Версия за печат

02709-2014-0063

BG-Враца: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Северозападно държавно предприятие/СЗДП/- Враца, бул. "Христо Ботев" № 2, ет. 3, За: Тошко Брайков, Петрана Петрова, Република България 3000, Враца, Тел.: 092 620032, E-mail: szdp@abv.bg

Място/места за контакт: Тошко Брайков

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.szdp.bg.

Адрес на профила на купувача: http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20141119CstR1957403.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Друг: Дейности по чл. 165, ал.1 от Закона за горите

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Доставка и гаранционна поддръжка на компютри и периферна техника за нуждите на Северозападно държавно предприятие гр. Враца Реф. № 20141119CstR1957403

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: Сградата на Северозападно държавно предприятие - гр. Враца, бул. "Христо Ботев" № 2, ет. 3
Код NUTS: BG313
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Наименование на поръчката дадено от Възложителя: „Доставка и гаранционна поддръжка на компютри и периферна техника за нуждите на Северозападно държавно предприятие гр. Враца” Обхват на поръчката. Поръчката включва: 1. Доставка: Доставка на ново, оригинално, неупотребявано, в производство към момента на подаване на офертата оборудване, за което има осигурена поддръжка. При доставката оборудването се инсталира от изпълнителя и се предава на възложителя във вид, готов за употреба. Доставката ще се извърши на адрес: гр. Враца 3000, бул. „Христо Ботев” № 2, ет. 3. 2. Услуги: Гаранционна поддръжка на доставеното оборудване. Поддръжката ще се извършва на адрес: гр. Враца 3000, бул. „Христо Ботев” № 2, ет. 3.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

30200000, 30230000, 30232000, 30213000

Описание:

Компютърно оборудване и принадлежности
Компютърно оборудване
Периферни устройства
Персонални компютри

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Количество: 41 броя компютърни конфигурации, 41 броя монитори, 4 броя преносими компютри, 1 брой лазерна мултифункционална 4 в 1 машина, 26 броя лазерни чено-бели принтери и 30 броя UPS.

Прогнозна стойност без ДДС
60000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в дни

10


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Видът на гаранцията – парична сума или банкова гаранция, се определя от участника. Съгласно чл.59, ал.2 от ЗОП гаранцията за участие в процедурата е както следва – 600.00 (шестстотин) лева, внесени по сметката на СЗДП: IBAN – BG 78 TTBB 9400 1526 5357 06, BIC код – TTBBBG22, SOCIETE GENERALE EXPRESSBANK - клон Враца. Съгласно чл. 59, ал.3 от ЗОП гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от стойност на поръчката. Видът на гаранцията – парична сума или банкова гаранция се избира от участника.Гаранцията за изпълнение и за участие може да бъде представена като банкова гаранция - безусловна и неотменима.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Собствено финансиране. Съгласно условията, посочени в проекта на договора.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

При участие на обединение се представя - копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представряващия, със срок на действие - до приключване изпълнението на поръчката. Ако участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица, не е длъжен да създаде юридическо лице преди подписване на договора, но е необходимо да представи заверено копие на удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по Булстат на създаденото обединение /съгласно чл. 49, ал.1 от ЗОП/.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Изискуеми документи и информация: 1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника; 2. Представяне на участника по приложен образец. 3. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП по приложен образец. 4. При участници обединения – копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият; 5. Декларация от участника за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал.7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т.2 от ЗОП. 6. Декларация за произход на стоките, които ще бъдат доставени; (Декларацията се подписва задължително от лице с представителни функции и се представя в оригинал); 7. Декларация за съответствие на предлаганите за доставка стоки със съответните им стандарти с приложена разпечатка от електронната страница на производителя на английски или български език за конкретните модели, с технически характеристики, които потвърждават предложените стоки; 8. Пълномощно (оригинал или нотариално заверено копие) в случай, че офертата е подписана от лице, което няма представителна власт; 9. Декларация за участие на подизпълнител; 10. Декларация за съгласие от подизпълнител; 11. Декларация за приемане на условията в проекта на договор
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Не се изискват документи и информация
Минимални изисквания: Не са поставени минимални изисквания
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на настоящата поръчка, изпълнени през последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на офертата, с данни за име на възложител, предмет на договора, дата и място на изпълнение. 2.Декларация, че участникът разполага с технически възможности за изпълнение на поръчката, както и че ще осигури пълно гаранционно обслужване на доставената от него техника.
Минимални изисквания: 1. Участникът следва да е изпълнил поне 2 /два/ договора еднакви или сходни с предмета с настоящата поръчка, изпълнени през последните 3 /три/ години. 2. Гаранционното обслужване на доставената техника следва да бъде за период не по-малко от 24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата на доставка и монтаж. Участникът следва да опише подробно какво се включва в предлаганите от него гаранционни условия.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, даден от възложителя

Реф. № 20141119CstR1957403

ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
17.12.2014 г.  Час: 16:00
Платими документи

ДА

Цена: 3 BGN
Условия и начин на плащане

Съгласно чл. 28, ал. 6 от ЗОП документацията за участие се публикува в профила на купувача в първия работен ден, следващ деня на публикуването на обявлението. Възложителят предоставя документацията на всяко лице, поискало това, включително като му я изпрати за негова сметка, като в този случай съответното лице дължи заплащане на цената на документацията от 3 (три) лева. При поискване на заинтересованото лице Възложителят изпраща документацията за сметка на лицето, отправило искането. Документацията е достъпна и безплатна на сайта на СЗДП - http://www.szdp.bg - Профил на купувача.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
17.12.2014 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 18.12.2014 г.  Час: 10:00
Място

Административната сграда на СЗДП, гр. Враца, бул. "Христо Ботев" № 2, ет. 3

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертата е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурага или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Съгласно чл.64, ал.1 от ЗОП, в случаите на чл.14, ал.3 от ЗОП при провеждане на открита процедура по опростените правила ,възложителят изпраща обявлението за обществени поръчки до агенцията за вписване в Регистъра най-малко 40 дни преди крайния срок за получаване на офертите. На основание чл. 64, ал.3 от ЗОП, срокът по чл. 64, ал.1 се намалява със 7 дни, поради изпращане на обявлението по електронен път и с още 5 дни, поради това, че от датата на публикуване на обявлението в електронен вид възложителят предоставя пълен достъп по електронен път на документацията за участие и посочва в обявлението интернет адреса, на който тя може да бъде намерена - http://www.szdp.bg - Профил на купувача.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120 и следващите от Закона за обществените поръчки.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

19.11.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ