Версия за печат

00096-2014-0001

BG-ВИДИН:

РЕШЕНИЕ

Номер: 4 от 19.11.2014 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ВИДИН, ул."Цар Симеон Велики" 119, За: СВЕТЛАНА ТОШЕВА МИТОВА, БЪЛГАРИЯ 3700, ВИДИН, Тел.: 094 600882, E-mail: csmp_vd@abv.bg, Факс: 094 600886

Място/места за контакт: СВЕТЛАНА ТОШЕВА МИТОВА

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: www.csmpvidin.alle.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 90 ал. 1, т.11 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Доставки
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Доставка на горива за реанимобилите на ЦСМП-Видин и филиалите му за 2015 година: Бензин А95Н и дизелово гориво.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Прогнозен общ разход за 2015 година- 42200 литра за 89317 лева без ДДС. Предмета на поръчката е доставка на стоки- горива, определени по списък, предложен от държавната комисия по стоковите борси и тържищата и одобрен от Министерски съвет в правилника за прилагане на закона.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА, бул."Витоша" 18, БЪЛГАРИЯ 1000, СОФИЯ, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Необходимите горива за ЦСМП-Видин по филиали е както следва: ФСМП-Видин- дизел 17000 л за 35983 лв., бензин А95Н 200 л за 417 лв.; ФСМП-Белоградчик- дизел 10000 л за 21167 лв.; ФСМП-Кула- дизел 6000 л за 12700 лв.; ФСМП-Димово- дизел 5000 л за 10583 лв.; ФСМП-Брегово- дизел 4000 л за 8467 лв.; или всичко дизел 42000 л за 88900 лв. и бензин А95Н 200 л за 417 лв. без ДДС.


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

19.11.2014 г. 


Възложител

Трите имена: Станислав Петров Поломски
Длъжност: Директор