Версия за печат

02709-2014-0061

BG-Белоградчик:

РЕШЕНИЕ

Номер: 1 от 18.11.2014 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

СЗДП ТП ДГС Белоградчик, ул."Христо Ботев" №2, За: Павлина Димитрова гл.счетоводител, Република България 3900, Белоградчик, Тел.: 0936 54006, E-mail: tpdgsbelogradchik@abv.bg, Факс: 0936 54531

Място/места за контакт: гр.Белоградчик ул."Христо Ботев" № 2

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.szdp.bg.

Адрес на профила на купувача: http://procurement.szdp.bg/?g=page&idd=index.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Друг: Стопанисване и опазване на горски територии държавна собственост.


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Услуги
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

„Избор на застраховател, който да застрахова моторните превозни средства, служителите и имуществото на ТП ДГС Белоградчик със застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите, пълно „Автокаско”, „Трудова злополука”, „Гражданска отговорност при носене и употреба на огнестрелно оръжие” „Имущество” и „Горски насажденияна” максимална прогнозна стойност 4200 лв./четири хиляди и двеста лева/

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Необходимост от възможност за участие на неограничен брой участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на застраховател, който да застрахова моторните превозни средства, служителите и имуществото на ТП ДГС Белоградчик със застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите, пълно „Автокаско”, „Трудова злополука”, „Гражданска отговорност при носене и употреба на огнестрелно оръжие” „Имущество” и „Горски насажденияна” максимална прогнозна стойност 4200 лв./четири хиляди и двеста лева/

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул."Витоша", Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@crc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: htt://www.crc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

18.11.2014 г. 


Възложител

Трите имена: инж.Мая Георгиева Костова
Длъжност: Директор