00334-2014-0009

BG-гр. София: Услуги по поддръжка и ремонт

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ДОБРОВОЛНА ПРОЗРАЧНОСТ EX ANTE

Услуги

Настоящото обявление се публикува от

Възлагащ орган (попадащ в обхвата на Директива 2004/18/ЕО)

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН/ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000627597

Агенция "Митници", ул. "Г. С. Раковски" № 47, За: Ирена Илиева, Република България 1202, гр. София, Тел.: 02 98594019, E-mail: irena.ilieva@customs.bg, Факс: 02 98594060

Място/места за контакт: началник отдел "Обществени поръчки и капиталови разходи"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.customs.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.customs.bg/bg/page/358.

Електронен достъп до информация: http://www.customs.bg/bg/page/358.

I.2) Вид на възлагащия орган

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Друг: митническа дейност

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи/възложители

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката

„Извънгаранционно пълно сервизно обслужване на мобилни рентгенови системи за проверка на пътни превозни средства и товари модел MT1213DE, доставени по договор ICB № I-2/G/X-RAYS - Large /2011 г., разположени на МП Капитан Андреево и на МП Калотина”

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 1 (Услуги по поддръжка и ремонт)
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
Митнически пункт "Капитан Андреево", Митнически пункт "Калотина " или на територията на страната при оперативна необходимост
Код NUTS: BG422, BG412
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Обектът на възлаганата обществена поръчка, определен по смисъла чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП е „предоставяне на услуга”. Предметът на поръчката е „Извънгаранционно пълно сервизно обслужване на мобилни рентгенови системи за проверка на пътни превозни средства и товари модел MT1213DE, доставени по договор ICB № I-2/G/X-RAYS - Large /2011 г., разположени на МП Капитан Андреево и на МП Калотина”. Целта на настоящата обществена поръчка е да определи изискванията за извършване на извънгаранционно пълно сервизно обслужване и ремонт на 2 бр. мобилни рентгенови системи за проверка на ППС и товари, модел MT1213DE, доставени по договор ICB № I-2/G/X-RAYS - Large /2011 г., сключен между Министерство на финансите на Република България и фирма „Nuctech Company Limited”, Народна Република Китай и разположени, както следва: МП Капитан Андреево – 1 бр. рентгенови системи модел Nuctech MT1213DE; МП Калотина - 1 бр. рентгенови системи модел Nuctech MT1213DE или на територията на страната при оперативна необходимост

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

50000000, 33111000

Описание:

Услуги по ремонт и поддръжка
Апарати с Х (рентгенови) лъчи

II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
2448699.16 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Договаряне без публикуване на обявление за поръчка/обявяване на конкурентно възлагане на поръчка

Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление в Официален вестник на Европейския сюъз (ОВ на ЕС)
Строителството/стоките/услугите могат да бъдат предоставени само от определен оферент поради причини, които са:

- свързани със защитата на изключителни права.

Допълнителна информация

В резултат на проведената процедура попадаща в разпоредбата на чл. 13, ал. 1, т. 4 от ЗОП между Министерството на финансите и „Нюктех Къмпани Лимитед” (НКЛ), Китайска народна република (КНР) e сключено договорно споразумение ICB № I-2/G/x-RAYS – Large (Споразумението) за „Доставка и монтаж на сканиращи системи за Агенция „Митници”, Лот 2: „Доставка на мобилни сканиращи системи” с бенефициент Агенция „Митници”. Гаранционният период на доставените мобилни рентгенови системи (МРС) на ГКПП Капитан Андреево и ГКПП Калотина е две години от датата на приемането на стоки и същият е изтекъл на 25.04.2014 г. за МРС на ГКПП Калотина и на 27.04.2014 г.за мобилна рентгенова система на ГКПП Капитан Андреево. За доказване наличието на права на интелектуална собственост, НКЛ представи Удостоверение № 186665 за вписване на патент № ZL02146208.9 за изобретение „мобилно устройство за проверка на контейнери, монтирано на МПС”. В представеният документ, в качеството си на приобретатели са посочени: Университет Цингуа; НКЛ. Като доказателство, че доставените по Споразумението МРС модел МТ1213DE попадат в обхвата на патентната закрила, дадена с удостоверение № 186665 за вписване на патент № ZL02146208.9 за изобретение „мобилно устройство за проверка на контейнери, монтирано на МПС”, НКЛ представило и становище от „Китайски научни патенти и търговски агенти” ООД, с което се дава заключение, че обхватът на защитата на Панент ZL02146208.9 покрива МТ1213DE мобилната сканираща система за контейнери и превозни средства. В Удостоверение № 186665 е посочено, че продължителността на предоставяната с него патентната защита е двадесет години, считано от датата на заявяване на патента, както и че притежателят на патента следва да заплаща годишни такси.. За доказване на обстоятелството, че е заплатил дължимата такса и не е прекратено действието на удостоверението, НКЛ представи разписка за такса за патент от Държавната служба за интелектуална собственост на КНР с Чек № 8691. С писмо, представено от НКЛ декларира, че на територията на Европа то е единственото, което притежава права да извършва оторизиран сервиз на МРС модел МТ1213DЕ. От страна на НКЛ е подписана декларация, която е представено от „Нюктех Варшава Къмпани Лимитед СП” ЗОО, че са упълномощени с изключителните права за предоставяне на експертна поддръжка, ремонт и ключови резервни части на МРС модел МТ1213DE за рентгенов контрол за проверка на превозни средства/контейнери на NUCTECH на територията на Европа, както и да участва в тръжна процедура. Техническа спецификация към Споразумението касае извършването на доставка и монтаж на сканираща система модел MT1213DE. Налични са и заповед за назначаване на приемателна комисия, приемо-предавателни протоколи, опаковъчни листове и протокол за монтаж, инсталация и въвеждане в експлоатация, които доказват идентичността на рентгените, доставени по Споразумението и подлежащи на извънгаранционно обслужване по обявената процедура на договаряне без обявление. АОП и Патентното ведомство на Република България приемат за относимо по въпроса за наличието на изключителни права, представеното от НКЛ, съгласно което то е овластено да извършва възлаганата дейност на територията на Република България. В „Ръководство за експлоатация” на МРС за инспектиране на контейнери/превозни средства МТ1213DЕ е посочено, че е необходима оторизация за извършването на поддръжката на системата, както и че за поддръжка на системата MT1213DE се изисква сертифициран персонал, за да се осигури нормална работа.

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

ДА

Периодично индикативно обявление

Номер на обявлението в ОВ на ЕС 2014/S 045 - 075452 от 05.03.2014 г. 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА


Поръчка №: 00334-2014-0009 / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция:
ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

„Нюктех Варшава Къмпани Лимитед СП” ЗОО, Ул. "Панди" № 18, Полша 02-202, гр. Варшава, Тел.: 0086 13810822402, E-mail: fuguowei@nuctech.com, Факс: 00861 062788896

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 2448699.16 BGN без ДДС
V.5) Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Евройпейския съюз

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9356113, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.3.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120, ал. 5, т. 5 от ЗОП - Жалба може да се подава в 10-дневен срок от публикуване на обявлението за доброволна прозрачност в Регистъра на обществените поръчки или в "Официален вестник" на Европейския съюз.

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

20.11.2014 г.