Версия за печат

00272-2014-0012

BG-с. Ружинци:

РЕШЕНИЕ

Номер: 710 от 27.11.2014 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

Б) за промяна


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

ОБЩИНА РУЖИНЦИ, ул.”Георги Димитров” № 31, За: Евтим Евтимов, България 3930, с. Ружинци, Тел.: 09324 2283, E-mail: rujinci@abv.bg, Факс: 09324 2604

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://obshtina-ruzhintsi.com/.

Адрес на профила на купувача: http://obshtina-ruzhintsi.com/obshtestveni-porychki?start=5.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


Б) ЗА ПРОМЯНА

Информацията е за целите на

извършване на промяна/техническа редакция


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Строителство
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Извършване на СМР на обект „Реконструкция на улици от о.т. 151-о.т. 53-о.т. 90-о.т. 49-о.т. 19, с. Дреновец, общ. Ружинци””

II.3) Кратко описание на поръчката

Строително-монтажните работи, предмет на възлагане в настоящата поръчка, са основната част от изпълнението на проект „Реконструкция на улици от о.т. 151-о.т. 53-о.т. 90-о.т. 49-о.т. 19, с. Дреновец, общ. Ружинци”, който цели да се подобри средата на живот на местните хора в община Ружинци чрез мерки по реконструкция на улични настилки. Ситуационно проектът представя техническо решение на част от улиците по регулация от О.Т.151-О.Т.150-О.Т.130-О.Т.90а-О.Т.90-О.Т.49-О.Т.93-О.Т.94-О.Т.95- О.Т.40- О.Т.53-О.Т.43-до О.Т.19, с. Дреновец, общ. Ружинци. Улиците започват от юг при о.т. 151 - пресичане с основен път, насочено на север до д.т. 150, тръгва на запад до о.т. 90, тръгва на север до о.т. 49, след това отново на запад до о.т. 19. На мястото на сегашния земно-макадамов път се изгражда новото трасе на улиците, следващо приетата регулация по подробните осови точки. Ширината на улицата е 6м /2х3,0м/, а ширините на тротоарите са по 2,0 м в ляво и в дясно. Движението по улицата е двупосочно. Предвидени са следните видове работи: Изкореняване на единични дървета, включително транспорт до 15км; Изместване на електрически стълбове, включително всички необходими работи; Изместване на спирателни кранове, включително всички необходими работи; Разрушаване на асфалтова настилка с площ 450кв.м и средна дебелина 30см, вкл.транспорт; Изкоп на хумусен пласт със ср. деб. от 0.3м за подравняване на обекта с-но брукнеров полигон, транспортиране до 15км на указано депо и разстилане, както е разпоредено - нето обем; Изкоп на всякакъв вид почва (с изключение на скала) за направа на земно легло на площадката за пътна настилка след предварителните работи с-но ведомост - нето обем и вкл.транспорт до 15км; Доставка и полагане на пласт настилка от трошен камък (0мм

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

45233000, 45233142

Описание:

Строителни работи по изпълнение на основа на пътна настилка и настилка на пътища
Работи по ремонт на пътища

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: 690 от 17.11.2014 г. 
III.3) Справка за обявления, подадени по електронен път

Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата "Електронен подател"

Година и номер на документа:
2014-633743
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 272-2014-12
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки

решение и обявление за поръчка

III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки

633743

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

17.11.2014 г. 


ІV: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл. 27а, ал. 3 от ЗОП

V: ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОРИГИРАНЕ ИЛИ ДОБАВЯНЕ

V.1) Причина за корекциите/допълненията:

Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган

V.2) Коригирани/допълнени оригинално обявление и/или документация за участие:

И двете (за допълнителна информация моля направете справка със съответната документация за участие)

V.5) Текст за коригиране в оригиналното обявление:
Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

Раздел ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Вместо:

оригинал или нотариално заверено копие на документ с нотариална заверка на подписите

Да се чете:

заверено от участника копие на документ

Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

Раздел ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Вместо:

Банковата гаранция или съответния платежен документ, доказващ внасянето на гаранцията, се представят в оригинал при подаването на офертата за участие в настоящата процедура.

Да се чете:

Банковата гаранция в оригинал или копие на платежен документ, доказващ внасянето на гаранцията под формата на парична сума, се представят при подаването на офертата за участие в настоящата процедура.

Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

Раздел ІІІ.2.3) Технически възможности

Вместо:

1) Образов. и професион. квалифик.: образов.-квалифик. степен „бакалавър” по специалност, посочена в чл.163а, ал.2 от ЗУТ; да разполага с валиден сертификат за преминат курс за контрол на качеството;

Да се чете:

1) Образов. и професион. квалифик.: образов.-квалифик. степен „бакалавър” по специалност, посочена в чл.163а, ал.2 от ЗУТ; да разполага с валидно удостоверение/сертификат за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение в строителството или еквивалент;

Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

Раздел ІІІ.2.3) Технически възможности

Вместо:

1) Образов. и професион. квалифик.: образов.-квалифик. степен „бакалавър” по специалност, посочена в чл.163а, ал.2 от ЗУТ; да разполага с валиден сертификат за преминат курс за контрол на качеството; разполага с валидно удостоверение за извършване на дейност, съобр. изискв. на ЗБУТ

Да се чете:

1) Образов. и професион. квалифик.: образов.-квалифик. степен „бакалавър” по специалност, посочена в чл.163а, ал.2 от ЗУТ; разполага с валидно удостоверение (сертификат) за завършен курс за длъжностно лице по здраве и безопасност или еквивалент

Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

Раздел ІІІ.2.3) Технически възможности

Вместо:

4.Участникът да има ISO 9001:2008(с-ма за упр. на качеството) или еквивалентен в областта на строителството.

Да се чете:

4.Участникът да има ISO 9001:2008(с-ма за упр. на качеството) или еквивалентен в областта на строителството сертификат, издаден от компетентен орган на държава – членка на Европейския съюз, или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството.

Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

Раздел ІІІ.2.3) Технически възможности

Вместо:

5.Участникът да има ISO 14001:2004(с-ма за упра. на околната среда) или еквивалентен в областта на строителството.

Да се чете:

5.Участникът да има ISO 14001:2004(с-ма за упра. на околната среда) или еквивалентен в областта на строителството сертификат, издаден от компетентен орган на държава – членка на Европейския съюз, или други доказателства за еквивалентни мерки за опазване на околната среда.

Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

Раздел ІІІ.2.3) Технически възможности

Вместо:

3)Специфичен професионален опит: опит като ръководител на минимум 3 обекта, сходни с предмета на поръчката;

Да се чете:

3)Специфичен професионален опит: опит като ръководител на минимум 3 (три) успешно изпълнени услуги за обекти, сходни с предмета на поръчката;

Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

Раздел ІІІ.2.3) Технически възможности

Вместо:

3)Специф. проф. опит: опит като строителен инженер на минимум 2 обекта, сходни с предмета на поръчката

Да се чете:

3)Специф. проф. опит: участие в екипи на подобна длъжност на минимум 2 (два) обекта, сходни с предмета на поръчката

Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

Раздел ІІІ.2.3) Технически възможности

Вместо:

В списъка следва да се посочи на какво основание участникът разполага с оборудването (собственост, наем или друго основание), както и точно описание на оборудването (марка, модел, регистрационен номер и други индивидуализиращи белези).

Да се чете:

В списъка следва да се посочи на какво основание участникът разполага с оборудването, както и да представи кртако описание на оборудването.

Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

Раздел VI.3) Допълнителна информация

Вместо:

според направеното разпределение на дейностите в договора за обединение ще са ангажирани с изпълнението на строителни дейности

Да се чете:

според направеното разпределение на дейностите в договора за обединение ще са ангажирани с изпълнението на строителни дейности, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите.

Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

Раздел VI.3) Допълнителна информация

Вместо:

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите по т.1-т.8 се представят за всеки от тях.

Да се чете:

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, офертата му трябва да съдържа видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители.

Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

Раздел ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Вместо:

Стойността на аванса се приспада пропорционално от всяко следващо плащане по договора.

Да се чете:

Стойността на аванса се приспада от междинното плащане по договора.

V.6) Дати, които трябва да бъдат коригирани в оригиналното обявление:
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Срок за получаване на офертите/заявленията за участие

Вместо:
29/12/2014 17:00
Да се чете:
06/01/2015 17:00
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Условия при отваряне на офертите

Вместо:
06/01/2015 10:00
Да се чете:
07/01/2015 10:00
V.9) Друга допълнителна информация:

Документацията за участие, в която са отразени всички промени, направени с настоящото решение, е публикувана на Профила на купувача.


VI: ОБЖАЛВАНЕ

VI.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша №18, България 1000, София, Тел.: 02935 6113, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02980 7315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg/.

VI.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VIII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

27.11.2014 г. 


Възложител

Трите имена: Митко Младенов Иванов
Длъжност: Заместник кмет община Ружинци