Версия за печат

01058-2012-0001

BG-Берковица:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 1 - 4 ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Многопрофилна болница за активно лечение-Берковица ЕООД гр.Берковица, ул."Александровска" № 65, За: Даниела Михайлова Атанасова, Република България 3500, Берковица, Тел.: 0953 88013, E-mail: mbal_berk@abv.bg, Факс: 0953 88006

Място/места за контакт: Даниела Михайлова Атанасова

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: http://www.berkovitsa.bg/.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

ЗдравеопазванеРАЗДЕЛ ІI: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

ІI.1) Вид на процедурата
Открита процедура по реда на ЗОП
II.2) Обект на поръчката
Доставки
ІI.3) Процедурата е открита с решение
№: 1 от 26.07.2012 г. 
ІI.4) Публикувано обявление в Държавен вестник/Официален вестник
№: 492687 от 26.07.2012 г. 
ІI.5) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
01058-2012-0001
ІI.6) Описание на предмета на поръчката

Доставка на медикаменти по техническа спецификация за нуждите на МБАЛ-Берковица.


РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

ІII.1)
Номер на договора: 1 от 12.11.2012 г. 
ІII.2) Настоящият договор е сключен след:

Процедура за възлагане на обществена поръчка

III.3) Изпълнител по договора

"ФЬОНИКС Фарма" ЕООД гр.София, ЕИК 203283623, ул."Околовръстен път" 199 А, Република България 1700, София, Тел.: 02 9658100, E-mail: info@phoenixpharma.bg, Факс: 02 9658172

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.phoenixpharma.

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Доставка на медикаменти по техническа спецификация за нуждите на МБАЛ-Берковица.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

24

ІII.7) Стойност посочена в договора
220000 BGN без ДДС
III.8) Договорът е финансиран с европейски средства

НЕ


РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване/прекратяване

12.11.2014 г. 

ІV.3) Договорът е изменян/допълван

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

НЕ

Изпълнението е 78% от предмета на договора
ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
171909.35 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

19.11.2014 г. 


Възложител

Трите имена: Юлия Димитрова Веселинова
Длъжност: Прокурист