Версия за печат

00274-2014-0029

BG-с.Руен:

РЕШЕНИЕ

Номер: ОП-30 от 26.11.2014 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

ОБЩИНА РУЕН, ул."Първи май"18, За: Хасибе Рaмаданова, Република България 8540, с.Руен, Тел.: 05944 6233, Факс: 05944 6476

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.obtinaruen.com.

Адрес на профила на купувача: www.obstinaruen.com.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионална или местна агенция/служба

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 90 ал. 1, т.4 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Услуги
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Упражняване на строителен надзор по време нa изпълнение на строително- монтажни работи по обект: „Укрепване устоите на мост над р.Хаджийска на IV класен път при разклона на с.Просеник- с. Ръжица", община Руен. Услугата обхваща осъществяване на контрол, съгласно ЗУТ, относно: а/ законосъобразно започване на строежа; б/ спазване изпълнението на видовете работи, съобразно изискванията на ЗУТ; в/ изпълнение на строежа, съобразно одобрения инвестиционен проект и изискванията за изпълнение на строежа, съгласно нормативните актове и техническата спецификация за пожарна безопасност, опазване на околната среда по време на строителството; г/ спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството; д/ контрол върху качеството на влаганите материали и други продукти, в съответствие с изискванията на стандартите, посочени в техническата спецификация за изпълнение на строежа; е/ съставяне на необходимата строителна документация; ж/ недопускане увреждането на трети лица и имоти вследствие на строителството; з/ достоверност на данните в изготвените протоколи и актове.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Настоящето решение за откриване на процеудра на договаряне без обявление е мотивирано с оглед необходимостта да бъде избран Изпълнител, притежаващ професионална квалификация, практически опит и експертиза в областта на извършване на консултантска услуга по смисъла на чл. 166 от ЗУТ – осъществяване на строителен надзор по време на изпълнение на строително-монтажните работи на обекта, предмет на настоящата обществена поръчка. Възлагането на строително- монтажните работи по обекта са предмет на друга обществена поръчка с уникален номер на поръчката в АОП 00274-2014-0028. Необходимостта за предприемане на спешни мерки по започване на строително-монтажните работи по обекта обуславя и спешността от възлагане на упражняване на строителен надзор. Във връзка със състоянието на обекта следва да се има предвид, че Състоянието на мостово съоръжение над река Хаджийска е в много лошо състояние. В резултат на обилни валежи от дъжд през месеците юни-юли, състоянието на мостовото съоръжение над река Хаджийска IV класен път при разклона за с.Просеник- с.Ръжица е много лошо. От месец юни кметът на с. Ръжица, общ.Руен, сигнализира за влошеното състояние на моста в резултат на паднали обилни валежи през месеца. Във връзка с това назначена комисия извърши проверка на място на обекта и установи, че в действителност мостът е в много лошо състояние и че следва да бъдат предприети в спешен порядък възстановителни действия по укрепване на двата крайни устоя, като се изгради стоманобетоннова подпорна стена. През месец октомври кметът на населеното място отново депозира докладна, с която сигнализира, че състоянието на моста е в критично състояние не търпи отлагане. В последствие назначената от Кмета на община Руен комисия на място констатира, че мостовото съоръжение над река Хаджийска е в предаварийно състояние.Съществува реална опасност да бъдат предизвикани свалчищни процеси в участъка на пътя.За същото уведомени бяха както Областна управа- Бургас, така и Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане. Критичното състояние на моста е в резултат на проливните дъждове през последните седмици на месец октомври.Нанесени са серизони щети. Обраслата растителност по коритото на реката възпепятства движението на водата в рамките на коритото, което пък води до разрушаване откосите на речните брегове. Левият бряг на реката е изцяло извлечен от водата, което е довело до оголване на на левия краен устой на съоръжението.Почти същото е положението и при десния устой. ще повече, че жителите на с.Ръжица ежедневно преминават през моста с МПС. На лице са обстоятелства, които биха застрашили живота, сигурността и достъпа на преминаващите по моста. Установеното на място е обективирана в констативни протоколи, изготвени от назначената комисия. На лице е справка от НИМХ- филиал Варна за количество валежи през периода 21.10-14г.- 31.10.14г. С постановление 340/ 27.10.2014г. Министерски съвет одобри допълнителни разходи за изпълнени на проекти/дейности за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последици от бедствия, предвидени за укрепване на устоите на мост над река Хаджийска на IV класен път при разклона на с.Просеник- с.Ръжица. Предвид изложеното по-горе, поради възникнала необходимост от предприемане на неотложни действия, породени от настъпване на изключителни обстоятелства последиците от които не могат да бъдат преодолени при спазване на сроковете за провеждане на открита или ограничена процедура или договаряне с обявлвение, община Руен, в качеството й на възложител по смисъла на ЗОП взе настоящето решение за възлагане на обществена поръчка на основание чл.90, ал.1, т.4 от ЗОП.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП

Съгласно чл.93, т.2 от ЗОП възложителят няма да прилага чл.91, ал.2, чл.92 и чл.92а от ЗОП.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на комкуренцията, бул."Витоша"18, Република България 1000, гр.София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@pc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Съгласно Постановление № 340 от 27.10.2014г. на Министерски съвет одобреното финансиране за извършване на услугата, предмет на настоящата поръчка в размер на 3 200лв.без ДДС.Предвид това и на основание чл.19, ал.2, т.24 от ЗОП, поради това, че не са налице условията за осъществяване на предварителен контрол по чл.20б от ЗОП, възложитеолят не изпраща към настоящето решение доказателства за избор на процедура.


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

26.11.2014 г. 


Възложител

Трите имена: Исмаил Юсмен Осман
Длъжност: Кмет на община Руен