Версия за печат

00159-2014-0036

BG-Добрич:

РЕШЕНИЕ

Номер: 1377 от 24.11.2014 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

община Добричка, ул. „Независимост“ №20, За: Наташа Захариева Венева, Р България 9300, Добрич, Тел.: 058 601311, E-mail: obshtina@dobrichka.bg, Факс: 058 600180

Място/места за контакт: Наташа Захариева Венева
I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Друг: Доставка на газьол за отопление за Дом за възрастни хора с деменция с. Опанец, община Добричка


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 90 ал. 1, т.11 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Доставки
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Доставка на 15 000 литра +/- 10% газьол за отопление за Дом за възрастни хора с деменция с. Опанец, община Добричка

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Възлагането на горепосочената обществена поръчка на основание чл.90, ал. 1, т. 11 от ЗОП се обуславя от обстоятелството, че стоката, предмет на обществената поръчка е определена по списък, предложен от Държавната комисия на стоковите борси и тържища, чиято доставка може да бъде изпълнена на стоковата борса. Списък на тази стока е одобрен от МС в правилника за прилагане на ЗОП.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП

Не се изпраща покана съгласно чл. 91, ал. 3 от ЗОП

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. „Витоша“ №18, Р България 1000, София, Тел.: 02 9356116

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

24.11.2014 г. 


Възложител

Трите имена: Илдъз Илиязова Юнус
Длъжност: Зам.-кмет на община Добричка