01389-2014-0013

BG-Варна: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 103003668

,,Градски транспорт" ЕАД, ул. Тролейна № 48, За: Димитър Атанасов, Мирослав Минчев, Република България 9000, Варна, Тел.: 052 572236, E-mail: gtvarna@abv.bg, Факс: 052 755121

Място/места за контакт: Градски транспорт ЕАД

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.gtvarna.com..

Адрес на профила на купувача: www.gtvarna.com..

Електронен достъп до информация: www.gtvarna.com..

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Обществени услуги

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за нуждите на „Градски Транспорт” ЕАД – гр. Варна

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
,,Градски транспорт" ЕАД - гр. Варна
Код NUTS: BG331
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за нуждите на „Градски транспорт” ЕАД - гр. Варна на основание Наредба № 7/09.07.2003г. на МТСП и МФ, Наредба № 11/21.12.2005г. на МТСП и МЗ и чл.209 от ЗКПО. Доставката на ваучерите се извършва по предварителна заявка от възложителя, в количества, съгласно неговите нужди. Ваучерите за храна предлагани от оператора следва да съдържат всички реквизити съгласно чл.22, ал.2 от Наредба № 7/09.07.2003г.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

30199770, 22450000

Описание:

Купони за храна
Нефалшифицируеми печатни материали

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Съгласно документацията за участие

Стойност, без да се включва ДДС
1440000 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

36

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

На основание чл. 59, ал. 2 от ЗОП участникът представя гаранция за участие в размер 14400 (четиринадесет хиляди и четиристотин) лв. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 % от стойността на поръчката. Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път или може да се представи под формата на банкова гаранция. Съответният изпълнител избира сам формата на гаранцията за изпълнение.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Възложителят ще заплаща стойността на услугата по отпечатване и доставка на ваучерите за храна при условията на чл.13 от Наредба №7/09.07.2003г. Стойността на услугата Възложителят ще заплаща по банков път по сметката, посочена от Изпълнителя в офертата му.

ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката

Когато участникът в процедурата е обединение (или консорциум), което не е юридическо лице, към офертата се представя оригинал или нотариално заверено копие на документа, с който е създадено обединението. Това споразумение, трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че: 1)Всички членове в обединението/консорциума са отговорни, заедно и поотделно по закон, за изпълнението на договора.2)Всички членове на обединението/консорциума са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора. 3)Участниците в обединението/консорциума трябва да определят едно лице, което да ги представлява за целите на поръчката. Не се допускат промени в състава на обединението/консорциума след подаване на офертата. Когато не е приложено споразумение за създаване на обединение/консорциум или в приложеното споразумение липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия или състава на обединението/консорциума се е променил след подаване на офертата – участника ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка. Възлагането на работи на подизпълнители е допустимо само ако участникът приеме, че отговаря за действията, бездействията и работата на посочените подизпълнители като за свои действия, бездействия и работа. Ако участникът, определен за изпълнител е обединение на физически и/или юридически лица, то към момента на подписване на договора това обединение трябва да бъде регистрирано като юридическо лице - търговец, с което ще се сключи договора. В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, документите по чл.56, ал.1, т.1 и т.6 от ЗОП се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, документите по чл.56, ал.1, т.4 и т.5 се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

ДА

Описание на особените условия

Обстоятелства, наличието на които води до отстраняване на участник в процедурата: 1.Непредставяне на документи по чл.68, ал.8 и ал.9 ЗОП; 2.Наличие на обстоятелствата по чл.47,ал.1, т.1, букви а), б), в), г) и д), т.2, т.3 и т.4, ал.2, т.1, т.2, т.2а, т.4 и т.5, и ал.5 от ЗОП; 3.Представяне на оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя; 4.Участник, за когото по реда на чл.68, ал.11 е установено, че е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от възложителя критерии за подбор; 5. Липса на Разрешение за извършване/осъществяване на дейност като оператор на ваучери за храна при спазване изискванията на чл.9,ал.4 от Наредба №7/03г.МТСП и МФ.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Наличие на Разрешение за извършване/осъществяване на дейност като оператор на ваучери за храна при спазване изискванията на чл.9,ал.4 от Наредба №7/03г.МТСП и МФ.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Не се изискват.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Не се изискват.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

1. Списък на доставки еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните 3 години – доказва се с удостоверение - издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър в който е публикувана информацията за доставката. 2. Разрешение от Министъра на финансите за осъществяване на дейност като ОПЕРАТОР на ваучери за храна, издадено по реда на чл. 9, ал. 4 от Наредба №7 от 09.07.2003 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване дейност като оператор. 3. Декларация за техническото оборудване, с което разполага участника за изпълнение на обществената поръчка. 4. Списък на техническите лица, включително тези отговарящи за контрола на качеството. Посочва се професионалния опит на кандидата или участника и образованието, професионалната квалификация и опит на лицата. 5. Доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица (ако е приложимо). 6.Декларация, че разрешението за извършване на дейност, като оператор не е отнето по реда на чл.11 от Наредба №7/09.07.2003г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване на дейност като оператор и участникът не е в процедура по отнемане на разрешението /представя се в свободен текст/. 7. Валиден сертификат по ISO 9001:2000 за управление на качеството, по-нов или еквивалентен, свързан с отпечатване и управление на ваучери. 8. Декларация-списък, че участникът има сключени договори с минимум 5 (пет) търговски вериги (хипермаркети) на територията на град Варна с приложени заверени копия от договори. 9. Образци на ваучери за храна по Наредба 7 и Наредба 11, включващи реквизитите подробно описани в чл.22, ал.2 от Наредба №7/09.07.2003г. на МТСП.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участникът да има изпълнен поне един договор за доставка с еднакъв или сходен* предмет, с предмета на настоящата поръчка през периода от 2011г. до момента на подаване на офертата си. * Забележка: Под изпълнение на договор с предмет „сходен с предмета на настоящата поръчка” следва да се разбира отпечатване и доставка на ваучери за храна на работници и служители.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Критериите, посочени в спецификациите, поканата за представяне на оферти или за договаряне или в описателния документ:
Показател: Предлагана цена; тежест: 30
Показател: Брой търговски обекти; тежест: 70
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
09.01.2015 г.  Час: 16:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
09.01.2015 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 12.01.2015 г.  Час: 10:00
Място

Градски транспорт ЕАД - гр. Варна

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Съгласно чл.68, ал.3 от ЗОП

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120, ал. 4 и 5 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

26.11.2014 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ