Версия за печат

00274-2014-0030

BG-с.Руен:

РЕШЕНИЕ

Номер: ОП-31 от 26.11.2014 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

ОБЩИНА РУЕН, ул."Първи май"18, За: Хасибе Рaмаданова, Република България 8540, с.Руен, Тел.: 05944 6233, Факс: 05944 6476

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.obstinaruen.com.

Адрес на профила на купувача: www.obstinaruen.com.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 90 ал. 1, т.3 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Услуги
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Упражняване на авторски надзор по време на изпълнението на обект:"Укрепване устоите на мост над р.Хаджийска на IV класен път при разклона на с.Просеник- с. Ръжица" община Руен.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

налице са: сключен договор от 28.02.2012год. между Община Руен и проектантски колектив- инж.Мари Гарабед Степанян- Спасова и инж.Радка Митева Настева с предмет изготвяне на инвестиционен проект по части за обект:"Укрепване устоите на мост над р.Хаджийска на IV класен път при разклона на с.Просеник- с. Ръжица" община Руен. На основание чл.162, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) при изпълнение на дейностите по изпълнението на горепосочените проекти е задължително упражняване на авторски надзор. Аргумент в нази насока съставлява и разпоредбата на чл. 162 ал. 3 от ЗУТ, съгласно която авторския надзор се упражнява от проектанта, чийто предписания, свързани с авторското му право, за точното изпълнение на инвестиционния проект са задължителни за останалите участници в строителството. Следва да се има предвид и нормата на чл. 3, ал. 1, т. 8 от ЗАПСП, според която обект на авторското право е всяко произведение на литературата, изкуството и науката, което е резултат на творческа дейност и е изразено по какъвто и да е начин и в каквато и да е обективна форма, като одобрени архитектурни проекти, одобрени проекти по устройствено планиране, карти, схеми, планове и други, отнасящи се до архитектурата, териториалното устройство, географията, топографията, музейното дело и която и да е област на науката и техниката. Поради това, възлагането на обществена поръчка на друго лице би довело до нарушаването на авторското право на проектанта, което налага възлагането на обществената поръчка по реда на чл.90, ал.1, т.3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) чрез процедура на договаряне без обявление.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП

Проектантски колектив с адрес гр. Разградв състав : 1.инж.Мари Гарабед Степанян- Спасова с регистрационен номер на удостоверението за проектантска правоспособност 04610. 2.инж.Радка Митева Настева с регистрационен номер на удостоверението за проектантска правоспособнст 4364.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

поканата за обществена поръчка


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на комкуренцията, бул."Витоша"18, Република България 1000, гр.София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@pc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Осигуреното финансиране от възложителя за извършване на услугата, предмет на настоящата поръчка в размер на 333.33лв. без ДДС или 400.00лв. с ДДС.Предвид това и на основание чл.19, ал.2, т.24 от ЗОП, поради това, че не са налице условията за осъществяване на предварителен контрол по чл.20б от ЗОП, възложителят не изпраща към настоящето решение доказателства за избор на процедура. На основание чл.92 от ЗОП поканата за участие ще се изпрати и до АОП по реда, определен по чл.6, ал.1, т.3 от ППЗОП във вр. с чл.50, ал.2 от ППЗОП- по ел. поща с използване на електронен подпис.


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

26.11.2014 г. 


Възложител

Трите имена: Исмаил Юсмен Осман
Длъжност: Кмет на община Руен