Версия за печат

02744-2013-0003

BG-Смолян:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 1 - 4 ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

"Диагностично-консултативен център Смолян" ЕООД, бул. България №2, За: д-р Монка Тодорова, България 4700, Смолян, Тел.: 0882 430136, E-mail: dkc.smolyan@gmail.com

Място/места за контакт: д-р Монка Тодорова
I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

ЗдравеопазванеРАЗДЕЛ ІI: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

ІI.1) Вид на процедурата
Договаряне без обявление по реда на ЗОП
II.2) Обект на поръчката
Доставки
ІI.3) Процедурата е открита с решение
№: 23 от 12.09.2013 г. 
ІI.5) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
02744-2013-0003
ІI.6) Описание на предмета на поръчката

Доставка на реактиви и консумативи за Клинична и Микробиологична лаборатории по обособени позиции


РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

ІII.1)
Номер на договора: 1 История от 31.10.2013 г. 
ІII.2) Настоящият договор е сключен след:

Процедура за възлагане на обществена поръчка

III.3) Изпълнител по договора

"Биомедика България" ЕООД ЕИК 131189596, ул. Лъчезар Станчев № 5, сгр.Б, ет.6, Република България 1000, София, Тел.: 02 4472833, E-mail: office@bmgrp.bg, Факс: 02 4472831

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.biomedica-bg.eu.

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Доставка на реактиви и консумативи за Клинична лаборатория и Микробиологична лаборатория за СОП № 12 и 13

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

12

ІII.7) Стойност посочена в договора
730 BGN с ДДС 20%
III.8) Договорът е финансиран с европейски средства

НЕ


РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване/прекратяване

26.11.2014 г. 

ІV.3) Договорът е изменян/допълван

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

НЕ

Изпълнението е 99.99% от предмета на договора
ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
729.98 BGN с ДДС 20%
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

26.11.2014 г. 


Възложител

Трите имена: д-р Монка Ангелова Тодорова-Данчева
Длъжност: Управител