Версия за печат

00272-2014-0012

BG-с. Ружинци:

РЕШЕНИЕ

Номер: 690 от 17.11.2014 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Ружинци, ул. "Георги Димитров" 31, За: Евтим Евтимов, България 3930, с. Ружинци, Тел.: 09324 2283, E-mail: rujinci@abv.bg, Факс: 09324 2604

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://obshtina-ruzhintsi.com.

Адрес на профила на купувача: http://obshtina-ruzhintsi.com/obshtestveni-porychki?start=5.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Строителство
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Предмет на поръчката и извършване на СМР на обект „Реконструкция на улици от о.т. 151-о.т. 53-о.т. 90-о.т. 49-о.т. 19, с. Дреновец, общ. Ружинци". Ситуационно проектът представя техническо решение на част от улиците по регулация от О.Т.151-О.Т.150-О.Т.130-О.Т.90а-О.Т.90-О.Т.49-О.Т.93-О.Т.94-О.Т.95- О.Т.40- О.Т.53-О.Т.43-до О.Т.19, с. Дреновец, общ. Ружинци. Улиците започват от юг при о.т. 151 - пресичане с основен път, насочено на север до д.т. 150, тръгва на запад до о.т. 90, тръгва на север до о.т. 49, след това отново на запад до о.т. 19. На мястото на сегашния земно-макадамов път се изгражда новото трасе на улиците, следващо приетата регулация по подробните осови точки. Ширината на улицата е 6м /2х3,0м/, а ширините на тротоарите са по 2,0 м в ляво и в дясно. Движението по улицата е двупосочно. Предвидени са следните видове работи: Изкореняване на единични дървета, включително транспорт до 15км; Изместване на електрически стълбове, включително всички необходими работи; Изместване на спирателни кранове, включително всички необходими работи; Разрушаване на асфалтова настилка с площ 450кв.м и средна дебелина 30см, вкл.транспорт; Изкоп на хумусен пласт със ср. деб. от 0.3м за подравняване на обекта с-но брукнеров полигон, транспортиране до 15км на указано депо и разстилане, както е разпоредено - нето обем; Изкоп на всякакъв вид почва (с изключение на скала) за направа на земно легло на площадката за пътна настилка след предварителните работи с-но ведомост - нето обем и вкл.транспорт до 15км; Доставка и полагане на пласт настилка от трошен камък (0мм

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Общо планираните средства, които възложителят предвижда за текущата финансова година са в размер, който попада в обхвата на чл.14, ал.1 от ЗОП и на основание мл.16, ал.8 от ЗОП следва да се обяви открита процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка, в предвид факта, че не са налице условия за провеждане на състезателен диалог или процедура по договаряне. Естеството на поръчката позволява достатъчно да се определят техническите спецификации. Избраната процедура има за цел да осигури максимална прозрачност и публичност при избора на изпълнител на СМР във връзка с Договори за БФП по програми и мерки на ДФЗ, както и указания на РА на ДФЗ. Сроковете в процедурата са съкратени на основание чл. 64, ал. 1 и 3 от ЗОП, предвид следното: - 1. Обявлението е изпратено по електронен път за вписване в Регистъра на обществените поръчки от представител на Възложителя, идентифициран чрез електронен подпис. 2. Възложителят осигурява пълен достъп по електронен път на документацията за участие в процедурата на адрес: http://obshtina-ruzhintsi.com/obshtestveni-porychki?start=5.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

17.11.2014 г. 


Възложител

Трите имена: Митко Младенов Иванов
Длъжност: Заместник кмет община Ружинци