00334-2014-0020

BG-София:

РЕШЕНИЕ

Номер: 567 от 19.11.2014 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Агенция "Митници", ул. "Г. С. Раковски" № 47, За: Мариана Узунова, Република България 1202, София, Тел.: 02 98594319; 02 98594019, E-mail: mariana.uzunova@customs.bg, Факс: 02 98594060

Място/места за контакт: отдел "Обществени поръчки"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.customs.bg.

Адрес на профила на купувача: http://customs.bg/bg/page/359.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Друг: митническа дейност


В) ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Доставки
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Доставка на лицензи за софтуерни продукти за нуждите на Агенция „Митници”

II.3) Кратко описание на поръчката

Предметът на настоящата обществена поръчка включва доставка на лицензи за софтуерни продукти в ИТ-структурата на Агенция „Митници”. Видовете лицензи са разпределени в осем обособени позиции, както следва: - Обособена позиция № 1 „Доставка на лицензи за абонамент за поддръжка и права за ползване на нови версии на софтуерни продукти за антивирусна защита”: лицензи за абонамент за поддръжка и права за ползване на нови версии на Symantec Protection Suite Enterprise Edition 4.0 за 1500 (хиляда и петстотин) потребители. - Обособена позиция № 2 „Доставка на лицензи за правото на ползване и лицензи за правото на поддръжка на виртуализационни технологии и RedHat операционна система”: 18 (осемнадесет) бр. Red Hat Enterprise Linux for Virtual Datacenters, Standard; 18 (осемнадесет) бр. Red Hat Enterprise Virtualization (2-sockets), Standard; 12 (дванадесет) бр. Red Hat Enterprise Linux Server, Standard (Physical or Virtual Nodes); 30 (тридесет) бр. Red Hat Enterprise Linux Server Entry Level, Self-support (Up to 1 guest); 4 (четири) бр. High-Availability; 4 (четири) бр. Load Balancer; 2 (два) бр. Resilient Storage.- Обособена позиция № 3 „Доставка на лицензи за правото на поддръжка и използване на актуализации и нови версии на платформата за електронна поща и групова работа на потребителите”: 140 (сто и четиридесет) бр. нови лицензи за IBM Domino Enterprise Server Processor Value Unit (PVU) License + SW Subscription & Support 12 Months; 60 (шестдесет) бр. нови лицензи за IBM Domino Messaging Server Processor Value Unit (PVU) License + SW Subscription & Support 12 Months; 1200 (хиляда и двеста) бр. лицензи за възстановяване на IBM Domino Messaging Server Processor Value Unit (PVU) License Subscription & Support Reinstatement 12 Months; 200 (двеста) бр. нови лицензи за IBM Domino Enterprise Client Access License Authorized User License + SW Subscription & Support 12 Months; 700 (седемстотин) бр. нови лицензи за IBM Domino Messaging Client Access License Authorized User License + SW Subscription & Support 12 Months; 1600 (хиляда и шестстотин) бр. лицензи за възстановяване на IBM Domino Messaging Client Access License Authorized User SW Subscription & Support Reinstatement 12 Months. - Обособена позиция № 4 „Доставка на нови лицензи за софтуер за анализ на работата на бази от данни и лицензи за правото на използване на нови версии за съществуващи такива лицензи”: 3 (три) бр. лицензи за Server Studio™ R.9; 3 (три) бр. лицензи за поддръжка за Server Studio™ R.9; 3 (три) бр. лицензи за обновяване и поддръжка за Server Studio™ R.8; 3 бр. лицензи за обновяване и поддръжка за Sentinel R.8; 12 бр. лицензи за DBVizualizer.- Обособена позиция № 5 „Доставка на лицензи за правото на поддръжка и използване на актуализации и нови версии на софтуер за резервиране на данни”: IBM Tivoli Storage Manager Suite for Unified Recovery Terabyte (1-100) License + SW Subscription & Support 12 Months – за 20 ТБ.- Обособена позиция № 6 „Доставка на лицензи за абонамент за поддръжка и права за ползване на нови версии на софтуерни продукти Adobe Reader Extensions Server”: лицензи за 10 (десет) бр. форми за обновяване и поддръжка на Adobe LiveCycle Reader Extensions.- Обособена позиция № 7 „Доставка на лицензи за правото на ползване и лицензи за правото на поддръжка на RedHat платформа за приложения”: лицензи за Red Hat JBoss Enterprise Application Platform, Standard – за 80 (осемдесет) ядра. Изпълнителят на съответната обособена позиция следва да осигури валидност на съответната софтуерна поддръжка за срок от 1 (една) година, считано от датата на подписване на протокол за приемане на доставката по съответната обособена позиция. - Обособена позиция № 8 „Подновяване на правото за ползване на лицензи за антиспам и антивирусна защита на електронна поща за продукта IronPort”:лицензи за подновяване на абонамент и за поддръжка на Cisco Ironport за 2000 (две) хиляди потребители за срок от 3 (три) години, считано от датата на подписване на протокол за приемане на доставката.

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

48000000

Описание:

Софтуерни пакети и информационни системи

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: 479 от 24.09.2014 г. 
III.3) Справка за обявления, подадени по електронен път

Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата "Електронен подател"

Година и номер на документа:
2014-625198
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.1)
Номер на обявлението в ОВ: 2014/S 186 - 327441 от 27.09.2014 г. 
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 334-2014-20
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки

решение и обявление за поръчка

III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки

625198

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

24.09.2014 г. 


ІV: ПРЕКРАТЯВАМ

обособена позиция/позиции от процедура за възлагане на обществена поръчка

IV.1) Правно основание
Чл. 39, ал. 1, т. 1 от ЗОП
IV.2) Мотиви за прекратяване на процедура

В първоначално определения от Възложителя срок за подаване на оферти за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на лицензи за софтуерни продукти за нуждите на Агенция „Митници” (17 часа на 03.11.2014 г.) не е постъпила нито една оферта за участие по обособена позиция № 6 „Доставка на лицензи за абонамент за поддръжка и права за ползване на нови версии на софтуерни продукти Adobe Reader Extensions Server”. В удължения по реда на чл. 27а, ал. 9, т. 1 от ЗОП срок за получаване на оферти за участие в процедурата по обособена позиция № 6 (17 часа на 14.11.2014 г.) също не е постъпила нито една оферта за участие по обособена позиция № 6 „Доставка на лицензи за абонамент за поддръжка и права за ползване на нови версии на софтуерни продукти Adobe Reader Extensions Server”. Съгласно императивната разпоредба на чл. 39, ал. 1, т. 1 от ЗОП, Възложителят прекратява процедурата с мотивирано решение, когато не е подадена нито една оферта, заявление за участие или конкурсен проект, няма кандидат или участник, който отговаря на изискванията по чл. 47 – 53а от ЗОП, или не се явил нито един участник за договаряне. Предвид обстоятелството, че е налице първата хипотеза на цитираната разпоредба, а именно: не е подадена нито една оферта, процедурата за възлагане на обществената поръчка с предмет „Доставка на лицензи за софтуерни продукти за нуждите на Агенция „Митници” следва да бъде частично прекратена, поради което и на основание чл. 39, ал. 1, т. 1 от ЗОП прекратявам обособена позиция № 6 „Доставка на лицензи за абонамент за поддръжка и права за ползване на нови версии на софтуерни продукти Adobe Reader Extensions Server” от процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на лицензи за софтуерни продукти за нуждите на Агенция „Митници”.

IV.3) Описание на самостоятелно обособените позоции, за които се прекратява процедурата

За нуждите на Агенция „Митници” е необходимо да бъдат доставени лицензи за 10 (десет) бр. форми за обновяване и поддръжка на Adobe LiveCycle Reader Extensions. Изпълнителят следва да осигури валидност на софтуерната поддръжка за срок от 1 (една) година, считано от датата на подписване на протокол за приемане на доставката. Лицензите следва да бъдат доставени в срок до 10 работни дни, считано от датата на сключване на договора за обществена поръчка. Валидност на софтуерната поддръжка: 1 (една) година, считано от датата на подписване на протокол за приемане на доставката.

IV.5) Поръчката може да бъде предмет на повторно публикуване

ДА


V: ОБЖАЛВАНЕ

V.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

V.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

19.11.2014 г. 


Възложител

Трите имена: Цветан Стефанов Мадански
Длъжност: главен секретар на Агенция "Митници", възложител съгласно Пълномощно с рег. № 94ЦЦ/25/13.08.2014 г.