00334-2014-0025

BG-гр. София:

РЕШЕНИЕ

Номер: 566 от 19.11.2014 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Агенция "Митници", ул. "Г. С. Раковски" № 47, За: Ирена Илиева, Република България 1202, гр. София, Тел.: 02 98594019, E-mail: irena.ilieva@customs.bg, Факс: 02 98594060

Място/места за контакт: началник отдел "Обществени поръчки и капиталови разходи"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.customs.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.customs.bg/bg/page/358.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Друг: митническа дейност


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 90 ал. 1, т.11 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Доставки
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

1. Доставка на бензин А-95Н - 185 000 (сто осемдесет и пет хиляди) литра; 2. Доставка на дизелово гориво - 185 000 (сто осемдесет и пет хиляди) литра; 3. Доставка на двигателни масла - 8 000 (осем хиляди) литра; 4. Доставка на газьол за отопление - 198 000 (сто деветдесет и осем хиляди) литра.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

С настоящото решение се открива обществена поръчка с предмет доставки на стоки, осъществявана чрез покупки по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 от ЗОП, като конкретният предмет на обществената поръчка е доставка на горива, двигателни масла и газьол за отопление, т. е. продукти, които са определени по списък, предложен от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата и одобрен от Министерски съвет в правилника за прилагане на закона. В разпоредбата на чл. 16, ал. 8 от ЗОП е предвидено, че Възложителите по чл. 7, т. 1 - 4 вземат решение за възлагане на обществена поръчка чрез открита и ограничена процедура винаги, когато не са налице условията за провеждане на състазателен диалог или процедура на договаряне. Изборът на този вид процедура дава възможност подготовката и протичането й да се осъществят в най-кратки срокове, при същевременно спазване на принципите на ЗОП за публичност и прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност на участниците и недопускане на дискриминация, гарантиране на опазване на търговската тайна на кандидатите и техните предложения. Наред с това при възлагане на поръчката чрез процедура на договаряне без обявление, по реда предвиден в чл.90, ал.1, т.11 от ЗОП, а именно, чрез покупка на стоки обект на търгуване в стокови борси, се гарантира и спазване на основната цел на закона – осигуряване на ефективност при разходването на бюджетните средства.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" № 18, Република България 1000, гр. София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

19.11.2014 г. 


Възложител

Трите имена: Цветан Стефанов Мадански
Длъжност: главен секретар на Агенция "Митници", възложител съгласно Пълномощно с рег. № 94ЦЦ/25/13.08.2014 г.