "ДГС Преслав", ул."Симеон Велики" № 10, За: Янита Спасева - служител човешки ресурси, Република България 9850, Велики Преслав, Тел.: 0538 42106, E-mail: dgs.preslav@dpshumen.bg, Факс: 0538 42106

Място/места за контакт: ТП "ДГС Преслав", гр.В.Преслав, ул."Симеон Велики" № 10

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: www.dpshumen.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Друг: Горско стопанствоРАЗДЕЛ ІI: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

ІI.1) Вид на процедурата
Открита процедура по реда на ЗОП
II.2) Обект на поръчката
Доставки
ІI.3) Процедурата е открита с решение
№: 14 от 23.01.2014 г. 
ІI.5) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
02711-2014-0020
ІI.6) Описание на предмета на поръчката

"Доставка чрез покупка на резервни части, аксесоари и други консумативи необходими за функционирането на автомобилния парк на ТП "ДГС Преслав" за 2014г.


РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

ІII.1)
Номер на договора: 45 от 15.05.2014 г. 
ІII.2) Настоящият договор е сключен след:

Процедура за възлагане на обществена поръчка

III.3) Изпълнител по договора

"М и К Монт-Авто", ЕИК 111589451, ул."Баба Тонка" № 31, ап.2, Република България 3400, Монтана, Тел.: 0898 740024, Факс: 02 4161403

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

"Доставка чрез покупка на резервни части, аксесоари и други консумативи за Лада Нива и УАЗ"

ІІI.6) Срок на изпълнение
Крайна дата

31.12.2014 г. 

ІII.7) Стойност посочена в договора
747 BGN без ДДС
III.8) Договорът е финансиран с европейски средства

НЕ


РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване/прекратяване

24.11.2014 г. 

ІV.3) Договорът е изменян/допълван

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
747 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

27.11.2014 г. 


Възложител

Трите имена: инж.Емил Стоянов Гелов
Длъжност: Директор на ТП "ДГС Преслав"