Версия за печат

00826-2014-0009

BG-София:

РЕШЕНИЕ

Номер: Д-231 от 24.11.2014 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия "Св.Наум"ЕАД, ул."Д-р Любен Русев"№1, За: Диана Стойнева, Република България 1113, София, Тел.: 02 9702283, E-mail: ubalnp@yahoo.com, Факс: 02 8709309

Място/места за контакт: Диана Стойнева

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.svnaum.com/bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.svnaum.com/bg/obshtestveni-porachki.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Доставки
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Обект на настоящата обществена поръчка е „Доставка на хигиенни материали и дезинфектанти за нуждите на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, гр. София”, съгласно утвърдена спецификация, както и доставка при необходимост на възложителя на други, непосочени в спецификацията, хигиенни материали и дезинфектанти, за които участникът е представил обвързващо предложение.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Възложителите по чл.7,т.1-4 вземат решение за възлагане на обществена поръчка чрез открита и ограничена процедура винаги, когато не са налице условия за провеждане на състезателен диалог или процедура на договаряне, съгласно чл.16,ал.8 от ЗОП. Предвид обстоятелството, че естеството на доставката позволява достатъчно точно да се определят техническите характеристики, и прогнозната стойност превишава стойностите, при които възложителят може да прилага условията и реда на глава осма "а" на ЗОП и не са налице условията за провеждане на състезателен диалог или процедури на договаряне безспорно е налице възможност и условия обществената поръчка да бъде възложена по реда, предвиден в ЗОП за открита процедура.Провеждането на предвидената в ЗОП открита процедура гарантира в най-голяма степен публичността на възлагане изпълнението на поръчката, респ.прозрачността при разходването на финансовите средства по процедурата, каквато несъмнено е една от водещите цели на МБАЛНП"Св.Наум"ЕАД, в качеството й на Възложител на обществени поръчки.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул"Витоша"№18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 8907315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

24.11.2014 г. 


Възложител

Трите имена: чл. кор. проф. д-р Иван Миланов, дмн
Длъжност: Изпълнителен директор