Версия за печат

02709-2014-0061

BG-Белоградчик: 06 - Финансови услуги (Застрахователни услуги, Банкови и инвестиционни услуги)

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

СЗДП ТП ДГС Белоградчик, ул."Христо Ботев" № 2, За: Павлина Димитрова, Република България 3900, Белоградчик, Тел.: 0936 54248, E-mail: tpdgsbelogradchik@abv.bg, Факс: 0936 54531

Място/места за контакт: СЗДП ТП ДГС Белоградчик

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bg.

Адрес на профила на купувача: http://procurement.szdp.bg/?g=pade&idd=index.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Друг: Стопанисване и опазване на горски територии - държавна собственост

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Избор на застраховател, който да застрахова моторните превозни средства, служителите и имуществото на ТП ДГС Белоградчик със застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите, пълно „Автокаско”, „Трудова злополука”, „Гражданска отговорност при носене и употреба на огнестрелно оръжие” „Имущество” и „Горски насажденияна” максимална прогнозна стойност 4200 лв./четири хиляди и двеста лева/

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 6
Място на изпълнение: ТП ДГС Белоградчик
Код NUTS: BG311
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

„Избор на застраховател, който да застрахова моторните превозни средства, служителите и имуществото на ТП ДГС Белоградчик със застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите, пълно „Автокаско”, „Трудова злополука”, „Гражданска отговорност при носене и употреба на огнестрелно оръжие” „Имущество” и „Горски насажденияна” максимална прогнозна стойност 4200 лв./четири хиляди и двеста лева/

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

66510000

Описание:

Застрахователни услуги

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Сключване на застраховка "Гражданска отговорност на автомобилистите" за 7 броя МПС, пълно "Автокаско" за 1бр. МПС със застрахователна сума 40000.00лв. ,"Трудова злополука за 10служителя -горски надзиратели, "Гражданска отговорност за носене и употреба на огнестрелно оръжие" 8 броя служители,"Имущество" с отчетна стойност 67588 лв.и "Горски насаждения" 162,716 дка със зазстрахователна сума 62421.45 лв., собственост на ТП ДГС Белоградчик, съгласно списък към документацията

Прогнозна стойност без ДДС
4200 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

12


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранциите се представят във форма на парична сума или банкова гаранция в размер както следва: 1.гаранция за участие в процудерата 42.00 лв. вносима в касата на СЗДП ТП ДГС Белоградчик, на адрес гр.Белоградчик, ул."Христо Ботев" № 2 или по банкова сметка IBAN : BG27STSA93000015887816, BIC STSABGSF Банка ДСК офис Белоградчик, в срок до 16.00 часа на 17.12.2014 год. 2.Гаранция за изпълнение на поръчката е в размер на 3 % от достигната стойност на договора, вносима в касата на СЗДП ТП ДГС Белоградчик, на адрес гр.Белоградчик, ул."Христо Ботев" № 2 или по банкова сметка IBAN : BG27STSA93000015887816, BIC STSABGSF Банка ДСК, банкова гаранция превишаваща срока на изпълнение на договора с 45 дни.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

плащанията се извършват съгласно условията на договора.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ „ПЛИК № 1” с надпис ”ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР”, .Представяне на участника, което включва: - Приложение № 1- посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата; -декларация по чл.47,ал.9 от ЗОП-Приложение № 3. При подаване на офертата участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по чл.47,ал.1 и ал.5 от ЗОП с една декларация, подписана от лицата, които представляват участника. В декларацията се включва и информация относно публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя; - доказателства за упражняване на професионална дейност по чл. 49, ал. 1 и 2 от ЗОП-документ, разрешаващ извършване на застрахователна дейност, касаеща предмета на застраховките от поръчката. За Република България този документ се издава от Комисията за финансов надзор. Забележка: при участници обединения - копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. Оферта-Приложение № 2 Гаранция за участие в размер на 42.00лв. /четиридесет и два лева/, представляваща 1 % от стойността на поръчката. Формата на гаранцията е парична сума, която се внася по следната банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ BIC код: STSABGSF, IBAN на разплащателната сметка: BG27STSA93000015887816 при Банка ДСК офис Белоградчик (ГАРАНЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ СЛЕДВА ДА БЪДЕ СЪС СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА) Доказателство за технически възможности и/или квалификация на участника: В декларация /свободен текст/ се посочва образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на ръководните служители на участника, включително на лицата, които отговарят за извършването на услугата. Декларация по чл.56,ал.1,т.6 от ЗОП-Приложение № 4 - декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП. Декларация за подизпълнители-Приложение № 6 Декларация по чл.56,ал.1,т.12 от ЗОП-Приложение № 7 Декларация по чл.3,т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и финансови отношения с дружествата,регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим,свързаните с тях лица и техните действителни собственици-Приложение № 8 5.3.1.9.Списък на документите и информацията ,съдържащи се в офертата –Приложение № 9. Документите се представят в оригинал или в заверено от участника копие. Под «заверено копие» следва за се разбира копие на съответния документ със заверка „Вярно с оригинала” с подпис и печат на участника. Изисква се нотариално заверено пълномощно на лицето, оправомощено да представлява участника, когато последният не се представлява от лицата, посочени в документите по т. 5.2.2 или отразените на електронната страница на Търговски регистър при Агенция по вписванията. Плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката” В плика се поставя техническото предложение за изпълнение на поръчката с посочване на срока за изпълнение. Изготвя се по примерен образец Приложение № 5/само в оригинал/. Участниците попълват, подписват и подпечатват техническото предложение, без да посочват цени. Всякаква информация, свързана с цени, трябва да се съдържа в единствено ценовата оферта на участника. Техническото предложение на участника трябва да съответства на изискванията на техническата спецификация. Плик № 3 с надпис „Предлагана цена” Предлаганата цена се изготвя по образец-Приложение № 10/само оригинал/.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: няма изисквания
Минимални изисквания: няма изисквания
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: съгласно документацията на процедурата
Минимални изисквания: съгласно документацията на процедурата
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

ДА

Нормативни разпоредби

Участниците в процедурата, трябва да притежават лиценз/разрешение за извършване на застрахователна дейност издаден от компетентен орган

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

НЕРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
17.12.2014 г.  Час: 16:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
22.12.2014 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 23.12.2014 г.  Час: 10:00
Място

Административна сграда ТП ДГС Белоградчик, гр.Белоградчик, ул."Христо Ботев" № 2

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Законни представители или техни упълномощени представители по нотариално заверено пълномощно,могат да присъстват при действията на комисията, като и при отваряне на офертите, съгласно чл.68 ал.3 във връзка с чл.6 от ЗОП.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

съгласно чл.120 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

18.11.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ