Версия за печат

00272-2014-0012

BG-с. Ружинци: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

ОБЩИНА РУЖИНЦИ, ул.”Георги Димитров” №31, За: Евтим Евтимов, РБългария 3930, с. Ружинци, Тел.: 09324 2283, E-mail: rujinci@abv.bg, Факс: 09324 2604

Място/места за контакт: Eвтим Евтимов

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://obshtina-ruzhintsi.com/.

Адрес на профила на купувача: http://obshtina-ruzhintsi.com/obshtestveni-porychki?start=5.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Извършване на СМР на обект „Реконструкция на улици от о.т. 151-о.т. 53-о.т. 90-о.т. 49-о.т. 19, с. Дреновец, общ. Ружинци””

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Място на изпълнение: с. Дреновец, община Ружинци
Код NUTS: BG311
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Строително-монтажните работи, предмет на възлагане в настоящата поръчка, са основната част от изпълнението на проект „Реконструкция на улици от о.т. 151-о.т. 53-о.т. 90-о.т. 49-о.т. 19, с. Дреновец, общ. Ружинци”, който цели да се подобри средата на живот на местните хора в община Ружинци чрез мерки по реконструкция на улични настилки. Ситуационно проектът представя техническо решение на част от улиците по регулация от О.Т.151-О.Т.150-О.Т.130-О.Т.90а-О.Т.90-О.Т.49-О.Т.93-О.Т.94-О.Т.95- О.Т.40- О.Т.53-О.Т.43-до О.Т.19, с. Дреновец, общ. Ружинци. Улиците започват от юг при о.т. 151 - пресичане с основен път, насочено на север до д.т. 150, тръгва на запад до о.т. 90, тръгва на север до о.т. 49, след това отново на запад до о.т. 19. На мястото на сегашния земно-макадамов път се изгражда новото трасе на улиците, следващо приетата регулация по подробните осови точки. Ширината на улицата е 6м /2х3,0м/, а ширините на тротоарите са по 2,0 м в ляво и в дясно. Движението по улицата е двупосочно. Предвидени са следните видове работи: Изкореняване на единични дървета, включително транспорт до 15км; Изместване на електрически стълбове, включително всички необходими работи; Изместване на спирателни кранове, включително всички необходими работи; Разрушаване на асфалтова настилка с площ 450кв.м и средна дебелина 30см, вкл.транспорт; Изкоп на хумусен пласт със ср. деб. от 0.3м за подравняване на обекта с-но брукнеров полигон, транспортиране до 15км на указано депо и разстилане, както е разпоредено - нето обем; Изкоп на всякакъв вид почва (с изключение на скала) за направа на земно легло на площадката за пътна настилка след предварителните работи с-но ведомост - нето обем и вкл.транспорт до 15км; Доставка и полагане на пласт настилка от трошен камък (0мм

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233000, 45233142

Описание:

Строителни работи по изпълнение на основа на пътна настилка и настилка на пътища
Работи по ремонт на пътища

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Предвидени са следните видове СМР: І. Подготовка на строителната площадка. 1. ПРЕДВАРИТЕЛНИ РАБОТИ: Изкореняване на единични дървета, включително транспорт до 15км – 3,0 бр.; Изместване на електрически стълбове, включително всички необходими работи- 26 бр.; Изместване на спирателни кранове, включително всички необходими работи- 3 бр.; Разрушаване на асфалтова настилка с площ 450кв.м и средна дебелина 30см, вкл.транспорт- 135 куб.м.; 2. ЗЕМНИ РАБОТИ: Изкоп на хумусен пласт със ср. деб. от 0.3м за подравняване на обекта с-но брукнеров полигон, транспортиране до 15км на указано депо и разстилане, както е разпоредено - нето обем- 2537 куб.м.; Изкоп на всякакъв вид почва (с изключение на скала) за направа на земно легло на площадката за пътна настилка след предварителните работи с-но ведомост - нето обем и вкл.транспорт до 15км- 5075 куб.м.; ІІ. Настилки. 1. АСФАЛТОБЕТОНОВА НАСТИЛКА: Доставка и полагане на пласт настилка от трошен камък (0мм

Прогнозна стойност без ДДС
1333099.36 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Завършване

15.07.2015 г. 


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Всеки участник е длъжен да представи гаранция за участие в процедурата, а определеният изпълнител представя гаранция за изпълнение при подписването на договора, както следва: 1.Гаранцията за участие в процедурата се определя в размер на 13 000,00 лв. (тринадесет хиляди лева).1.1. Гаранция за участие се превежда от участника по банкова сметка на Община Ружинци: банка Интернешънъл Асет Банк АД, гр. София, клон Видин, банков код IABGBGSF, с/ка BG88IABG74963300268000 или се представя безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена от банка в полза на Възложителя със срок на валидност не по-малък от този на офертата и условия, които да предвиждат изрично възможността за задържането и по реда на чл.61 от ЗОП. 1.2. Банковата гаранция или съответния платежен документ, доказващ внасянето на гаранцията, се представят в оригинал при подаването на офертата за участие в настоящата процедура. 1.3. При внасяне на гаранция по банкова сметка, в платежното нареждане изрично се посочва процедурата, за която се внася. 1.4. Гаранцията за участие в процедурата се задържа по реда на чл. 61 от ЗОП и се освобождава, съгласно изискванията на чл. 62 от ЗОП. При обстоятелства, възникнали съгласно чл. 61, ал.2, Възложителят ще усвои гаранцията за участие независимо от нейната форма. 2. Гаранция за изпълнение на договора е в размер на 3% (три процента) от стойността на договора без ДДС. 2.1. Гаранция за изпълнение на договора се превежда от участника по банкова сметка Община Ружинци банка Интернешънъл Асет Банк АД, гр. София, клон Видин, банков код IABGBGSF, с/ка BG88IABG74963300268000 или се представя безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена от банка в полза на Възложителя със срок на валидност – до 30 календарни дни след изтичане срока на договора /след изчерпване предмета на поръчката и подписване на съответните приемателни протоколи/. 2.2. Банковата гаранция или съответният платежен документ, доказващ внасянето на гаранцията, се представят в оригинал към момента на сключване на договора за възлагане на обществената поръчка. 2.3. При внасяне на гаранция по банкова сметка, в платежното нареждане изрично се посочва процедурата, за която се внася. 2.4. Гаранцията за изпълнение се задържа в случаите, предвидени в договора за възлагане на обществената поръчка - възложителят има право да усвои изцяло или част от гаранцията за изпълнение на договора при доказано неточно изпълнение на задължения по договора от страна на изпълнителя, възложителят има право да усвои такава част от гаранцията, която покрива отговорността на изпълнителя за неизпълнението, включително размера на начислените неустойки, ако изпълнителя е надвишил срока за изпълнение; при едностранно прекратяване на договора от възложителя поради доказано виновно неизпълнение на задължения на изпълнителя по договора, сумата от гаранцията за изпълнение се усвоява изцяло като обезщетение за прекратяването му. Възстановяването на гаранцията за добро изпълнение или неинкасираната част от нея се извършва от възложителя 30 (тридесет) дни след подписване на констативен акт обр. 15 за установяване годността за приемане на строежа. 3. Възложителят освобождава гаранциите по настоящия раздел, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. 4. Банковите разходи по откриването на гаранцията са за сметка на участника. Той трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на получената от възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Строително-монтажните работи, предмет на възлагане в настоящата поръчка, са основната част от изпълнението на проект: „Реконструкция на улици от о.т. 151-о.т. 53-о.т. 90-о.т. 49-о.т. 19, с. Дреновец, общ. Ружинци” по договор за отпускане на финансова помощ № 05/322/01075 от 06.12.2013 г. по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от ПРСР 2007-2013 г. Плащанията са съгласно условията и клаузите, определени в проекта на договор, приложен към документацията за участие. Предвижда се Възложителят да заплати на Изпълнителя авансово до 47 % от цената по договора. Стойността на аванса се приспада пропорционално от всяко следващо плащане по договора. Предвидено е едно междинно плащане. Окончателно плащане в размер на разликата между стойността на действително извършените и приети от Възложителя работи и получените суми от авансово и междинно плащане, след като от него се приспадат: 1. Непризнати суми от ДФ "Земеделие", след оторизация на плащанията; 2.Всички неустойки, обезщетения и други дължими от Изпълнителя суми, за стойността с която надвишават гаранцията за добро изпълнение. Заплащането се извършва след подписан без забележки протокол образец 15 за установяване годността на обекта и разрешение за ползване (когато е приложимо) в срок от 15 календарни дни след представяне от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на одобрените от лицата осъществяващи инвеститорски контрол и строителен надзор регламентирани разходно-оправдателни документи (актове и протоколи по Наредба № 3 на МРРБ от 2003 г. и Сметка 22), доказващи изпълнението на всички дейности по договора, окончателна проверка на изпълнените дейности от ДФ "Земеделие" и получаване на безлихвен заем от държавния бюджет за финансиране на разходите за окончателно плащане по проекта, и представяне на фактура за окончателно плащане, издадена от Изпълнителя, съгласно Закона за счетоводството и изискванията на Възложителя, и съответстваща на дължимата сума след оторизация на плащанията.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Възложителят няма изискване за създаване на юридическо лице. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, към офертата се представя и оригинал или нотариално заверено копие на документ с нотариална заверка на подписите, с който е създадено обединението, съдържащо минимум клаузи, които гарантират, че: всички членове на обединението/консорциума са отговорни, заедно и поотделно за изпълнението на договора; представляващия обединението/консорциума е упълномощен да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението/консорциума; членовете на обединението/консорциума са солидарно отговорни за изпълнението на договора, включително по отношение на плащанията; всички членове са длъжни да останат в него за целия период на изпълнение на договора, както и споразумението следва да съдържа клаузи, от които да е видно какво е разпределението на дейностите на отделните съдружници, с ясно и конкретно посочване на дейностите, които всеки от тях ще изпълнява в рамките на договора за обществената поръчка. Участниците в обединението/консорциума трябва да определят едно лице, което да представлява обединението/консорциума за целите на процедурата. Не се допускат промени в състава на обединението/консорциума след подаването на офертата.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Изискуеми документи и информация: В проц. за възлагане на общ.поръчка могат да участват като участници бълг.или чужд.физ. или юр.лица, вкл.техни обединения, които отговарят на условията, посочени в ЗОП и наст.документация. По отношение на участник трябва да не е налице някое от условията по чл.47, ал.1, т.1,б. „а”-„д”, т.2, т.3 и т.4, ал.2, т.1, т.2а предл.първо, т.4, т.5 и ал.5 , т.1 и т.2 от ЗОП, като констатирането наличието на което и да е от тях ще доведе до отстраняване на участника. Лице, което ще бъде пряко ангажирано в изпълнението на СМР, следва да има регистрация в Централния проф.регистър на строителя, съгласно ЗКС и издадените разрешения за строеж на обектите, включени в обхвата на наст.процедура-строежи от четвърта категория, която да му позволява извършването на строит. работи, предмет на наст.поръчка, а за чуждестр. лице-представя се еквивал. документ, допускащ съгласно законод. на държавата, в която лицето е установено и осъществява дейността си извършване на строителните работи, обект на наст.общ.поръчка или представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи, съласно нац.му закон, придр.с превод на български език. Обстоят. се Удостоверява с Удостоверение от КСБ или декларация, посочваща ЕИК и точно наименование на юр. лице, от лицето за вписване в ЦПРС за изп. на СМР от ПРВВЦПРС или съотв.еквивалентен документ или декларация или удостов. от комп.органи съгл.нац.му закон за вписването на лицето в съотв.професионален регистър,допускащ съгл.зак-то на държ., в която участникът е установен и осъществява дейността си извършване на СМР, предмет на настоящата обществена поръчка, превод на бълг.език. Когато участникът е обединение или е предвидил участие на подизпълнители, това изискване се отнася само за този/тези член/ове на обединението, съответно подизпълнител, който ще поеме извършването на строителните дейности. Участниците представят: 1) Списък на документите, и информацията съдържащи се в офертата, подписан от участника; 2) Представяне на участника, което включва посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата; 3) Доказ.за изпълн. на иконом.и финансовите изисквания към участника съгл.т.III .2.2. от Мин.изисквания за икон. и финанс. възможности; 4) Доказ.за изпълн. на изискваните към участника техн.възм.и/или квал.съгл. т.III .2.3. от Мин.изисквания за техн.възможности и квалиф.; 5) Декларации по чл. 47, ал. 9; 6) Декл. по чл.56, ал.1, т.11 от ЗОП, като получ.на прил.информация е посочено в раздел VI.3 на Обявлението; 7) Деклар. за използване на подизпълнител/и, с информ., отн. видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители; 8) Декл.-съгласие за участие на подизпълнител (когато е приложимо); 9) Документ за гаранция за участие в процедурата,представена в един от двата варианта: оригинал на банкова гаранция за участие или копие от докум. за внесена гаранция под формата на парична сума; 10) Док.за рег.по ЗДДС /при нал.на такъв/ или еквивалент; 11) Общо заявление за участие и запознаване с документацията по образец; 12) Нот.зав.пълн.на лицето, което е упълном.да предст.уч.в наст.проц., когато е разгл.от това по офиц.рег. на участника; 13) При участници обединения-копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият; 14) Декл.за зап.с мястото на изп. и усл.на откр. проц. и с инв.проект; 15) Декл. по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП; 16) ПЛИК №2–Техн.предложение и срок за изпълнение.17) ПЛИК №3 –Ценово предложение.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: 1. За доказване наличието на финансов ресурс участниците трябва да представят удостоверение от банка, годишен финансов отчет и/или друг аналогичен документ, от който е видно, че участникът разполага с финансовия ресурс, изискуем за изпълнението на обществената поръчка. В случай че годишният финансов отчет в обявен по партидата на участника в Търговския регистър към Агенция по вписванията, достатъчно е участникът да посочи това обстоятелство в офертата си. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор.
Минимални изисквания: 1. Наличие на финансов ресурс за изпълнението на дейностите по поръчката в размер на не по-малко от 650 000.00 (шестстотин и петдесет хиляди) лв.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Списък на строителството, изпълнено през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на заявлението или на офертата, с предмет, еднакъв или сходен с предмета на поръчката, придружен с: а) посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или б) удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или в) копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности; Списъкът следва да се представи в оригинал и да съдържа най-малко: вида на обекта, обща РЗП/съответно дължина/ на обекта, предмет на договора, дата и получател. Възложителят си запазва правото да извършва проверки за съответствие на представените документи с действително извършената работа. При установяване на несъответствие, участникът се отстранява от процедурата. 2. Списък на технически лица, включително на тези, отговарящи за контрола на качеството, с посочване на тяхното образование, професионална квалификация и професионален опит. Възложителят си запазва правото да извършва проверки за съответствие на посочените обстоятелства, като при установяване на несъответствие, участникът се отстранява от процедурата. 3. Заверено от участника копие от Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя за изпълняване на строително-монтажни работи минимум за категория строеж, която да отговаря на категорията строеж по обекта или еквивалентен от съответен регистър на държава - членка на Европейския съюз, или на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. В случай, че участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице и не е вписан в ЦПРС или в съответен регистър на държава - членка на Европейския съюз, или на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство към датата на подаване на офертата си, то същият прилага декларация (свободен текст), че се е запознал с условията за вписване в ЦПРС (за повече информация: http://register.ksb.bg/), отговаря на тях и ако бъде определен за изпълнител се задължава в 25-дневен срок от получаване на решението за определянето му за изпълнител да представи изискваните по настоящата точка документи, удостоверяващи вписването му в ЦПРС. 4. Заверено от участника копие от Сертификат ISO 9001:2008 – система за управление на качеството или еквивалент, с предметен обхват в областта на строителството. 5. Заверено от участника копие от Сертификат за разработена и внедрена интегрирана система за управление на околна среда ISO 14001:2004 или еквивалент с предметен обхват в областта на строителството. 6. Декларация за техническото оборудване, с което разполага участникът за изпълнение на поръчката (по образец). В списъка следва да се посочи на какво основание участникът разполага с оборудването (собственост, наем или друго основание), както и точно описание на оборудването (марка, модел, регистрационен номер и други индивидуализиращи белези). 7. Документи, удостоверяващи, че участникът има на свое разположение собствена или наета акредитирана лаборатория за изпитване и контрол на качеството. 8. Документи, удостоверяващи, че участникът има възможност за производство/ доставка на асфалтови смеси за периода на изпълнение. Продължава в Раздел Допълнителна информация
Минимални изисквания: 1.Минимум 3 строителства с предмет, еднакъв или сходен с предмета на поръчката, които са изпълнени през последните 5 год., считано от датата на подаване на офертите. 2.Участникът да разполага през срока за изпълнение на договора със следните ключови експерти:2.1.Ръководител обект:1)Образование и професионална квалификация: образователно-квалификационна степен „магистър” по специалност „Строителен инженер“ или еквивалентна;2)Общ професионален опит: не по-малко от 7 години опит по специалността;3)Специфичен професионален опит: опит като ръководител на минимум 3 обекта, сходни с предмета на поръчката;2.2.Строителен инженер:1)Образов. и професион. квалифик.: образов.-квалифик. степен „магистър” по спец. „Строителен инженер“– пътно/транспортно строителство или еквивалентна; 2) Общ проф. опит: не по-малко от 5 год. опит по специалността; 3)Специф. проф. опит: опит като строителен инженер на минимум 2 обекта, сходни с предмета на поръчката; 2.3.Отговорник по контрола на качеството:1) Образов. и професион. квалифик.: образов.-квалифик. степен „бакалавър” по специалност, посочена в чл.163а, ал.2 от ЗУТ; да разполага с валиден сертификат за преминат курс за контрол на качеството;2)Професионален опит: не по-малко от 3 години опит като отговорник по контрола на качеството;2.4.Координатор по безопасност и здраве:1) Образов. и професион. квалифик.: образов.-квалифик. степен „бакалавър” по специалност, посочена в чл.163а, ал.2 от ЗУТ; да разполага с валиден сертификат за преминат курс за контрол на качеството; разполага с валидно удостоверение за извършване на дейност, съобр. изискв. на ЗБУТ.2) Професионален опит: не по-малко от 5 год. опит като координатор по безопасност и здраве; 3.Валидна регистрация в Центр. проф. регистър на строителя за изпълнение на строежи от четвърта категория. В случай, че участникът е чуждестр. лице той може да представи валиден еквивал. документ, издаден от комп. орган на държава–членка на ЕС или на друга държава–страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство или да докаже регистрацията си в еквив. проф. регистър на държавата, в която е установен, или да представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистр. от комп. органи съгл. националния му закон. В случай че някой от подизпълнителите на участника ще извършва отделни части или видове СМР на строежа, то този подизпълнител също трябва да представи Удостоверение за вписване в ЦПРС поне за изпълнение на отделни видове СМР, посочени в Национ. класификация на икономическите дейности, позиция “Строителство”.4.Участникът да има ISO 9001:2008(с-ма за упр. на качеството) или еквивалентен в областта на строителството.5.Участникът да има ISO 14001:2004(с-ма за упра. на околната среда) или еквивалентен в областта на строителството.6.Участникът трябва да разполага със собствено, наето или на друго основание строит. оборудване, трансп. средства и механизация, като мин. изискв. са: Автогрейдер–1бр.; Автобагер–2бр.;Челен товарач–1бр.;Валяк вибрационен–над 10т–1бр.; Автогудронатор–1 бр.; Валяк, вибрационен- лек–2 до 3т.–1 бр.;Асфалтополагач–2 бр.;Самосвал–3бр.;Пътни фрези-1бр.;Водоноска с помпа–1бр.;Фугорезачка-1бр.;Мобилен компресор с пневматични принадлежности-1бр.;Моторна трамбовка-1бр.7.Участникът да разполага с собствена или наета акредитирана лаборатория за изпитване и контрол на качеството, за която има валиден сертификат за акредитация с обхват на дейност–контрол на асфалтовата смес, контрол на положения асфалтов пласт, включително на качествата на вложените материали–чакъл, пясък, битум и др.8.Участникът да има възм. за производство/доставка на асфалтови смеси за периода на изпълнение/предложения срок/ на поръчката, да има собствена асфалтова база за производство или да имат предварителен договор с такава база за срока на изпълн. на поръчката, със сертификат за производствен контрол и необходимия капацитет за произв. на асфалт. смеси за изпълн. на поръчк. или да докажат по друг еквивалентен начин, че разполагат с такава възможност.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: П1 - Техническо предложение-100т., включващ подпоказатели А. „Технологична последователност на строителните процеси”-60т., Б „Управление на риска”-30т. и „Срок за изпълнение”-10т.; тежест: 50
Показател: П2 - Ценово предложение-100т.; тежест: 50

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
29.12.2014 г.  Час: 17:00
Платими документи

ДА

Цена: 10 BGN
Условия и начин на плащане

Документация за участие в процедурата може да бъде закупена на хартиен носител всеки работен ден от 9:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 часа до 17:00 часа на датата посочена в обявлението. Цената на настоящата документация за получаване на хартиен носител може да бъде заплатена на касата на община Ружинци или да бъде преведена по банкова сметка на Община Ружинци: Банка: Интернешънъл Асет Банк АД, клон гр. Видин, банков код IABGBGSF, с/ка BG20IABG74968400268100, ВИД ПЛАЩАНЕ 447000. Документацията за участие на хартиен носител се получава, след заплащане на цената и пълен достъп до документацията, с оглед предварителното запознаване на участниците преди закупуването й, е предоставен и на официалната интернет страница на Възложителя - http://obshtina-ruzhintsi.com/obshtestveni-porychki. При изтеглянето на документацията от посочения сайт, възложителят няма разходи по смисъла на чл. 28, ал. 4 ЗОП, като в тези случаи не е необходимо нейното закупуване, но участниците носят отговорност за запознаването с публикуваните на сайта на общината разяснения по процедурата. При поискване от заинтересовано лице документацията може да му бъде изпратена на хартиен носител в случай, че искането му е придружено с платежен документ за стойността на същата, както и необходимите данни за издаване на фактура и адрес за изпращане. Документацията се изпраща за сметка на лицето, отправило искането.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
29.12.2014 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 06.01.2015 г.  Час: 10:00
Място

Заседателна зала на в Административната сграда на община Ружинци - с. Ружинци 3930, ул.”Георги Димитров” № 31, обл.Видин.

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

Проект: „Реконструкция на улици от о.т. 151-о.т. 53-о.т. 90-о.т. 49-о.т. 19, с. Дреновец, общ. Ружинци” се осъществява с финасовата подкрепа на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г. (ПРСР), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), съгласно сключен Договор № 05/322/01075 от 06.12.2013 г. по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места”, между община Ружинци и Държавен фонд „Земеделие”-Разплащателна агенция. Цялата отговорност за съдържанието на договора се носи от Община Ружинци и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и ДФ „Земеделие“-РА.

VI.3) Допълнителна информация

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите по т.1-2,т.4-8 се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор, а документите по т. 3 се представят от тези членове на обединението, които, според направеното разпределение на дейностите в договора за обединение ще са ангажирани с изпълнението на строителни дейности. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите по т.1-т.8 се представят за всеки от тях. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението. Документите за доказване на икономическото и финансово състояние и за техническите възможности и квалификация се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор. В случаите по чл. 49 от ЗОП изискването за регистрация се доказва от участника в обединението, който ще изпълни съответната дейност. Под “предмет, сходен с предмета на поръчката“ се разбира „строителство и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или основен ремонт на пътища и/или улици в населени места, които нямат характер на текущ ремонт“. Цялата документация за участие в процедурата е публикувана на официалната страница на Възложителя: -http://obshtina-ruzhintsi.com/obshtestveni-porychki?start=5. Датата, часа и мястото на отварянето и оповестяването на ценовите оферти се обявява на официалната интернет страница на Възложителя- http://obshtina-ruzhintsi.com/obshtestveni-porychki?start=5. Участниците могат да получат необходимата информация за : -задълженията, свързани с данъци и осигуровки - от Национална агенция по приходите на ел.адрес www.nap.bg ; -опазване на околната среда - от Министерство на околната среда и водите и неговите структури на ел.адрес www.moew.government.bg ; -закрила на заетостта и условията на труд - от Министерство на труда и социалната политика на ел.адрес www.mlsp.government.bg, които са в сила в РБългария, където трябва да се извърши строителството или да се предоставят услугите, и които са приложими към строителството или към предоставяните услуги. Възложителят си запазва правото, ако възникне необходимост от повторение на строителство и при осигурено финансиране, при което да е налице необходимост повторното строителство да се извърши от същия изпълнител, да възложи повторното строителство чрез процедура на договаряне без обявление по чл. 90, ал. 1, т. 9 от ЗОП, като новата поръчка ще съответства на настоящия проект и ще включва според нуждите на възложителя дейности, сходни с настоящия проект. Сроковете в процедурата са съкратени на основание чл. 64, ал. 1 и 3 от ЗОП, предвид следното: - 1. Обявлението е изпратено по електронен път за вписване в Регистъра на обществените поръчки от представител на Възложителя, идентифициран чрез електронен подпис. 2. Възложителят осигурява пълен достъп по електронен път на документацията за участие в процедурата на адрес: http://obshtina-ruzhintsi.com/obshtestveni-porychki?start=5.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120 ал.5 т.1 и ал.6 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

17.11.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ