Версия за печат

00338-2014-0018

BG-Разград: 13 - Рекламни услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Разград, бул."Бели Лом"№37А, За: Нели Добрева и Виргиния Станкова, Република България 7200, Разград, Тел.: 084 618146; 084 618171, E-mail: kmet@razgrad.bg, Факс: 084 660090

Място/места за контакт: Ръководител на проекта и ст.юрисконсулт-"обществени поръчки" в Дирекция "Правно и нормативно обслужване"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.razgrad.bg.

Адрес на профила на купувача: www.razgrad.bg.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие:

Община Разград, бул."Бели Лом" №37 А, За: Силвия Янева, Република България 7200, Разград, Тел.: 084 618213

Място/места за контакт: деловодство

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Предмет на настоящата обществена поръчка е: „Услуги по организиране и провеждане на встъпителна и заключителна пресконференции, публикации в медиите, изработване на информационни брошури и рекламни материали свързани с информираност и публичност по Проект BG051PO001-5.2.12-0061-C0001 „Осигуряване на сигурна и стабилна среда за деца и младежи с увреждания в община Разград, чрез предоставяне на социални услуги от резидентен тип” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007–2013

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 13
Място на изпълнение: Дейностите за информиране и публичност ще се извършват основно в град Разград, община Разград, област Разград.
Код NUTS: BG324
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Описанието на поръчката включва избор на изпълнител за осъществяване на мерките за публичност и информираност при реализирането на дейностите по Проект BG051PO001-5.2.12-0061-C0001 „Осигуряване на сигурна и стабилна среда за деца и младежи с увреждания в община Разград, чрез предоставяне на социални услуги от резидентен тип” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007–2013 г., Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.12 „Да не изоставяме нито едно дете”, Компонент 2 „Разкриване на социални услуги в общността”. Общата цел на Проект BG051PO001-5.2.12-0061-C0001 “Осигуряване на сигурна и стабилна среда за деца и младежи с увреждания в община Разград, чрез предоставяне на социални услуги от резидентен тип” е: Реализиране на устойчив модел за деинституционализация на деца и младежи с увреждания, настанени в специализирани институции, чрез развитие на социални услуги от резидентен тип в община Разград.Проектът е насочен към реализирането на следните специфични цели: Създаване на нови форми на социални услуги от резидентен тип, основани на професионална оценка на нуждите на всяко дете и младеж с увреждания; Насърчаване на равните възможности, разширяване на многообразието и целенасочеността на социалните услуги от резидентен тип; Прилагане на устойчив комплексен подход за повишаване качеството на живот на деца и младежи с увреждания, лишени от родителска грижа; Повишаване на професионалните умения и мотивация на персонала, ангажиран в предоставянето на услуги за деца и младежи с увреждания.Дейностите, които Изпълнителят следва да осъществи за информирането на широката общественост за финансовия принос на Общността включват мерките, посочени в техническата спецификация към документацията за участие одобрена с решението за откриване.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

22150000, 22313000, 79996000

Описание:

Брошури
Изображения за декорация чрез трансфер (тип ваденки, ситопечат и др)
Услуги по организиране на бизнес събития

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

200 броя рекламни брошури – 100 бр. с планираните дейности, цели и резултати, които се очаква да бъдат постигнати с реализирането на Проект BG051PO001-5.2.12-0061-C0001 „Осигуряване на сигурна и стабилна среда за деца и младежи с увреждания в община Разград, чрез предоставяне на социални услуги от резидентен тип” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007–2013 и 100 бр. отчитащи постигнатото и споделяне на опит в предоставянето на социалните услуги. С оглед по-голямо популяризиране до по-широк кръг аудитория, се предвижда да се изработят рекламни материали, които да бъдат разпространени по време на встъпителната и заключителна пресконференция, както и сред местната общност.Рекламни и информационни материали: рекламни термочаши 200 бр.; рекламни папки 200 бр., рекламни химикали 200 бр.; рекламни тефтери 200 бр.; рекламни дъждобрани 200 бр.; рекламни екочанти 200 бр.; и рекламна флашпамет 200 бр.Публикации в местната и национална печатна преса и съобщения в местното радио, относно стартирането, напредъка и завършването на дейностите по изпълнение на Проект BG051PO001-5.2.12-0061-C0001 “Осигуряване на сигурна и стабилна среда за деца и младежи с увреждания в община Разград, чрез предоставяне на социални услуги от резидентен тип” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007–2013 г., Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.12 „Да не изоставяме нито едно дете”, Компонент 2 „Разкриване на социални услуги в общността”, чрез които обществеността да бъде информирана за започването на дейностите по реализиране на договора за безвъзмездна финансова помощ, за напредъка, както и за резултати и срокове за изпълнение. Публикации в местна преса – 3 бр. Публикации в национална преса – 3 бр. Съобщения в местното радио – 3 бр. Изпълнителят трябва да организира 2 /две/ информационни пресконференции: встъпителна пресконференция за оповестяване стартирането на проекта и заключителна пресконференция за отчитане на дейностите, предвидени за изпълнение. За провеждане на пресконференциите трябва да бъдат осигурени информационни материали за участниците, кафе-пауза, озвучаване, мултимедия, прессъобщения (минимум 30 участници). Съгласно Ръководството за изпълнение на дейности за информиране и публичност по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”. (Приложение към документацията), организаторите на информационни и обучителни събития (например семинари, конференции, работни срещи, информационни дни и др.), свързани с изпълнението на проекти по ОПРЧР, следва изрично да оповестяват, че съответният проект се съ-финансира от ЕСФ чрез ОПРЧР, като използват флага на ЕС, логото на ЕСФ и на ОПРЧР. Те могат да направят това чрез поставяне на банери в залите, където се провежда мероприятието.Подробното им описание е съгласно техническата спецификация. с Оглед посочената по долу прогнозна стойност и тази в документацията, при съставяне на Ценовата си оферта, участника следва да се съобрази с прогнозната (максимално допустима) стойност на всяка една дейност. В случай, че предложената цена за отделна дейност надвишава прогнозната стойност съгласно таблицата по-горе, участника ще бъде отстранен от участие в настоящата обществена поръчка. Общата прогнозна стойност, посочена по-долу е без вкл. ДДС.

Прогнозна стойност без ДДС
22640 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Завършване

11.10.2015 г. 


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Участникът представя гаранция за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка, а участника определен за изпълнител – гаранция за изпълнение на договора.Участникът или определеният изпълнител избира сам формата на гаранцията за участие, съответно за изпълнение.Когато участникът или избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.Гаранцията за участие в настоящата обществена поръчка е в размер на 200,00 лв.Гаранцията за участие се представя в една от следните форми:Банкова гаранция за участие, която следва да отговаря на следните изисквания: - Да е изписан точно и пълно предмета на обществената поръчка, за която се отнася гаранцията, както и наименованието на проекта:„Услуги по организиране и провеждане на встъпителна и заключителна пресконференции, публикации в медиите, изработване на информационни брошури и рекламни материали свързани с информираност и публичност по Проект BG051PO001-5.2.12-0061-C0001 „Осигуряване на сигурна и стабилна среда за деца и младежи с увреждания в община Разград, чрез предоставяне на социални услуги от резидентен тип” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007–2013 - Банковата гаранция да е учредена в полза на възложителя – Община Разград.- Банковата гаранция да бъде неотменяема и безусловна и да съдържа задължение на банката гарант да извърши безотказно и безусловно плащане в срок до 3 /три/ работни дни при първо писмено искане от страна на възложителя. - Банковата гаранция да е със срок на валидност 180 /сто и осемдесет/ дни, считано от крайният срок за получаване на офертите.- Банковата гаранция трябва да е с подпис и печат на банката, име и длъжност на лицето, което я е подписало.Документ (оригинал или копие) удостоверяващ паричен превод по банков път на гаранцията за участие, по следната сметката на Възложителя:IBAN: BG35IORT81163300900000,BIC: IORTBGSF Име на банка: ТБ „ИНВЕСТБАНК” АД – клон Разград;Забележка: в платежния документ се посочва се посочва следния текст: Договор за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.12-0061-C0001 по ОПРЧР”.Документ (оригинал или копие), удостоверяващ внесена гаранция по касов път за участие, внесена в касата на ОБЩИНА РАЗГРАД, със седалище и адрес: гр. Разград, 7200, бул. „Бели Лом” № 37А, ет. 4, стая 403.Забележка: в платежния документ се посочва следния текст: Договор за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.12-0061-C0001 по ОПРЧР”.Всички разходи по внасяне/откриване и обслужване на гаранциите са за сметка на Участника. Възложителят освобождава гаранциите, без да дължи лихви за периода, през който те законно са престояли при него. Задържане и освобождаване гаранциите за участие – съгласно чл.61 и чл.62 от ЗОП.В хипотезата на чл. 62а от ЗОП, възложителят кани участниците, на които гаранцията е възстановена в съответствие с чл. 62, ал.1, т.2 от ЗОП, отново да представят гаранция за участие. Участник, който след покана и в определения в нея срок не представи отново гаранция, се отстранява от участие.Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 4(четири) на сто от стойността на поръчката без вкл. ДДС, съгласно ценовото предложение на участника, определен за изпълнител на поръчката.Гаранцията за изпълнение на договора се представя в една от следните форми:Банкова гаранция за изпълнение –(по образец)Документ (оригинал или копие), удостоверяващ паричен превод по банков път на гаранцията за изпълнение на договора, внесена по сметката на Възложителя: IBAN: BG35IORT81163300900000, BIC: IORTBGSF,Име на банка: ТБ „ИНВЕСТБАНК” АД – клон Разград;Забележка: в платежния документ се посочва следния текст:Договор за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.12-0061-C0001 по ОПРЧР”. Документ (оригинал или копие), удостоверяващ внесена гаранция по касов път за изпълнение на договора, внесена в касата на ОБЩИНА РАЗГРАД, със седалище и адрес: гр. Разград, 7200, бул. „Бели Лом

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Обществената поръчка се финансира по ОПРЧР 2007-2013, Процедура за директно предоставяне на БФП BG051PO001-5.2.12 „Да не изоставяме нито едно дете”, Компонент 2 „Разкриване на социални услуги в общността”, съгласно сключен Договор за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.12-0061-C0001 между Община Разград и Агенция за социално подпомагане, за финансиране на дейностите, включени в Проект “Осигуряване на сигурна и стабилна среда за деца и младежи с увреждания в община Разград, чрез предоставяне на социални услуги от резидентен тип”.Редът и условията за плащане на възнаграждението на изпълнителя на обществената поръчка са определени в договора за възлагане на обществената поръчка, а именно:Плащането за предоставената услугите се извършва както следва: 1. Аванс, в размер на 20% (двадесет процента). Авансът е платим в срок до 5 (пет) работни дни след получаване от страна на Изпълнителя на писмо за уведомяване от Възложителя за започване на изпълнението, по банкова сметка, посочена от Изпълнителя в договора за възлагане изпълнението на обществената поръчка, срещу представена фактура. 2. Междинно плащане се осъществява в 30-дневен срок след представяне на фактура по одобрения от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ доклад за изпълнените дейности от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и е в размер на 60% (шестдесет процента) от стойността на договора. Плащане се превежда, само ако доклада на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде приет без възражения от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. В противен случай плащането се извършва след коригиране на установените недостатъци при изпълнението на договора в съответствие с указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. От междинното плащане следва да се удържи преведения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ аванс.3. Окончателно плащане се извършва в 30-дневен срок след представяне на фактура по одобрения от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ окончателен доклад за дейностите по договора. Плащане се превежда, само ако окончателният доклад на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде приет без възражение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. В противен случай плащането се извършва след коригиране на установените недостатъци при изпълнението на договора в съответствие с указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.Фактурите за извършване на плащания да се изготвят на български език, в съответствие със Закона за счетоводството. В описателната им част задължително следва да се впише следния текст: „Разходът е по проект по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.12-0061-C0001 по ОП РЧР”.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Когато участникът е обединение, както за участие в процедурата, така и за сключване на договор, Възложителят не изисква създаването на юридическо лице.Ако обединението бъде избрано за изпълнител, преди сключване на договора се представя регистрация по БУЛСТАТ, открита банкова сметка на обединението и удостоверение за данъчна регистрация.Лице, което участва в обединение не може да представя самостоятелна оферта.При участие в процедурата на обединение, възложителят изисква представянето на заверено от участника копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. Договорът за обединение задължително следва да съдържат разписано разпределение на участието на партньорите в изпълнение на дейности по поръчката и също така следва да съдържат клаузи, с които се гарантира, че: - В случай, че обединението бъде избрано за ИЗПЪЛНИТЕЛ, участниците в него ще спазват стриктно предложеното разпределение на участието в изпълнение на дейностите по поръчката и то няма да бъде променяно за целия период на изпълнение на договора; - Всички членове на обединението са отговорни заедно и поотделно за изпълнението на договора и гаранционните условия;- Всички членове на обединението са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора, включително до изтичане на последния гаранционен срок по договора за строителство;- Съставът на обединението няма да се променя след сключването на договора за възлагане на обществената поръчка;- Участниците в обединението следва да определят едно лице, което да представлява обединението за целите на поръчката. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Участник в процедурата за възлагане на общ. поръчка може да бъде всяко бълг. или чужд. ФЛ или ЮЛ, както и техни обединения*. Те трябва да отговарят на изискванията на ЗОП и условията, посочени в документацията. Всеки участник в процедурата може да ангажира за участие и подизпълнител/и, като посочи в офертата видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнителите и съответстващия на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители.С офертата си участниците могат без ограничения да предлагат ползването на подизпълнители. Не може да участва в процедурата за възлагане на обществена поръчка участник, за когото са налице обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и ал.5 от ЗОП и обстоятелствата по чл. 47, ал. 2, т.1 и т.5 от ЗОП, както и чужд.ФЛ или ЮЛ, за което в държавата в която е установено е налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 или обстоятелствата по чл. 47, ал. 2,т.1 и т.5 от ЗОП. Когато Участникът предвижда подизпълнители при изпълнение на поръчката,за подизпълнителите се прилагат само изискванията по ал.1 и ал.5 на чл.47 отЗОП, съгл. чл.47, ал.8 от ЗОП.Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика се посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.Офертата съдържа три отделни запечатани, непрозрачни и надписани плика, както следва:Плик № 1 „Документи за подбор”,Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” и Плик № 3 с надпис „Предлагана цена”.В плик №1 се поставят-Оферта-обр.1,в оригинал, подписана и подпечатана от участника или от изрично упълномощен негов представител с нотариално заверено пълномощно. Когато Участник в процедурата е обединение, офертата се подава от представляващия обединението, като за неприложимите данни следва да се посочва текст „неприложимо”.Представяне на участника-обр.2.Когато участникът в процедурата е обединение, което не е ЮЛ, съгласно чл.56, ал.3, т.1 от ЗОП документа по ал.1, т.1, б.“а“/в наст. поръчка обр.2/, се представят за всяко ФЛ или ЮЛ, включено в обединението.Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП, за липсата на обстоятелствата по ал.1 и ал.5 и т.1 и т.5 по ал.2 и по чл.48, ал.2 от ЗОП подписана от лицата, които представляват участника, обр.3.-при обединения декларацията се представя за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.Списък на документите съдържащи се в офертата,обр. 4 в оригинал, подписан и подпечатан от участника.При Участници обединения-завер. от участника копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява обединението се представя и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.Когато участникът в процедурата е чужд.ФЛ или ЮЛ или техни обединения, офертата се подава на български език, документът по чл.56, ал.1, т.1 от ЗОП /представяне на участника и декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП/ се представя в официален превод, а документите по чл.56, ал.1, т.5(доказателства за техн. възможности и квалификация), и т.11(декларация за спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд) от ЗОП, които са на чужд език, се представят и в превод.Документ за внесена Гаранция за участие (съгласно избрания от участника начин).Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл.55, ал.7, както и за липса на обстоятелство по чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП обр.6.Декларация за участие на подизпълнителите обр.7 и Декларация от всеки подизпълнител за съгласие обр.8.Декларация по чл.56, ал.1 т.11 от ЗОП обр.9.Декларация за приемане условията на проекто договора обр.10.Изрично нотариално заверено Пълномощно (оригинал или нотариално заверено копие) относно лицето/цата, в случай че същата не е подписана от законния представител на участника.Продължава в VI.3 Допълнителна информация
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: В съответствие с разпоредбата на чл.50 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ възложителят не поставя изисквания към финансовото и икономическото състояние на участниците в настоящата обществена поръчка.
Минимални изисквания: В съответствие с разпоредбата на чл.50 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ възложителят не поставя изисквания към финансовото и икономическото състояние на участниците в настоящата обществена поръчка.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: За доказване на техническите възможности и квалификацията си участниците представят следните документи: Списък на услугите, които са еднакви или сходни* с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата (съгласно образеца – Образец №5), с посочване на стойността/ите, датата/тите и получателя/ите, заедно с доказателство за извършената услуга(съгласно чл.51, ал.4 от ЗОП доказателството да е под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата). Когато участник в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, в случай, че документите за доказване на техническите възможности и квалификация, които са на чужд език се представят и в превод. Ако участникът е обединение, което не е юридическо лице, документи се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съотвествието си с критериите за подбор по смисъла на чл.56, ал.3, т.2,, чл.25, ал.2, т.6, във връзка с чл.25, ал.8 от ЗОП. * Под "еднакви/сходни с предмета на обществената поръчка" следва да се разбира осъществяване на дейности по публичност и информираност. За покриване на минималното изискване се вземат предвид само услуги по публичност и информираност, които вече са изпълнени, а не в стадий на изпълнение
Минимални изисквания: Участник в процедурата трябва да отговаря на следните минимални изисквания за технически възможности и квалификация: Да е изпълнил услуга/услуги, която/които е/са еднаква/еднакви* или сходна/сходни* с предмета на обществената поръчка, изпълнена/и през последните три години, считано от датата на подаване на офертата. При обединения, които не са юридически лица – изискванията се покриват от един или повече от участниците в обединението. * Под "еднакви/сходни с предмета на обществената поръчка" следва да се разбира осъществяване на дейности по публичност и информираност. За покриване на минималното изискване се вземат предвид само услуги по публичност и информираност, които вече са изпълнени, а не в стадий на изпълнение
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

НЕРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
29.12.2014 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
29.12.2014 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 30.12.2014 г.  Час: 10:00
Място

В сградата на Община Разград, 7200, гр. Разград, бул. „Бели Лом” № 37А, партерен етаж, зала № 102

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

При отварянето на офертите може да присъстват лицето, представляващо участника или лице, изрично упълномощено от участника по смисъла на чл. 68, ал. 3 от ЗОП, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установеният режим за достъп до административната сграда на Община Разград.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

Проект BG051PO001-5.2.12-0061-C0001 „Осигуряване на сигурна и стабилна среда за деца и младежи с увреждания в община Разград, чрез предоставяне на социални услуги от резидентен тип” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007–2013

VI.3) Допълнителна информация

Плик №2 съдържа:„Техническо предложение за изпълнение на поръчката” Образец №11 и в приложимите случаи Декларация по чл.33, ал.4 от ЗОП образец 13. Плик №3 съдържа: „Ценово предложение за изпълнение на поръчката“ - Образец №12 Отстраняване на участник в процедурата: - който не е представил някой от необходимите документи по чл. 56 от ЗОП; - за когото са налице обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и ал.5 от ЗОП и посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 – по т.1 и т.5 от ЗОП; - който е представил оферта, която е непълна или не отговаря на предварително обявените условия на възложителя; - който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП; - за когото по реда на чл. 68, ал. 11 от ЗОП е установено, че е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от възложителя критерии за подбор; - който е представил самостоятелна оферта и същевременно е декларирал съгласие да участва като подизпълнител в офертата на друг Участник и/или участва като партньор в обединение; - който не отговаря на минималните изисквания, посочени в настоящата документация, за икономическо и финансово състояние; - който не отговаря на минималните изисквания, посочени в настоящата документация, за технически възможности и/или квалификация на участниците. -при настъпване на хипотезата на чл.58, ал.3 от ЗОП и/или чл.62а от ЗОП. В съответствие с разпоредбата на чл.56, ал.1, буква „в“ от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ възложителя не изисква доказателства за упражняване на професионална дейност по чл. 49, ал. 1 и 2 от ЗОП. Възложителят не поставя изискване документацията за участие да се получава на място и предоставя документацията на всяко лице, поискало това, включително като му я изпрати за негова сметка. Документацията за участие в процедурата се предоставя безвъзмездно като възложителят не посочва в обявлението цена за нейното закупуване, като на участниците е предоставен пълен достъп до същата на интернет адреса на възложителя (Община Разград): www.razgrad.bg в рубриката „профил на купувача /обществени поръчки/“. Заинтересованите лица могат да поискат изпращане на документацията за участие чрез куриер за тяхна сметка. Искането следва да бъде направено по факс – 084 660 090, като в него следва да се съдържат следните данни: име на участника, БУЛСТАТ/ЕИК (което е приложимо), телефон, факс и е-адрес и административен адрес за изпращане на документацията с посочване на пощенския код на населеното място. Така поискана, документацията за участие се изпраща на заявителя за негова сметка по куриер на посочения в искането адрес. Обявлението е изпратено за публикация с електронен подпис по електронен път и от датата на публикуване на обявлението в електронен вид възложителят предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие на интернет адрес на Възложителя: www.razgrad.bg и в допълнение в обявлението е посочен Интернет адрес, на който тя може да бъде намерена, поради което на основание чл.64, ал.3 от ЗОП, срокът за подаване на оферти ще бъде намален от 52 на 40 дни, както са и определени с настоящото обявление. Документацията за участие се публикува в профила на купувача на адрес: www.razgrad.bg. Обменът на информация може да се извърши по пощата, по факс, по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис или чрез комбинация от тези средства по избор на възложителя. Всички действия на възложителя към кандидатите или участниците са в писмен вид. Решенията на възложителя, за които той е длъжен да уведоми кандидатите или участниците и документите, които се прилагат към тях, се връчват лично срещу подпис или се изпращат с препоръчано писмо с обратна разписка, по факс или по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Обжалването е регламентирано в Глава единадесета "Обжалване" на Закона за обществените поръчки /ЗОП/, като срока за подаване на жалба е определен в чл.120, ал.5 на ЗОП, включен в посочената по - горе глава единадесета.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Община Разград, бул."Бели Лом" №37 А, Република България 7200, Разград, Тел.: 084 618146; 084 618171, E-mail: kmet@razgrad.bg, Факс: 084 660090

Интернет адрес/и:

URL: www.razgrad.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

18.11.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ