Версия за печат

00272-2014-0013

BG-с. Ружинци: 12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Ружинци, ул. "Георги Димитров" 31, За: Евтим Евтимов, България 3930, с. Ружинци, Тел.: 09324 2283, E-mail: rujinci@abv.bg, Факс: 09324 2604

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://obshtina-ruzhintsi.com.

Адрес на профила на купувача: http://obshtina-ruzhintsi.com/obshtestveni-porychki?start=6.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Упражняване на независим строителен надзор при изпълнение на строителството на обект „Реконструкция на улици от о.т. 151-о.т. 53-о.т. 90-о.т. 49-о.т. 19, с. Дреновец, общ. Ружинци””

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 12
Място на изпълнение: с.Дреновец, община Ружинци
Код NUTS: BG311
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Строителен мениджмънт, строителен надзор при изпълнение на строителството на обект „Реконструкция на улици от о.т. 151-о.т. 53-о.т. 90-о.т. 49-о.т. 19, с. Дреновец, общ. Ружинци”. Осъществяване на контрол за съответствие на изпълнението на обекта с условията на съответният договор и действащите нормативни актове; Осъществяване на контрол за спазване на българското законодателство в областта на строителството и на безопасността на труда, както и по отношение на докладите и молбите за разрешителни, които също следва да бъдат изготвяни в съответствие с действащите нормативни актове; Изготвяне на ежедневни, ежеседмични и месечни системи за докладване на изпълнението на договора по проекта. Изготвяне и изпълнение на система за осигуряване на качество на съоръжения и материали, използвани по време на строителството, съвместно с изпълнителите, където е необходимо; Изготвяне на доклади за напредък, както и други доклади, когато е необходимо.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

71520000, 71521000

Описание:

Строителен надзор
Строителен надзор по време на строителството

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Консултантът трябва: Да осъществява прецизна и качествена организация на цялостния строителен процес. Да оказва съдействие на Възл., във всички случаи, когато е необходимо при изпълнението на проекта. Да дискутира с Възл. всички възможни проблеми, които могат да възникнат при строителството на обекта, както и начините за тяхното преодоляване и решаването им, преди всеки ключов етап от строителството Да се среща поне веднъж седмично с представители на Възложителя за обсъждане на напредъка на изпълнение на проекта и въпроси, свързани с безопасността на строителството. Да осъществява строителен надзор на договор за строителство, като носи отговорност за: законосъобразно започване на строежа; пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството, контрол на влаганите в строежа строителни продукти, координация на строителния процес до въвеждането на строежа в експлоатация и изпълнение на строежите съобразно одобрените инвестиционни проекти и изискванията към строежите по чл. 169, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 на ЗУТ, както и в съответствие с Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти; Да бъде запознат с всички изисквания на Наредба №2 от 22.03.2004 г. за ЗБУТ при извършване на строителни и монтажни работи, както и нейните изменения, да изпълнява и следи за изпълнението на всички нейни разпоредби. Да контролира изпълнението на работната програма на изпълнителят по Проекта, вкл. количество и качество на извършените СМР:- създаване на система за текущо отразяване на всички извършени работи, промени в стойности, промени в проектното решение, плащания, резултати от изпитвания на материали, проби на съоръженията, както и всички открити и предизвикани аварии по съществуващите елементи на техническата инфраструктура; - проверяване на съответствието и подписване на количествените сметки представени от изпълнителя на извършените СМР и осигури предаването им на Възл.; - ежемесечно уточняване с изпълнителят по Проекта, фронта на извършваните СМР; Да изготвя професионално и своевременно необходимите заповеди за изменение, да администрира договора за строителство до окончателното приемане на обекта с акт за установяване годността им и издаването на Разрешително за ползване съгласно Закон за устройство на територията и Наредба № 2 от 31.07.2003 г.; Да осъществява контрол по опазване на околната среда по време на изпълнение на строително-монтажните дейности в съответствие със ЗООС и наредбите към него; Да осигурява присъствието на авторския надзор по съответните части на техническите проекти на обекта по време на изпълнение на строително-монтажните дейности; Да организира ежемесечни срещи на обекта, с участие на строителя и Възл., включващо доклад на по-важни обстоятелства, проблемни казуси, посещения на обектите; протоколиране на срещите; Да дава инструкции за точното и качествено изпълнение на строително-монтажните работи (СМР) и взимане на решения по технически въпроси, които не променят техническите проекти; Да обсъжда с изпълнителят строително-монтажните дейности, възникналите проблеми във връзка със СМР и да уведомява незабавно Възл. и ДНСК за всяко нарушение на нормативно установените изисквания не по-късно от три дни след констатиране на нарушението; Да изисква от строителят, в предвидените от закона случаи, изготвянето на екзекутивна и друга техническа док. по изпълнение на строително-монтажните дейности; Да подписва съвместно със строителят изготвената екзекутивна документация и я представя на съответните органи съгласно чл. 175 и следващите от ЗУТ; Да изготви технически паспорт на строежа, съгласно изискванията на ЗУТ и Наредба №5 от 28.12.2006г. за техническите паспорти на строежите. Да съдейства на Възложителя, след завършване на строително-монтажните работи и приключване на приемните изпитания да регистрира пред органа, издал разрешението за строеж, въвеждането на обекта в експлоатация, съгласно изискванията на ЗУТ.

Прогнозна стойност без ДДС
25000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Завършване

15.07.2015 г. 


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Всеки участник е длъжен да представи гаранция за участие в процедурата, а определеният изпълнител представя гаранция за изпълнение при подписването на договора, както следва: 1. Гаранцията за участие в процедурата се определя в размер на 250 лв. /двеста и петдесет лева/. 1.1. Гаранция за участие се превежда от участника по банкова сметка на Община Ружинци IBAN: BG88IABG74963300268000, BIC: IABGBGSF, Банка Интернешънъл Асет Банк АД, гр. София, клон Видин или се представя безусловна и неотменяема банкова гаранция по Приложение 5 , издадена от банка в полза на Възложителя със срок на валидност не по-малък от този на офертата и условия, които да предвиждат изрично възможността за задържането и/или усвояването й по реда на чл.61 от ЗОП. Участниците могат да представят банкова гаранция по образец на банката, но съдържаща същите или по-добри условия за Възложителя. 1.2. Банковата гаранция по образец се представя в оригинал или се представя копие на съответния платежен документ, доказващ внасянето на гаранцията. 1.3. При внасяне на гаранция по банкова сметка, в платежното нареждане изрично се посочва процедурата, за която се внася. 1.4. Гаранцията за участие в процедурата се задържа по реда на чл. 61, ал. 1 от ЗОП и се освобождава, съгласно изискванията на чл. 62 от ЗОП. В случаите по чл. 61, ал. 2 от ЗОП Възложителят усвоява гаранцията за участие. 2. Гаранция за изпълнение на договора е в размер на 3 % /три процента/ от стойността на договора без ДДС и е със срок на валидност от 120 дена след въвеждане на обекта в експлоатация. 2.1. Гаранция за изпълнение на договора се превежда от участника по банкова сметка на Община Ружинци IBAN: BG88IABG74963300268000, BIC: IABGBGSF, Банка Интернешънъл Асет Банк АД, гр. София, клон Видин или се представя безусловна и неотменяема банкова гаранция по Приложение 5А, издадена от банка в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ. Участниците могат да представят банкова гаранция по образец на банката, но съдържаща същите или по-добри условия за Възложителя; 2.3. Банковата гаранция или съответният платежен документ, доказващ внасянето на гаранцията, се представят в оригинал към момента на сключване на договора за възлагане на обществената поръчка. 2.4. При внасяне на гаранция по банкова сметка, в платежното нареждане изрично се посочва процедурата, за която се внася. 2.5. Гаранцията за изпълнение се задържа в следните случаи: Възложителят има право да усвои изцяло или част от Гаранцията за изпълнение на договора при доказано неточно изпълнение на задължения по Договора от страна на Изпълнителя, Възложителят има право да усвои такава част от гаранцията, която покрива отговорността на Изпълнителя за неизпълнението, включително размера на начислените неустойки, ако Изпълнителя е надвишил срока за изпълнение; При едностранно прекратяване на Договора от Възложителя поради доказано виновно неизпълнение на задължения на Изпълнителя по Договора, сумата от Гаранцията за изпълнение на договора се усвоява изцяло като обезщетение за прекратяване на Договора. в рамките на 15 дни след издаване на Разрешение за ползване/Удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежа. 3. Възложителят освобождава гаранциите по настоящия раздел, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. 4. Банковите разходи по откриването на гаранцията са за сметка на участника. Той трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на получената от Възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Заплащането на услугите, предмет на настоящата обществена поръчка ще се извършва, съгласно условията на проекта на договора - авансово и окончателно, както следва: 1. Авансово плащане - в размер на 50 % от стойността на договора, което е дължимо в срок до 15 (петдесет) календарни дни след настъпване на последното по време от следните събития: одобряване на проведената процедура и договора за възлагане на обществена поръчка от страна на ДФ "Земеделие" - Разплащателна агенция, подписване на Протокол Образец 2а по Наредба № 3 от 31.07.2003 година за съставяне на актове и протоколи по време на строителството за трите обекта и издаване на фактура за авансово плащане от Изпълнителя. Авансовото плащане се изплаща, в случай, че издадената фактура съответства на условията на ПРСР, Закона за счетоводството и изискванията на Възложителя, посочени в договора за обществена поръчка. 2. Окончателно плащане в размер на 50 % от цената на договора е дължимо след получаване от Възложителя на безлихвен заем от Министерството на финансите по реда на Постановление на МС № 59/ 11/03/2011 за условията и реда за отпускане на безлихвени заеми на общините от централния бюджет за финансиране на разходи за окончателни плащания по одобрени проекти по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г., като трябва да са налице следните документи: Одобрен от Възложителя и строителния надзор протокол за установяване на действително извършените и подлежащи на заплащане строително-монтажни работи за обекта; Окончателен доклад на строителния надзор за обекта; Протокол за установяване годността за ползване на строежа (образец № 16 съгласно Наредба № 3 от 2003 г.), Разрешение за ползване/Удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежа, издадено при условия и ред определени в НАРЕДБА № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България. Окончателното плащане се изплаща след настъпването на горепосочените обстоятелства и при наличието на горепосочените документи, в срок до 15 (петдесет) календарни дни от последното по време събитие или дата на документ за всеки от трите обекта, и в случай, че издадената фактура съответства на условията на ПРСР, Закона за счетоводството и изискванията на Възложителя, посочени в договора за обществена поръчка. От окончателното плащане се приспадат всички неустойки, обезщетения и други дължими от страна на Изпълнителя суми, за стойността, с която надвишават внесената гаранция за изпълнение на договора за обществена поръчка. Условията, сроковете и другите специфични условия във връзка с начина на плащане са отразени в приложения образец на Договора за изпълнение на СМР – Приложение № 15.

ІІІ.1.4) Други особени условия

1. В процедурата за възлагане на обществена поръчка не може да участва и Възложителят ще отстрани всеки участник, който е: а/ осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за: престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс; за участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс; престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс; б/ обявен в несъстоятелност; в/ в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове. г/ при които лицата по чл. 47 ал. 4 от ЗОП са свързани лица с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация; д/ които са сключили договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. е/ е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е преустановил дейността си; ж/ който е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение; з/ който е осъден с влязла в съда присъда, освен ако е реабилитиран за престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия на труд или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права на работниците; и/ който е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки; /й/ има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към общината, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци и вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен. 2. Изискванията по буква „а”, „г“ и буква „и” и „й” по-горе се прилагат, както следва: 1. при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон; 2. при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници; 3. при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон; 4. при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон; 5. при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон; 6. при едноличен търговец - за физическото лице - търговец; 7. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват кандидата или участника; 8. в случаите по т. 1 - 7 - и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България. 3. За обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, т.2а и т. 4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП (б. „б”, „в”, „д”, „е”, „ж“ и „з”), когато участникът е юридическо лице, е достатъчно подаване на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват. Продължава в Раздел Допълнителна информация

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 1. Подробен списък, изчерпателно изброяващ документите и информацията поставени в офертата, подписан от представляващия участника. Списъкът следва да съдържа броя на документите, които са представени и страницата/ите, на която/ито се намират; 2. Писмо към оферта за участие по образец – Приложение № 1; 3. Представяне, което включва посочване на ЕИК по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата. Ако участникът е обединение, документите се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. 4. Копие на споразумение за създаване на обединение / консорциум, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва управляващият (представя се в случаите, когато участникът е обединение/консорциум); 5. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (оригинал). Този документ се представя, когато лицето, подписващо документи от офертата, не е законен представител на участника, съгласно официалните документи за регистрация на участника. 6. Документ за гаранция за участие (копие на платежно нареждане или оригинал на банкова гаранция Приложение 5); 7. Административни сведения за участника - Приложение № 2; 8. Декларация за запознаване с условията на откритата процедура - Приложение № 3; 9. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП - Приложение № 4; 10. Декларация за участието/неучастието на подизпълнители с посочване вида на работите, които ще извършват и дела на тяхното участие - Приложение № 6; 11. Декларация за съгласие от подизпълнител (попълва се при наличие на такъв) - Приложение № 7; 12. Декларация по чл. 56, ал. 1 т. 11 от ЗОП (при обединения се представя от лицата, които ще изпълняват строителство и/или услуга) - Приложение № 8; 13. Декларация от член на обединение/консорциум за ангажираност (в случаите когато участникът е обединение/консорциум) - Приложение № 9; 14. Декларация за валидна застраховка – Приложение 12. 15. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация на участника, съгласно чл. 51 от ЗОП, Раздел III.2.3 обявлението и документацията за настоящата поръчка. 16. Декларация- Приложение № 16 за приемане условията на проекто-договора.; 17. Техническо предложение – Приложение 11; 18. Ценово предложение – Приложение 10.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Не.
Минимални изисквания: Възложителя няма изисквания за икономически и финансови възможности.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1) Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, номер и дата на разрешението за строеж/ите, акт обр. 16 или удостоверението за въвеждане в експлоатация, заедно със заверени копия от доказателства за извършените услуги. Доказателства за извършена услуга могат да се предоставят под формата на удостоверение, издадено от получателя на услугата или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата. 2) Заверено копие от Лиценз за упражняване на строителен надзор или документ, удостоверяващ правото да извършва такава дейност, издаден от компетентен орган на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство. 3) Списък на лицата, предлагани от участника за изпълнението на поръчката, с посочване на тяхното образование, професионална квалификация и професионален опит. Възложителят си запазва правото да извършва проверки за съответствие на посочените обстоятелства, като при установяване на несъответствие, участникът се отстранява от процедурата.
Минимални изисквания: 1) Участникът следва да е изпълнил през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, минимум 3 /три/ услуги за упражняване на строителен надзор на обекти, еднакви или сходни с предмета на поръчката. 2) Участникът трябва да притежава Лиценз за упражняване на строителен надзор или документ, удостоверяващ правото да извършва такава дейност, издаден от компетентен орган на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство. Лицензът следва да е със срок на валидност покриващ срока на валидност на офертата и срока на действие на договора и строителството. В случай, че срокът на валидност на лиценза изтича по време на валидността на офертата и/или по време на действието на договора и строителството, то участникът представя декларация, че ще получи и представи нов валиден лиценз. 3) Участникът следва да разполага с екип квалифицирани лица, вписан в основния списък на квалифицирания персонал, приложен към лиценза на участника в съответствие с изискванията на Наредба за условията и реда за издаване на лицензи на консултанти за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор: 1/ Ръководител надзорен екип - 1 бр.: Квалификация: Образователно-квалификационна степен „Магистър“ поспециалност „Строителна инженер“ или еквивалентна; Общ Професионален Опит: Минимум 7 (седем) години професионален опит в строителство, инженеринг, проектиране, от които минимум 5 (пет) години строителен надзор; Специфичен професионален опит: Ръководител надзорен екип на минимум 3 (три) успешно изпълнени услуги за упражнен строителен надзор на обекти, еднакви или сходни с предмета на поръчката. 2. Експерт – Геодезия - 1 бр. : Квалификация: Образователно-квалификационна степен „Магистър“ по специалност „Геодезия” или еквивалентна; Общ Професионален Опит: Минимум 5 (пет) години професионален опит в строителство, проектиране и/или строителен надзор; Специфичен професионален опит: Участие в екипи на подобна длъжност на минимум 2 (два) обекта, еднакви или сходни с предмета на поръчката. 3. Експерт- Пътно строителство- 1 бр. Квалификация: Образователно-квалификационна степен „Магистър“ по специалност „Пътно строителство” или еквивалентна; Общ Професионален Опит: Минимум 5 (пет) години професионален опит в строителство, проектиране и/или строителен надзор; Специфичен професионален опит: Участие в екипи на подобна длъжност на минимум 2 (два) обекта, еднакви или сходни с предмета на поръчката 4. Експерт - ПБЗ - 1 бр.: Квалификация: Образователно-квалификационна степен „Магистър“ по специалност „Строителен инженер“ или еквивалентна; Лицето трябва да притежава Удостоверение за завършен курс на обучение по част ПБЗ - Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи. Общ Професионален Опит: Минимум 5 (пет) години професионален опит по строителен надзор и/или проектиране на обекти, еднакви или сходни с предмета на поръчката; Специфика на функционалните задължения: контролира приобектовия координатор по безопасност и здраве за етапа на изпълнението на строежа; *** Сходен предмет е – упражняване на независим строителен надзор при реконструкрукция и/или рехабилитация на улична или пътна мрежа и/или строителство на улична или пътна мрежа. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението. Документите за доказване на техническите възможности и квалификация се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор. В случаите по чл. 49 от ЗОП изискването за регистрация се доказва от участника в обединението, който ще изпълни съответната дейност.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

НЕРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Ценово предложение; тежест: 50
Показател: Техническо предложение, което е с максимална оценка от 50т., разделено на два подпоказателя: А. Предлаган план за работа и организация, описани в техническото предложение, който се оценява с 10, 20 или 30 т. и Б. Стратегия за контрол върху технологичната последователност на строителните процеси, описани в техническото предложение, който се оценява с 5, 10 или 20 т.; тежест: 50

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
16.12.2014 г.  Час: 17:00
Платими документи

ДА

Цена: 5 BGN
Условия и начин на плащане

Възложителя е предоставил пълен достъп до настоящата документация в профила на купувача на община Ружинци: http://obshtina-ruzhintsi.com/obshtestveni-porychki. Лицата, които искат да получат документацията на хартиен носител следва да я закупят, като сумата за закупуването на документацията може да бъде внесена в сградата на община Ружинци, на 2-ви етаж, каса или преведена по следната банкова сметка: Банка: Интернешънъл Асет Банк АД, клон гр. Видин, банков код IABGBGSF, с/ка BG20IABG74968400268100, ВИД ПЛАЩАНЕ 447000. Когато плащането е извършено по банков път, съответният участник, по факса или на електронния адрес за кореспонденция на Община Ружинци, публикувани в обявлението, трябва да уведоми възложителя за това и да изпрати копие от платежното нареждане. При поискване за изпращане на документацията, съответният участник трябва да укаже актуални телефон, факс, електронен адрес, пощенски адрес за кореспонденция, както и пълни данни на заинтересованото лице с цел издаване на фактура за закупуване на документацията. Документацията може да бъде изпратена на участниците с куриерска фирма за тяхна сметка. Лицата имат право да разгледат документацията преди да я получат. Възложителят ще изпрати обявлението по електронен път и от датата на публикуване на обявлението в електронен вид ще предостави пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
16.12.2014 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 17.12.2014 г.  Час: 10:00
Място

Заседателна зала в сградата на Община Ружинци, с.Ружинци, ул."Георги Димитров" №31, обл.Видин

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

По време на заседанията могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която ще се извършва отварянето. Неприсъствието на някой участник при отваряне на пликовете не е основание за отлагане на процедурата.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

Програма за развитие на селските райони 2007-2013, Мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места", подкрепена от ЕЗФРСР.

VI.3) Допълнителна информация

4. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, изискванията по т. 2.1. и т. 2.2. по-горе се прилагат и за подизпълнителите. 5. При подаване на заявлението за участие или офертата кандидатът или участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по т. 2.1. по-горе с декларация. 6. При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по букви „а”, „б”, „в”, „е”, „з”, „и”. 7. Не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, е налице някое от обстоятелствата по букви „а”, „б”, „в”, „е”, „ж”, „з”, „и” и „й” . 8. При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по букви „а”, „б”, „в”, „е”, „з”, „и”, „й”, издадени от компетентен орган, или извлечение от съдебен регистър, или еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е установен. Когато в съответната чужда държава не се издават документите по букви „е”, „з”, „и” и „й” или когато те не включват всички случаи по букви „а”, „б”, „в”, „е”, „з”, „и”, „й”, участникът представя клетвена декларация, ако такава декларация има правно значение според закона на държавата, в която е установен. 9. Когато клетвената декларация няма правно значение според съответния национален закон, участникът представя официално заявление, направено пред съдебен или административен орган, нотариус или компетентен професионален или търговски орган в държавата, в която той е установен. 10. Участниците са длъжни да уведомяват възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата в 7-дневен срок от настъпването им. Възложителят има право по всяко време да проверява заявените от участника данни в представената оферта. 11. Ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, Участник, за когото e налице някое от следните обстоятелства: Подадената оферта е представена в нарушение на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП. По отношение на участника е налице някое от обстоятелства по чл. 47 ал. 1 и ал. 5 от ЗОП, и посочените от Възложителя в обявлението обстоятелства по чл. 47 ал. 2 от ЗОП. Представената оферта, включително и отделни нейни части в техническото и ценово предложение, не отговаря на предварително обявените в обявлението и в тази документация условия. Не е представен някой от документите, съгласно чл. 56 от ЗОП и изискванията на настоящата документация. По отношение на участника се установи неизпълнение на минималните изисквания за икономическо и финансово състояние, както и технически възможности и квалификация съгласно предварително обявените в обявлението и в тази документация условия. Не е представил документ за представена гаранция за участие. Гаранцията за участие е представена под формата на банкова гаранция със срок на валидност, по-кратък от срока на валидност на офертата. Сроковете в процедурата са съкратени на основание чл. 64, ал. 1 и 3 от ЗОП, предвид следното: - 1. Възложителят прилага опростените правила предвидени в ЗОП; 2.Обявлението е изпратено по електронен път за вписване в Регистъра на обществените поръчки от представител на Възложителя, идентифициран чрез електронен подпис. 3. Възложителят осигурява пълен достъп по електронен път на документацията за участие в процедурата на адрес: http://obshtina-ruzhintsi.com/obshtestveni-porychki.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Всяко решение на възложителя в процедурата за възлагане на обществената поръчка подлежи на обжалване относно неговата законосъобразност пред Комисията за защита на конкуренцията. На обжалване подлежи също всяко действие или бездействие на възложителя, с което се възпрепятства достъпът или участието на лица в процедурата. Правното основание за обжалването е посочено в чл. 120, ал. 5, т.1 и ал. 6 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

17.11.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ