Версия за печат

00159-2014-0035

BG-Добрич: Изграждане

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

община Добричка, ул.Независимост 20, За: Детелина Иванова, Република България 9300, Добрич, Тел.: 058 601311;058 600889, E-mail: obshtina@dobrichka.bg, Факс: 058 600180

Място/места за контакт: Даниела Тодорова

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://dobrichka.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://dobrichka.bg/index.php?s=sc&id=600.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионална или местна агенция/служба

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Благоустрояване на парковото пространство и изграждане на детска площадка в него в селата Ловчанци и Фелдфебел Дянково” с две обособени позиции

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Изграждане 
Място на изпълнение: селата Ловчанци и Фелдфебел Дянково
Код NUTS: BG332
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Обект на настоящата обществена поръчка е извършване на строителство по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗОП. 1. Предметът на възлаганата обществена поръчка е „Благоустрояване на парковото пространство и изграждане на детска площадка в него в селата Ловчанци и Фелдфебел Дянково” с две обособени позиции. 2. Предметът на възлаганата обществена поръчка включва следните обособени позиции: 2.1. обособена позиция №1 – обект с.Ловчанци: извършване на строително – монтажни работи, свързани с направа на подпорна стена, направа на пясъчник; в т.ч. доставка и монтаж на осветителни тела, доставка и полагане на захранващи кабели и проводници, инсталационни канали и материали, заземителна инсталация; доставка и засаждане на растителност, реконструкция на тревни площи, доставка и монтаж на поливна система. 2.2. обособена позиция №2 – обект с.Фелдфебел Дянково: извършване на строително – монтажни работи, свързани с разрушаване на съществуваща и направа на нова настилка, направа на бетонова площадка под беседка, демонтаж, изхвърляне и преместване на съществуващи детски съоръжения, поправка на съществуваща врата при входа на парка, направа на пясъчник, в т.ч. доставка и монтаж на осветителни тела; доставка и полагане на захранващи кабели и проводници, инсталационни канали и материали, заземителна инсталация; доставка и засаждане на растителност, реконструкция на тревни площи, доставка и монтаж на поливна система.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45236210

Описание:

Строителни работи на терени на детски площадки

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Точните количества строително-монтажни работи и материали ще бъдат посочени в количествено-стойностните сметки в Приложение № 10 – Ценово предложение по обособените позиции на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка. В предложената оферта кандидатите следва да посочат обобщено ценово предложение за благоустрояване/изграждане на парковото пространство за всяка от позициите за която участват, с конкретни стойности включващи единична и обща стойност за видовете дейности и материали, в т.ч. и непредвидените разходи в размер до 4 % от общата стойност по позицията.

Прогнозна стойност без ДДС
76553.57 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в дни

60


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. Всеки участник е длъжен да представи гаранция за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка в размер на 1% (един процент) както следва: обособена позиция №1 – обект с.Ловчанци – 306,39 (триста и шест и 0,39) лева без вкл. ДДС; обособена позиция №2 – обект с.Фелдфебел Дянково – 459,15 (четиристотин петдесет и девет и 0,15) лева без вкл. ДДС. 1.1. Гаранция за участие се превежда от участника по банкова сметка на община Добричка: IBAN – BG 87 SOMB 9130 3310 0200 01, BIC код SOMBBGSF, при Общинска Банка АД, клон Добрич или се представя безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена от банка в полза на Възложителя със срок на валидност не по-малък от този на офертата и условия, които да предвиждат изрично възможността за задържането й по реда на чл. 61 от ЗОП. 1.2. Банковата гаранция или съответния платежен документ, доказващ внасянето на гаранцията, се представят в оригинал при подаването на офертата с посочена обособена позиция за участие в настоящата процедура. 1.3. При внасяне на гаранция по банкова сметка, в платежното нареждане изрично се посочва процедурата и обособената позиция, за която се внася. 1.4. Гаранцията за участие в процедурата се задържа по реда на чл. 61 от ЗОП и се освобождава, съгласно изискванията на чл. 62 от ЗОП. 1.5. Когато с влязло в сила решение по чл. 122г, ал. 1, т. 2 Комисията за защита на конкуренцията отмени решението на Възложителя и върне преписката за продължаване на процедурата за възлагане на обществена поръчка от последното законосъобразно решение, Възложителят кани участниците, на които гаранцията е възстановена в съответствие с чл. 62, ал. 1, т. 2, отново да представят гаранция за участие. Участник, който след покана и в определения в нея срок не представи отново гаранция, се отстранява от участие. 2. Определеният изпълнител представя гаранция за изпълнение при подписването на договора в размер на 3% (три процента) от стойността на поръчката. 2.1. Гаранция за изпълнение на договора се превежда от участника по банкова сметка Община Добричка: IBAN – BG 87 SOMB 9130 3310 0200 01, BIC код SOMBBGSF, при Общинска Банка АД, клон Добрич или се представя безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена от банка в полза на Възложителя със срок на валидност – до 30 (тридесет) календарни дни след изтичане срока на договора (след изчерпване предмета на поръчката и подписване на съответните приемателни протоколи). 2.2. Банковата гаранция или съответният платежен документ, доказващ внасянето на гаранцията, се представят в оригинал към момента на сключване на договора за възлагане на обществената поръчка. 2.3. При внасяне на гаранция по банкова сметка, в платежното нареждане изрично се посочва процедурата и обособената позиция, за която се внася. 2.4. Гаранцията за изпълнение се задържа в случаите, предвидени в договора за възлагане на обществената поръчка. 3. Възложителят освобождава гаранциите по настоящия раздел, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. 4. Банковите разходи по откриването на гаранцията са за сметка на участника. Той трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на получената от Възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Плащането за извършените дейности по процедурата се извършва в срок до 15 (петнадесет) работни дни след издаване на удостоверение за въвеждане на обектите в експлоатация и предоставянето на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Възложителят не поставя изискване за създаване на юридическо лице.

ІІІ.1.4) Други особени условия

Определеният за изпълнител участник се задължава да извърши дейностите по предмета на поръчката, след одобрение на всички обществени поръчки за избор на изпълнител, съгласно утвърдената от изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие” „Процедура за осъществяване на предварителна проверка и последващ контрол върху процедури за обществени поръчки за одобрени инвестиционни разходи, финансирани изцяло или частично със средства от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони”, проведени по Договор № 38/3/3220813/04.08.2014 г.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Необходимите документи, които участникът трябва да представи, са: 1. Оферта; 2. Списък на документите и информацията съдържащи се в офертата, подписан от участника или упълномощеното от него лице; 3. Представяне на участника, което включва: а) посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата. б) декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите по т. 3 се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението; 4. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника; 5. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, към офертата се представя в оригинал или заверено от участника копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият; 6. Доказателства за икономическото и финансово състояние и технически възможности и/или квалификация на участниците. Документите по т. 6 се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор; 7. Оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума; 8. Административни сведения; 9. Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2; 10. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител; 11. Декларация за приемане на условията в проекта на договор; 12. Списък на лицата в обединението;13. Декларация от член на обединението; 14. Декларация за гаранционен срок; 15. Декларация по чл.3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици; 16. Документ за регистрация по ЗДДС (при налична такава) или еквивалентен; 17. Декларация за съответствие. Документите по т. 1-17 се поставят в плик № 1 "Документи за подбор". 18. Техническо предложение; 19. Декларация за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 от ЗОП ако е приложимо; Документите по т.18-19 се поставят се плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”; 20. Ценово предложение - поставя се в плик № 3 с надпис „Предлагана цена“.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: 1.Удостоверение от банка (датата на документа да не е по-рано от 40 (четиридесет) дни от датата на подаване на офертата) и/или 2.Годишен финансов отчет (ОПР и баланс), а за физически лица - официални документи (в оригинал или заверено копие), удостоверяващи дохода за последната счетоводно приключена година, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен. 3. Когато по обективни причини участникът не може да представи документите, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който Възложителят приеме за подходящ. 4. В случаите по т. 2 и т.3 не се изисква представянето на документите, както и всеки друг документ, ако са публикувани в публичен регистър в Република България и участникът е посочил информация за органа, който поддържа регистъра.
Минимални изисквания: Изпълнителят следва да разполага с финансови средства (ресурс), както следва: - за обособена позиция №1 – обект с.Ловчанци – 15 000 лв.; - за обособена позиция №2 – обект с.Фелдфебел Дянково –22 000 лв.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Списък на строителството (обекти), изпълнено през последните 5 (пет) години (2009, 2010, 2011, 2012 и 2013 г.) считано от датата на подаване на офертата, а за строителство, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката и: а) посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или б). удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или в) копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности. *Под сходен предмет на поръчката са обекти в областта на изграждане, реконструкция/рехабилитация и др. на детски площадки и/или ландшафтно оформление на паркови пространства. 2. Списък на технически лица, включително на тези, отговарящи за контрола на качеството, които участникът ще използва за извършване на строителството; 3. Посочване на образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на участника и/или на ръководните му служители, включително на лицата, които отговарят за извършването на строителството; *Участникът следва да изложи изискваната информация под формата на декларация. 4. Сертификат, удостоверяващ че участника е документирал, внедрил и поддържа система за управление на качеството в съответствие с изискванията на ISO 9001:2008, или еквивалент; 5. Доказателства, че строителните продукти съответстват на техническите спецификации и изисквания по Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти; 6. Застраховка по чл.171 ал.1 от ЗУТ, валидна за целия период на изпълнение на договора; *Изискването за застраховка за професионална отговорност на лицата по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ не се прилага за лице от държава - членка на Европейския съюз, или от друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което се установява на територията на Република България и е предоставило еквивалентна застраховка за професионална отговорност или гаранция в друга държава - членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство; 7. Документ, удостоверяващ регистрация в Централен професионален регистър на строителя от който да е видно, че участникът изпълнява строежи от първа до пета категория, съгласно чл. 137, ал. 1 ЗУТ и е вписан в четвърта група на ЦПРС за изпълнението на строежи от четвърта категория, или декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно съответния национален закон. Участниците, установени в друга държава - членка на Европейския съюз представят еквивалентен документ, издаден от държавата, в която са установени.
Минимални изисквания: - Участникът да разполага с необходимия персонал, назначен(нает) по трудов или граждански договор: а) за техническо ръководство на строежите, съгласно чл.163а, ал.2 и ал.3 от ЗУТ; б) за контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност; в) за контрол по спазването на здравословни и безопасни условия на труд; г) за организиране изпълнението на дейности по защита при бедствия.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
16.12.2014 г.  Час: 17:00
Платими документи

ДА

Цена: 5 BGN
Условия и начин на плащане

В случай, че участник желае изпращане на документацията, искането му трябва да е придружено с платежен документ, данни за издаване на фактура и адрес за обратна връзка. Цената на документацията е 5 (пет) лева, а изпращането е за сметка на участника. Сумата се превежда по банкова сметка на Възложителя – Общинска Банка, клон Добрич; BIC: SOMBBGSF; IBAN: 22 SOMB 9130 8410 0201 44. В платежното нареждане се посочва номера на решението на поръчката и код на плащане 447000 - други неданъчни приходи

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
23.12.2014 г.  Час: 12:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 29.12.2014 г.  Час: 10:00
Място

град Добрич, ул.Независимост 20, зала 108

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Неприсъствието на горепосочените лица не е основание за отлагане на процедурата.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

Настоящата откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Благоустрояване на парковото пространство и изграждане на детска площадка в него в селата Ловчанци и Фелдфебел Дянково” с две обособени позиции се провежда в изпълнение на сключен Договор № 38/3/3220813/04.08.2014 г. между ДЪРЖАВЕН ФОНД ”ЗЕМЕДЕЛИЕ”, СДРУЖЕНИЕ „МИГ ДОБРИЧКА” и ОБЩИНА ДОБРИЧКА за отпускане на финансова помощ и се финансира по Мярка 4.1 „Прилагане на стратегии за местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. (ПРСР), подкрепени от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)

VI.3) Допълнителна информация

Община Добричка предоставя пълен безплатен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата, която се публикува на интернет адреса на Възложителя: http://dobrichka.bg/, раздел „Профил на купувача”: http://dobrichka.bg/index.php?s=sc&id=600, до изтичане на срока за получаване на документацията, посочен в поле ІV.3.3) от настоящото обявление. Информацията за часа и мястото на отваряне и оповестяване на ценовите оферти ще бъде публикувана на официалния интернет адрес на община Добричка - http://www.dobrichka.bg.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Решението подлежи на обжалване от всяко заинтересовано лице пред Комисията за защита на конкуренцията относно неговата законосъобразност, включително за наличие на дискриминационни икономически, финансови, технически или квалификационни изисквания в обявлението, документацията или във всеки друг документ, свързан с процедурата, в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 27а, ал. 3 от ЗОП. Срокът за обжалване на решението за откриване тече от получаването на документацията, ако са изпълнени едновременно следните условия: 1. жалбата е срещу изисквания, които не са посочени в обявлението; 2. документацията не е публикувана едновременно с обявлението; 3. документацията е получена след срока по чл. 27а, ал. 3 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

24.11.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция обект с.Ловчанци
1) Кратко описание

Благоустрояване на парковото пространство и изграждане на детска площадка в него

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45236210

Описание:

Строителни работи на терени на детски площадки

3) Количество или обем

извършване на строително – монтажни работи, свързани с направа на подпорна стена, направа на пясъчник; в т.ч. доставка и монтаж на осветителни тела, доставка и полагане на захранващи кабели и проводници, инсталационни канали и материали, заземителна инсталация; доставка и засаждане на растителност, реконструкция на тревни площи, доставка и монтаж на поливна система.

Прогнозна стойност, без ДДС
30638.9 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 60

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция обект с.Фелдфебел Дянково
1) Кратко описание

Благоустрояване на парковото пространство и изграждане на детска площадка в него

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45236210

Описание:

Строителни работи на терени на детски площадки

3) Количество или обем

извършване на строително – монтажни работи, свързани с разрушаване на съществуваща и направа на нова настилка, направа на бетонова площадка под беседка, демонтаж, изхвърляне и преместване на съществуващи детски съоръжения, поправка на съществуваща врата при входа на парка, направа на пясъчник, в т.ч. доставка и монтаж на осветителни тела; доставка и полагане на захранващи кабели и проводници, инсталационни канали и материали, заземителна инсталация; доставка и засаждане на растителност, реконструкция на тревни площи, доставка и монтаж на поливна система.

Прогнозна стойност, без ДДС
45914.67 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 60