Версия за печат

01075-2014-0010

BG-Сливен: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ ПО ЧЛ. 7, Т. 5 ИЛИ 6 ОТ ЗОП

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

"Водоснабдяване и канализация - Сливен" ООД, бул. "Шести септември" № 27, За: инж. Янчо Събев - "Инвестиционен Анализатор", България 8800, Сливен, Тел.: 044 662885, E-mail: viksliven@viksliven.com, Факс: 044 623413

Място/места за контакт: "Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://new.sliven.net/vik/.

Адрес на профила на купувача: http://goo.gl/h3NzLs.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:

Вода

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

“Доставка на реагенти за нуждите на ПСОВ към “В и К – Сливен” ООД, гр. Сливен”. Предметът на поръчката включва две обособени позиции.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: ПСОВ - гр. Сливен, ПСОВ - гр. Нова Загора
Код NUTS: BG342
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за:

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

За нуждите на ПСОВ към „В и К – Сливен” ООД са необходими следните реагенти с технически изисквания към тях: Обособена позиция №1. Биологичен препарат, предназначен за третиране на пяна, образуваща се при обработка на отпадъчни води в ПСОВ към „В и К – Сливен” ООД: I.1.1. Съдържание на естествени /не генномодифицирани/ аеробни микроорганизми – над 80% /осемдесет процента/. I.1.2. Агрегатно състояние /течно/. I.1.3. Температура на съхранение – от 50 до 400 С. I.1.4. Ефективност на препарата по отношение на пенообразуването и генерирането на миризми – снижение на височината на слоя пяна минимум 20% /двадесет процента/ за 30 /тридесет/ дни, доказано чрез протокол от прилагане на препарата за третиране на пяна в ПСОВ. I.1.5. Да не съдържа патогенни и/или условно патогенни бактерии, дрожди и плесенни гъби – доказано чрез представяне на документ от научна или акредитирана лаборатория. I.1.6. Снижение на общи органични вещества в биосистемата за 30 /тридесет/ дни – минимум 10% /десет процента/, доказано чрез представяне на протокол от научна или акредитирана лаборатория. I.1.7. Ефективност на препарата при замърсяване на системата с мазнини – снижение на количеството мазнини минимум 15% /петнадесет процента/ за тридесет дни, доказано чрез представяне на документ от научна или акредитирана лаборатория. I.1.8. Прилагане на препарата от участниците с устройства и квалифицирани лица, осигурени от тях – участниците представят документи за собственост или учредено право на ползване за срока на договора за обществена поръчка за устройствата, технически документи на устройствата, доказващи дължина на струята минимум 25 метра и документи, удостоверяващи квалификация на лицата, прилагащи препарата. Обособена позиция №2. Химически реагент /полиелектролит/ - флокулант за обезводняване на минерализирани утайки с шнекови преси: I.2.1. Синтетичен високомолекулярен полиелектролит за обезводняване на утайките, получавани при пречистването на отпадъчните води в ПСОВ към „В и К – Сливен” ООД чрез шнекови преси. I.2.2. Агрегатно състояние – твърдо /прахообразно или гранули/. I.2.3. Опаковка – торби по 25 кг., включващи флокуланта. I.2.4. Продуктът да бъде технологично съвместим с инсталациите и технологията в ПСОВ към „В и К – Сливен” ООД. I.2.5. Да не влияе отрицателно на активността на утайката в биобасейна. I.2.6. Да не предизвиква флотация на активната утайка във вторичните утаители. I.2.7. Съдържание на активно вещество – над 50% /петдесет процента/. I.2.8. pH интервал за оптимално действие – от 4 до 13. I.2.9. Разходна норма след тестване – не повече от 10 кг/тон утайка. I.2.10. Влажност на утайката на изход инсталация след тестване – не повече от 90% /деветдесет процента/.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24962000 (KA05) , 33698100 (BA07)

Описание:

Химически продукти, използвани за обработка на вода (За обработка на отпадъчни води )
Микробиологични култури (Течен )

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Ориентировъчните количества от реагентите се определят на 20 000 кг за обособена позиция №1 и 20 000 кг за обособена позиция №2, като не са задължителни и Възложителят си запазва правото да ги променя в зависимост от своите нужди и възможности.

Прогнозна стойност без ДДС
750000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Срок на изпълнение в месеци

24


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия свързани с изпълнение на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Документ за внесена гаранция за участие в размер на 5000,00 /пет хиляди/ лева – за обособена позиция №1 и 1000,00 /хиляда/ лева - за обособена позиция №2. Участникът сам определя вида на гаранцията за участие – парична, внесена по банковата сметка на “Водоснабдяване и Канализация-Сливен” ООД гр.Сливен: IBAN: BG33 RZBB 9155 1004469301, BIC: RZBBBGSF, при „Райфайзенбанк”, клон Сливен, или в касата на Дружеството, намираща се на ул.”6-ти септември” №27, или представя безусловна и неотменима банкова гаранция за участие в оригинал в същия размер. Банковата гаранция следва да отговаря на същите условия, посочени в образец №14 към документацията за участие. Гаранция за изпълнение е в размер на 3 /три/ % от стойността на договора, без ДДС за съответната обособена позиция. Гаранцията за изпълнение да бъде преведена по банкова сметка на Възложителя: IBAN: BG33 RZBB 9155 1004469301, BIC: RZBBBGSF, при „Райфайзенбанк”, клон Сливен или се представя безусловна и неотменима банкова гаранция в оригинал в същия размер.

ІІІ.1.2) Условия и начини на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат

Поръчката ще се финансира със средства на Възложителя. Възложителят не се задължава да изпълни крайната стойност (до 750000 лв., без ДДС). Стойността на всяка доставка се заплаща от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по банков път в срок до 30 (тридесет) дни след представяне на следните документи: 1. фактура, съставена съгласно изискванията на ЗДДС и ППЗДДС – в оригинал . 2. приемо – предавателен протокол. В случай, че протоколите не се подписват от Изпълнителя, то неговият представител следва да бъде снабден с изрично пълномощно с обем на представителната му власт; 3. писмена перодична заявка - изготвена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 4. декларация за съответствие от производителя или неговия упълномощен представител и/или сертификат за качество

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Съгласно документацията за участие

ІІІ.1.4) Други особени условия

Доставките ще се извършват с транспорт на Изпълнителя, като количествата по всяка от тях ще се уточняват в периодични писмени заявки от Възложителя. Изпълнителят се задължава да доставя всяка партида с партиден анализен сертификат за качество, който съдържа информация за: наименование и произход на продукта, количество, номер на партидата, дата на производство, срок на годност. Цената включва абсолютно всички разходи по доставката. Всеки участник може да представи само една оферта. Не се допуска представянето на различни варианти. В случай, че някой от предлаганите реагенти не отговаря на едно или няколко от изискванията на възложителя съгласно документацията за участие и настоящото обявление, участникът ще бъде отстранен от участие на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от Закона за обществени поръчки.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Изискуеми документи и информация: 1. Всяка Оферта трябва да съдържа три непрозрачни запечатани плика със следните надписи: Върху плик №1 – Името на участника и означението „Документи за подбор” Върху плик №2 –Името на участника и означението „Предложение за изпълнение на поръчката” Върху плик №3 – Името на участника и означението „Предлагана цена”. Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, пликове № 2 и 3 се представят за всяка от позициите. Когато документи и информация, съдържащи се в плик № 1, са еднакви за две или повече обособени позиции, по които участникът участва, същите се поставят само в плика по позицията с най-малък пореден номер, като това обстоятелство се отбелязва в списъка на документите, съдържащ се в пликовете на останалите позиции (чл.57, ал.3 от ЗОП) 2. Съдържанието на всеки един от пликовете е указано в т.V от документацията за участие.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

Възложителят не изисква доказателства за икономическо и финансово състояние по чл.50, ал.1 от ЗОП

ІІІ.2.3) Технически възможности

1. Сертификати по стандартите ISO 9001:2008 или еквивалент, издадени на производителя на предлагания продукт и на участника – заверено копие. 2. Оторизационно писмо, валидно за срока на обществената поръчка, или друг документ, удостоверяващ правото на участниците да доставят предлаганите продукти. 3. Техническа спецификация на продукта от производителя, доказваща, че отговаря на изискванията на възложителя, съгласно документацията за участие, и съдържаща инструкция за бесопасна работа. 4. Документи, подробно описани в документацията за участие.

ІІІ.2.4) Запазени поръчки

НЕ

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговорен за изпълнението на услугата

НЕРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: Цена; тежест: 50
Показател: Качество; тежест: 50
ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

НЕ


IV.3) АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, даден от възложителя

01075-2014-0010

ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
08.01.2015 г.  Час: 17:00
Платими документи

ДА

Цена
15 BGN
Условия и начин на плащане

Документацията за участие в процедурата може да бъде получена всеки работен ден от 09.00 до 12.00 часа и от 13.00 до 17.00 часа в срок до 7 (седем) календарни дни преди изтичане на срока за получаване на офертите в Административната сграда на "В и К - Сливен" ООД , гр.Сливен, бул.”6-ти септември” №27, отдел ПТО, стая 303 срещу представяне на документ за платени, невъзстановими 15 (петнадесет) лева без ДДС в касата на дружеството или чрез превод по банков път по следната банкова сметка: IBAN: BG33 RZBB 9155 1004469301, BIC: RZBBBGSF, при „Райфайзенбанк”, клон Сливен. Документацията се предоставя след получаване на писмено заявление за получаване на същата. Разходите за куриерската услуга са за сметка на Участника.Участниците имат право да разгледат документацията преди да я закупят. Образците на документите могат да бъдат предоставени в електронен вид на участниците при писмено заявление за получаване на същите и предоставяне на актуален e-mail адрес

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
15.01.2015 г.  Час: 17:00
IV.3.5) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.6) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

120

IV.3.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 16.01.2015 г.  Час: 13:00
Място

гр.Сливен,бул. "Шести септември" № 27,Заседателна зала

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

При отварянето на офертите могат да присъстват участниците и /или/ техни упълномощени представители , както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел.Легитимирането пред комисията на присъстващите лица се осъществява , както следва:1.За участниците-лична карта и копие от документ , удостоверяващ представителната власт на лицето(когато участника е юридическо лице);2.В случай , че присъства пълномощник-лична карта и надлежно заверено пълномощно;3.За представителите на средствата за масова информация-лична карта и документ удостоверяващ представителството на лицето за съответната медия;4.За представителите на юридическите лица с нестопанска цел - лична карта и документ , удостоверяващ представителната власт на лицетоРАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120 от ЗОП

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

26.11.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Биологичен препарат, предназначен за третиране на пяна, образуваща се при обработка на отпадъчни води в ПСОВ
1) Кратко описание

Биологичен препарат, предназначен за третиране на пяна, образуваща се при обработка на отпадъчни води в ПСОВ

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33698100 (BA07)

Описание:

Микробиологични култури (Течен )

3) Количество или обем

20 000 кг

Прогнозна стойност, без ДДС
630000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 24

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Химически реагент /полиелектролит/ - флокулант за обезводняване на минерализирани утайки с шнекови преси
1) Кратко описание

Химически реагент /полиелектролит/ - флокулант за обезводняване на минерализирани утайки с шнекови преси

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24962000 (KA05)

Описание:

Химически продукти, използвани за обработка на вода (За обработка на отпадъчни води )

3) Количество или обем

20 000 кг

Прогнозна стойност, без ДДС
120000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 24