Версия за печат

00338-2014-0018

BG-Разград:

РЕШЕНИЕ

Номер: ЗОП-42 от 17.11.2014 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Разград, бул."Бели Лом" №37А, За: Нели Добрева и Виргиния Станкова, Рупублика България 7200, Разград, Тел.: 084 618146; 084 617171, E-mail: kmet@razgrad.bg, Факс: 084 660090

Място/места за контакт: Ръководител на проекта и ст.юрисконсулт-"обществени поръчки" в Дирекция "Правно и нормативно обслужване"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.razgrad.bg.

Адрес на профила на купувача: www.razgrad.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Услуги
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Описанието на поръчката включва избор на изпълнител за осъществяване на мерките за публичност и информираност при реализирането на дейностите по Проект BG051PO001-5.2.12-0061-C0001 „Осигуряване на сигурна и стабилна среда за деца и младежи с увреждания в община Разград, чрез предоставяне на социални услуги от резидентен тип” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007–2013 г., Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.12 „Да не изоставяме нито едно дете”, Компонент 2 „Разкриване на социални услуги в общността”. Общата цел на Проект BG051PO001-5.2.12-0061-C0001 “Осигуряване на сигурна и стабилна среда за деца и младежи с увреждания в община Разград, чрез предоставяне на социални услуги от резидентен тип” е: Реализиране на устойчив модел за деинституционализация на деца и младежи с увреждания, настанени в специализирани институции, чрез развитие на социални услуги от резидентен тип в община Разград.Проектът е насочен към реализирането на следните специфични цели: Създаване на нови форми на социални услуги от резидентен тип, основани на професионална оценка на нуждите на всяко дете и младеж с увреждания; Насърчаване на равните възможности, разширяване на многообразието и целенасочеността на социалните услуги от резидентен тип; Прилагане на устойчив комплексен подход за повишаване качеството на живот на деца и младежи с увреждания, лишени от родителска грижа; Повишаване на професионалните умения и мотивация на персонала, ангажиран в предоставянето на услуги за деца и младежи с увреждания.Дейностите, които Изпълнителят следва да осъществи за информирането на широката общественост за финансовия принос на Общността включват мерките, посочени в техническата спецификация към документацията за участие одобрена с настоящото решение

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Провеждането на предвидената в Закона за обществените поръчки открита процедура гарантира в най-голяма степен прозрачността на избора и разходването на финансовите средства и публичността по възлагането на поръчката.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

18.11.2014 г. 


Възложител

Трите имена: инж.Любомир Трифонов Цонев
Длъжност: зам.-кмет на Община Разград(определен със Заповед №300/05.04.2012 г. на кмета на Община Разград)